1. Kế hoạch quản lý di sản thế giới có thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 109/2017/NĐ-CP, thời hạn của kế hoạch quản lý di sản thế giới được xác định là 05 năm, với tầm nhìn trải dài trong 20 năm.

- Kế hoạch quản lý di sản thế giới phải tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng.

+ Đầu tiên, nó phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chiến lược phát triển văn hóa, chiến lược bảo vệ và phát triển rừng và những chiến lược khác có liên quan. Điều này đảm bảo rằng việc quản lý di sản thế giới được tích hợp một cách hài hòa vào quy hoạch tổng thể của địa phương và không xung đột với các mục tiêu phát triển khác.

+ Thứ hai, kế hoạch cũng phải phù hợp với hồ sơ di sản thế giới đã được đệ trình và lưu giữ tại UNESCO, cũng như quy hoạch tổng thể di sản thế giới. Điều này đảm bảo rằng việc quản lý di sản thế giới được thực hiện dựa trên những thông tin và kiến thức chính xác về di sản.

+ Thứ ba, kế hoạch quản lý di sản thế giới cần đảm bảo sự gắn kết và lồng ghép giữa bảo vệ di sản thế giới với bảo vệ môi trường và các yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc bảo vệ di sản thế giới không chỉ tập trung vào khía cạnh văn hóa và lịch sử, mà còn kết hợp với bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững.

+ Thứ tư, kế hoạch cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và có sự tham gia của cộng đồng, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình lập kế hoạch quản lý. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động liên quan đến di sản thế giới được đưa ra theo cách công bằng và có sự đóng góp của tất cả các bên liên quan.

+ Thứ năm, kế hoạch cần bảo vệ chủ quyền quốc gia và đảm bảo an ninh quốc phòng. Điều này đảm bảo rằng việc quản lý di sản thế giới không gây ảnh hưởng tiêu cực đến chủ quyền và an ninh của quốc gia.

+ Cuối cùng, kế hoạch cần phù hợp với nguồn lực thực hiện và đảm bảo tính khả thi. Điều này đảm bảo rằng kế hoạch được thực hiện một cách hiệu quả và có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra.

- Thời hạn của kế hoạch quản lý di sản thế giới là 05 năm, tầm nhìn 20 năm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 109/2017/NĐ-CP, thời hạn của kế hoạch quản lý di sản thế giới được xác định là 05 năm, với tầm nhìn trải dài trong 20 năm. Kế hoạch quản lý di sản thế giới là một công cụ quan trọng để bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên quan trọng của nhân loại.

Việc xác định thời hạn 05 năm cho kế hoạch quản lý di sản thế giới nhằm đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi và phát triển của di sản. Kế hoạch này không chỉ tập trung vào việc bảo vệ di sản, mà còn đặt mục tiêu phát triển và tăng cường giá trị và nhận thức về di sản trong cộng đồng.

Trong giai đoạn 05 năm, kế hoạch quản lý di sản thế giới sẽ tập trung vào việc triển khai các biện pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển di sản. Điều này bao gồm nghiên cứu, giám sát, quản lý và tăng cường sự hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ di sản. Kế hoạch cũng sẽ đề ra các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tham gia của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và phát triển di sản.

Thời gian 05 năm cho kế hoạch quản lý di sản thế giới cho phép đánh giá kết quả và hiệu quả của các biện pháp thực hiện, từ đó điều chỉnh và cải tiến chiến lược và hoạt động trong tương lai. Tuy nhiên, tầm nhìn trải dài trong 20 năm cho phép xem xét và lập kế hoạch cho các hoạt động dài hạn và bền vững để bảo tồn và phát triển di sản thế giới.

Đặc biệt, kế hoạch quản lý di sản thế giới cần đảm bảo tính toàn diện và bền vững trong việc bảo vệ và phát triển di sản. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa các yếu tố văn hóa, thiên nhiên, môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Các biện pháp và hoạt động trong kế hoạch cần được thiết kế sao cho không chỉ đảm bảo bảo tồn di sản, mà còn góp phần vào sự phát triển cộng đồng và bền vững của khu vực.

 

2. Kế hoạch quản lý di sản thế giới phải phân thành định kỳ bao nhiêu năm?

Theo quy định tại khoản 10 Điều 8 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, kế hoạch quản lý di sản thế giới phải được phân thành định kỳ 05 năm. Điều này nhằm mục đích để đánh giá lại và xem xét việc điều chỉnh kế hoạch, đảm bảo rằng nó phù hợp với thực tế của việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới tại từng thời điểm. Theo đó: Kế hoạch quản lý di sản thế giới phải phân thành định kỳ 05 năm để đánh giá lại, xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) bảo đảm phù hợp với thực tiễn bảo vệ và quản lý di sản thế giới của từng thời điểm.

Tóm lại, việc phân chia kế hoạch quản lý di sản thế giới thành định kỳ 05 năm là một quy định quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt, đồng bộ, thích ứng và bền vững trong việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới. Đây là một bước đquyết định nhằm thúc đẩy sự phát triển và bảo tồn di sản quốc tế trong bối cảnh thế giới ngày càng biến đổi. Bằng cách đánh giá và điều chỉnh kế hoạch theo chu kỳ 05 năm, chúng ta có khả năng nắm bắt và đáp ứng tốt hơn các thách thức mới và biến đổi trong lĩnh vực này.

Việc phân chia kế hoạch thành định kỳ 05 năm cũng đặt ra một khung thời gian rõ ràng cho việc theo dõi tiến trình và đạt được các mục tiêu quản lý di sản thế giới. Mỗi giai đoạn 05 năm, chúng ta có thể xem xét và đánh giá các hoạt động đã thực hiện, đo lường sự tiến bộ và khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và tính hiệu quả của các biện pháp bảo vệ và quản lý di sản thế giới.

Ngoài ra, việc phân chia kế hoạch thành định kỳ cũng tạo ra cơ hội để nghiên cứu và áp dụng những phương pháp mới, công nghệ tiên tiến và tri thức chuyên môn trong việc bảo vệ và quản lý di sản. Trong suốt 05 năm, chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và bền vững của công tác bảo tồn di sản.

Việc phân chia kế hoạch thành định kỳ 05 năm cũng tạo ra sự ổn định và liên tục trong quá trình quản lý di sản thế giới. Thay vì chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhanh chóng và tạm thời các vấn đề cụ thể, chúng ta có thể xây dựng một kế hoạch dài hạn và bền vững, đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ và quản lý di sản được triển khai một cách liên tục và hiệu quả.

Trên cơ sở những lý do trên, việc phân chia kế hoạch quản lý di sản thế giới thành định kỳ 05 năm là một bước quan trọng để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của công tác bảo tồn và quản lý di sản thế giới. Chúng ta cần thực hiện đánh giá định kỳ và điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng tốt nhất với sự biến đổi của thế giới và bảo tồn di sản cho tương lai.

 

3. Thẩm quyền chủ trì thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới trên địa bàn 02 tỉnh thuộc về ai?

Trong trường hợp di sản thế giới nằm trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phân bố trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên, quy trình lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới được thực hiện theo các quy định sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quyết định việc chọn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đảm nhận trách nhiệm chủ trì tổ chức việc lập kế hoạch quản lý di sản thế giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan sẽ chịu trách nhiệm phối hợp trong việc lập kế hoạch quản lý di sản thế giới. Sau khi đạt được sự thống nhất về nội dung của kế hoạch quản lý di sản thế giới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chủ trì việc lập kế hoạch này cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan, và đồng thời đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới.

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chịu trách nhiệm chủ trì quá trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới.

Theo quy định được trình bày, trách nhiệm chủ trì thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới trên địa bàn 02 tỉnh được giao cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ trưởng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quản lý và bảo tồn di sản thế giới tại các tỉnh này.

Trách nhiệm của Bộ trưởng bao gồm việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới. Quá trình này đòi hỏi sự tinh tế và chuyên môn cao, bởi kế hoạch quản lý di sản thế giới không chỉ đảm bảo sự bảo vệ di sản mà còn đề cao yếu tố phát triển bền vững. Bằng việc chủ trì thẩm định và phê duyệt, Bộ trưởng đảm bảo tính khách quan, công bằng và hiệu quả của kế hoạch, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình quản lý di sản thế giới.

Trong quá trình thẩm định, Bộ trưởng sẽ xem xét và đánh giá kế hoạch quản lý di sản thế giới của 02 tỉnh. Điều này bao gồm việc xác định tính khả thi, hiệu quả và tính thống nhất của kế hoạch. Bộ trưởng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng kế hoạch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định, bao gồm việc bảo vệ và bảo tồn di sản thế giới, đồng thời phát triển các hoạt động liên quan.

Sau khi thẩm định, Bộ trưởng tiến hành phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới. Điều này đảm bảo rằng kế hoạch đã qua sự xem xét kỹ lưỡng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu. Phê duyệt của Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng, là đánh dấu sự chấp thuận và công nhận từ cơ quan quản lý cấp trên đối với kế hoạch quản lý di sản thế giới của 02 tỉnh.

Với vai trò chủ trì thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản thế giới trên địa bàn 02 tỉnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp quan trọng vào công tác bảo tồn và phát triển di sản thế giới. Qua việc đảm bảo tính khách quan, công bằng và hiệu quả của quá trình thẩm định và phê duyệt, Bộ trưởng góp phần xây dựng hệ thống quản lý di sản thế giới chặt chẽ và bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển của văn hóa, thể thao và du lịch trong cả nước.

Xem thêm >> Hiện trạng khu vực di sản thế giới có nằm trong kế hoạch quản lý?

Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.