1. Trong quá trình xây dựng việc xây dựng quy chế bảo vệ di sản thế giới có sự tham gia, góp ý rộng rãi của cộng đồng, tổ chức, cá nhân liên quan không?

Quá trình xây dựng quy chế bảo vệ di sản thế giới được quy định tại Điều 12 Nghị định 109/2017/NĐ-CP đã đảm bảo sự tham gia và góp ý rộng rãi của cộng đồng, tổ chức và cá nhân liên quan. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công khai và đáng tin cậy của quy chế này, và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

- Một trong những yếu tố quan trọng trong quy chế này là việc xác định các yếu tố và nguy cơ thường xuyên có khả năng ảnh hưởng xấu tới di sản thế giới. Việc xác định này giúp đưa ra các quy định cụ thể nhằm bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới. Điều này đảm bảo rằng di sản thế giới được bảo vệ một cách hiệu quả và không bị tổn hại bởi các hoạt động không phù hợp.

- Quy chế bảo vệ di sản thế giới cũng tuân thủ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và đồng nhất của quy chế, và đồng thời tận dụng được kinh nghiệm và kiến thức từ các quy định đã được thiết lập trước đó.

- Ngoài ra, sự tham gia và góp ý của cộng đồng, tổ chức và cá nhân có liên quan là một yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng quy chế. Quy chế bảo vệ di sản thế giới đảm bảo rằng quá trình xây dựng diễn ra công khai, minh bạch và có sự tham gia đa dạng của các bên liên quan. Điều này đảm bảo tính đa chiều và đại diện cho các quan điểm và lợi ích khác nhau trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới.

- Cuối cùng, quy chế bảo vệ di sản thế giới được thiết lập với khả năng sửa đổi và bổ sung kịp thời. Điều này nhằm đảm bảo rằng quy chế luôn phù hợp và khả thi đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới. Việc điều chỉnh và cập nhật quy chế theo thời gian giúp đảm bảo rằng nó vẫn hiệu quả và đáp ứng được các thách thức mới và thay đổi trong việc bảo vệ di sản thế giới.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì sự tham gia, góp ý rộng rãi của cộng đồng, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng là nguyên tắc xây dựng quy chế bảo vệ di sản thế giới. Tổng quan, quy chế bảo vệ di sản thế giới đã được xây dựng một cách toàn diện và có tính minh bạch, đảm bảo sự tham gia và góp ý rộng rãi của cộng đồng, tổ chức và cá nhân liên quan. Quy chế này không chỉ bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Quy chế cũng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đáp ứng các yêu cầu về tính pháp lý và đồng nhất với các văn bản liên quan.

Sự tham gia và góp ý của cộng đồng, tổ chức và cá nhân có liên quan là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng quy chế. Điều này thể hiện sự công khai, minh bạch và đa dạng quan điểm trong việc bảo vệ di sản thế giới. Sự tham gia rộng rãi đảm bảo rằng các quy định được xây dựng dựa trên sự đại diện và tư duy đa chiều, từ đó tăng cường tính chính đáng và hiệu quả của quy chế.

Quy chế bảo vệ di sản thế giới cũng có tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh. Nó có khả năng sửa đổi và bổ sung trong quá trình thực hiện để đáp ứng các thay đổi và thách thức mới trong việc bảo vệ di sản thế giới. Quy chế luôn được cập nhật và điều chỉnh để đảm bảo tính phù hợp và khả thi trong việc bảo vệ và tôn vinh giá trị di sản thế giới.

Tóm lại, quy chế bảo vệ di sản thế giới được xây dựng dựa trên sự tham gia và góp ý rộng rãi của cộng đồng, tổ chức và cá nhân liên quan. Nó đảm bảo tính minh bạch, công khai và đồng nhất, và mang lại lợi ích cho cả di sản thế giới và cộng đồng. Quy chế có khả năng điều chỉnh và cập nhật để đáp ứng các thay đổi và thách thức mới. Quy chế bảo vệ di sản thế giới là cơ sở để bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa và tự nhiên của di sản thế giới cho sự phát triển bền vững và tăng cường cuộc sống của con người.

 

2. Nội dung chung của quy chế bảo vệ di sản thế giới 

Quy chế bảo vệ di sản thế giới là một khung pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ và quản lý di sản thế giới một cách hiệu quả. Quy chế này đã được quy định chi tiết trong Điều 13 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, đưa ra những nội dung chung và cụ thể nhằm đảm bảo sự bảo vệ và phát triển bền vững của di sản thế giới. Dưới đây là mô tả chi tiết về các nội dung quan trọng của quy chế này:

- Về những vấn đề chung:

+ Bảo vệ khu vực di sản thế giới: Quy chế quy định các biện pháp bảo vệ khu vực di sản thế giới, nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Điều này bao gồm việc xác định, bảo vệ và quản lý khu vực di sản thế giới theo các tiêu chuẩn quốc tế.

+ Bảo vệ vùng đệm của khu vực di sản thế giới: Quy chế quy định các biện pháp bảo vệ và quản lý vùng đệm của khu vực di sản thế giới, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động xung quanh di sản không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị và tính nguyên vẹn của nó. Việc xác định, quản lý và giám sát vùng đệm được thực hiện một cách cụ thể và công khai.

- Về những vấn đề cụ thể:

+ Bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản thế giới: Quy chế quy định các nguyên tắc và phương pháp bảo quản, tu bổ và phục hồi di sản thế giới. Điều này đảm bảo rằng việc bảo tồn và khôi phục di sản được thực hiện một cách khoa học, nhằm duy trì và tái tạo giá trị văn hóa, lịch sử và tự nhiên của nó.

+ Cơ chế hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích: Quy chế xác định các cơ chế hỗ trợ về tài chính, chính sách và quản lý để thúc đẩy hoạt động tu bổ và tôn tạo di tích. Điều này nhằm khuyến khích sự đầu tư và phát triển bền vững cho di sản thế giới, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với giá trị của di tích.

+ Phối hợp cấp phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm: Quy chế quy định cơ chế phối hợp giữa các cấp quản lý để cấp phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến di sản thế giới. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động xây dựng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính nguyên vẹn và giá trị của di sản.

+ Phòng chống rủi ro, thiên tai; thảm họa thiênnhiên; cháy, nổ: Quy chế đề cập đến việc xác định và thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro, thiên tai và các thảm họa thiên nhiên khác đối với di sản thế giới. Điều này bao gồm việc phân tích, đánh giá và lập kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của di sản.

+ Tổ chức tham quan du lịch; phát triển du lịch bền vững và dịch vụ du lịch: Quy chế quy định các nguyên tắc và quy định về tổ chức tham quan du lịch tại khu vực di sản thế giới. Nó cũng đề cập đến việc phát triển du lịch bền vững, đảm bảo rằng hoạt động du lịch không gây tổn hại đến giá trị và tính nguyên vẹn của di sản, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường.

+ Hoạt động quảng cáo: Quy chế xác định các nguyên tắc và quy định liên quan đến hoạt động quảng cáo trong khu vực di sản thế giới. Nó bảo đảm rằng các hoạt động quảng cáo không gây xâm phạm đến tính nguyên vẹn và giá trị của di sản, và tuân thủ các quy tắc và quy định về quảng cáo.

+ Những vấn đề quan trọng khác cần xây dựng thành quy định trong việc phối hợp, thực hiện bảo vệ di sản thế giới: Quy chế cũng đề cập đến việc xây dựng các quy định và biện pháp phối hợp khác nhằm đáp ứng những vấn đề quan trọng khác liên quan đến bảo vệ di sản thế giới. Điều này đảm bảo sự hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ di sản và đảm bảo sự phát triển bền vững của nó.

Quy chế bảo vệ di sản thế giới là một khung pháp lý quan trọng để bảo tồn và quản lý di sản thế giới một cách hiệu quả. Được quy định chi tiết trong Điều 13 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, quy chế này đặt ra những nội dung chung và cụ thể nhằm đảm bảo sự bảo vệ và phát triển bền vững của di sản thế giới.

+ Trước hết, quy chế bảo vệ di sản thế giới quy định về việc bảo vệ khu vực di sản thế giới. Điều này bao gồm việc xác định, bảo vệ và quản lý khu vực di sản thế giới theo các tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu là đảm bảo tính nguyên vẹn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, giúp duy trì sự độc đáo và quan trọng của nó đối với con người và tương lai.

+ Thứ hai, quy chế cũng tập trung vào bảo vệ vùng đệm của khu vực di sản thế giới. Vùng đệm là khu vực xung quanh khu vực di sản, có tầm quan trọng đối với tính nguyên vẹn và giá trị của di sản. Quy chế quy định các biện pháp bảo vệ và quản lý vùng đệm, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động xung quanh di sản không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị và tính nguyên vẹn của nó. Việc xác định, quản lý và giám sát vùng đệm được thực hiện một cách cụ thể và công khai.

Ngoài những nội dung chung đó, quy chế còn đi vào chi tiết về các vấn đề cụ thể khác. Điều này bao gồm quy định về bảo quản, tu bổ và phục hồi di sản thế giới. Quy chế đảm bảo rằng việc bảo tồn và khôi phục di sản được thực hiện một cách khoa học, nhằm duy trì và tái tạo giá trị văn hóa, lịch sử và tự nhiên của nó.

Ngoài ra, quy chế cũng đề cập đến cơ chế hỗ trợ tu bổ và tôn tạo di tích, nhằm khuyến khích sự đầu tư và phát triển bền vững cho di sản thế giới. Nó cũng quy định về phối hợp cấp phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến di sản thế giới, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động xây dựng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính nguyên vẹn và giá trị của di sản.

Quy chế bảo vệ di sản thế giới cũng đề cập đến việc phòng chống rủi ro, thiên tai và các thảm họa thiên nhiên khác đối với di sản. Điều này đảm bảo sự xác định và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Ngoài ra, quy chế còn đề cập đến việc giám sát và đánh giá hiệu quả bảo vệ di sản thế giới. Quy chế yêu cầu các cơ quan chức năng và tổ chức liên quan thực hiện việc theo dõi, đánh giá và báo cáo về tình trạng bảo vệ di sản thế giới. Điều này giúp đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ và quản lý được thực hiện đúng cách và mang lại hiệu quả như mong đợi.

Ngoài các nội dung chung được đề cập, quy chế cũng có thể chứa các quy định và hướng dẫn khác nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng di sản thế giới. Các quy định này có thể liên quan đến việc quản lý và bảo vệ động vật, cây cỏ, môi trường và các nguồn tài nguyên tự nhiên khác trong khu vực di sản.

Tổng quan lại, quy chế bảo vệ di sản thế giới quy định các nội dung chung và chi tiết nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn, bảo tồn và phát triển bền vững của di sản thế giới. Quy chế này không chỉ tập trung vào việc bảo vệ khu vực di sản thế giới, mà còn chú trọng đến việc bảo vệ vùng đệm xung quanh khu vực di sản. Nó cũng đề cập đến các vấn đề cụ thể khác như bảo quản, tu bổ, phục hồi, cơ chế hỗ trợ, phòng chống rủi ro và việc giám sát hiệu quả. Quy chế bảo vệ di sản thế giới là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng di sản thế giới được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ tương lai.

 

3. Thẩm quyền xây dựng và phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới được thực hiện như thế nào nếu di sản thế giới thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh nhưng nằm trên địa bàn hai tỉnh?

Di sản thế giới, mặc dù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhưng khi nằm trên địa bàn của hai tỉnh khác nhau, thì thẩm quyền xây dựng và phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới được quy định theo Điều 14 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP theo như sau:

Trong trường hợp di sản thế giới thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phân bố trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên, thì thẩm quyền xây dựng và phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới được thực hiện theo quy trình sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc chọn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức xây dựng quy chế bảo vệ di sản thế giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan phải chịu trách nhiệm phối hợp trong quá trình xây dựng quy chế. Sau khi đạt được sự thống nhất về nội dung của quy chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì xây dựng quy chế, và đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới;

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới được áp dụng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên, theo những quy định cụ thể được nêu tại khoản này.

Theo quy định của pháp luật, di sản thế giới thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhưng trong trường hợp di sản đó nằm trên địa bàn của hai tỉnh, thì thẩm quyền xây dựng và phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc chọn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức xây dựng quy chế bảo vệ di sản thế giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan sẽ phối hợp xây dựng quy chế. Sau khi đạt được sự thống nhất đối với nội dung của quy chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì xây dựng quy chế, và đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan sẽ đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới.

Quy chế bảo vệ di sản thế giới được phê duyệt bởi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và sẽ được áp dụng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên theo quy định tại khoản này.

Xem thêm >> Quản lý di sản thế giới có kế hoạch phải phân thành định kỳ 05 năm?

Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.