1. Hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế có mấy thành viên?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2022/NĐ-CP thì Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo tồn Di sản Huế đặt ra một cơ cấu tổ chức vô cùng chặt chẽ, gồm 5 thành viên chiến lược:

- Chủ tịch Hội đồng: Người này đồng thời là đại diện cao cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này không chỉ đảm bảo tính chất lãnh đạo mạnh mẽ mà còn đưa ra sự đại diện cấp cao từ chính quyền địa phương.

- Phó Chủ tịch và các thành viên còn lại: Đây là những nhân sự có trách nhiệm quan trọng từ các cơ quan chủ chốt như Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Việc kết hợp đội ngũ này mang lại đa dạng kiến thức và chuyên môn, đồng thời mở ra cơ hội cho sự hợp tác và tương tác đa chiều.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm: Quyền này thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tăng tính linh hoạt và đồng thời đảm bảo tính liên kết giữa Hội đồng và chính quyền địa phương.

Tổ chức này không chỉ giữ vững sự chặt chẽ trong quản lý mà còn thể hiện cam kết của chính quyền địa phương đối với việc bảo tồn di sản Huế, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc đa ngành nghề. Điều này không chỉ làm tăng cường chất lượng quản lý mà còn đảm bảo sự đa dạng và sáng tạo trong việc bảo tồn di sản văn hóa quan trọng này.

 

2. Chế độ hoạt động của thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế

Dựa trên những quy định cụ thể tại khoản 2 của Điều 5 Nghị định 84/2022/NĐ-CP, hệ thống quy định về Hội đồng quản lý Quỹ được xác định một cách rõ ràng và chi tiết như sau: Theo quy định, Hội đồng quản lý Quỹ không chỉ là một tổ chức quan trọng mà còn được biểu hiện thông qua chế độ kiêm nhiệm của các thành viên. Sự kiêm nhiệm này không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một tinh thần, một cam kết đặc biệt trong quá trình hoạt động.

Hội đồng quản lý Quỹ không chỉ là nơi tập trung những cá nhân có kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực quản lý tài chính mà còn là nơi họ thực hiện chế độ kiêm nhiệm. Điều này mang lại sự linh hoạt và đa nhiệm trong việc đối mặt với các thách thức và cơ hội đa dạng trong quản lý Quỹ. Chế độ kiêm nhiệm không chỉ là một yếu tố cơ bản trong việc quản lý hiệu quả mà còn làm tăng tính động và sự đổi mới trong quá trình ra quyết định. Điều này thể hiện cam kết không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu suất của Hội đồng quản lý Quỹ theo thời gian.

 

3. Có phải lập thành biên bản với nội dung cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ?

Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 84/2022/NĐ-CP có quy định Hội đồng quản lý Quỹ, với tinh thần tập thể và quyết định dựa trên nguyên tắc đa số, đặt ra một cơ chế làm việc chặt chẽ và linh hoạt. Trong trường hợp biểu quyết có kết quả ngang nhau, quyết định cuối cùng sẽ được xác định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng không chỉ là nơi quyết định hàng loạt vấn đề mà còn là địa điểm định kỳ họp để xem xét và quyết định về những nhiệm vụ, thẩm quyền, và trách nhiệm của mình. Ngoài ra, khả năng tổ chức họp bất thường của Hội đồng là một biểu hiện rõ nét về sự đáng kể và quyết liệt trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách. Điều này làm nổi bật cam kết của Hội đồng đối với sự linh hoạt và khả năng ứng phó nhanh chóng với những thách thức khẩn cấp.

Để đảm bảo tính chủ động và đại diện đầy đủ, Hội đồng quản lý Quỹ đã quy định rằng ít nhất 2/3 tổng số thành viên phải tham dự trong các cuộc họp của họ. Điều này không chỉ là biểu hiện của sự tích cực và tính linh hoạt trong việc quyết định mà còn đảm bảo rằng quan điểm và đề xuất của đại diện toàn diện được đưa vào xem xét và đánh giá. Do đó, nội dung và kết luận của mỗi cuộc họp được chú trọng và đặc biệt quan trọng để ghi chép chi tiết trong biên bản và nghị quyết (nếu cần). Điều này giúp duy trì sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình quản lý và đồng thời tạo ra cơ sở dữ liệu chất lượng để tham khảo cho các cuộc họp tiếp theo.

Ngoài ra, việc gửi biên bản và nghị quyết đến tất cả các thành viên của Hội đồng không chỉ là việc làm bắt buộc mà còn là một biện pháp để thúc đẩy sự tham gia và đồng thuận. Bằng cách này, mỗi thành viên đều có cơ hội để nắm bắt thông tin chi tiết và đóng góp ý kiến của mình, tạo ra một môi trường quyết định tích cực và đồng thuận.

=> Hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế không chỉ là một tổ chức quyết định với chế độ tập thể và quyết định dựa trên nguyên tắc đa số, Hội đồng tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt, công bằng. Trong tình huống đặc biệt, khi biểu quyết có kết quả ngang nhau, quyết định cuối cùng được chấp nhận theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng, thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ và sự chắc chắn trong quyết định của tổ chức.

Việc họp định kỳ của Hội đồng không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là cơ hội để các thành viên xem xét và đưa ra quyết định về những vấn đề quan trọng, thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của họ. Hội đồng quản lý Quỹ không chỉ là tổ chức họp thường kỳ mà còn linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với những thách thức khẩn cấp thông qua việc tổ chức các cuộc họp bất thường khi cần thiết. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của tổ chức đối với sự ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trong giải quyết các vấn đề cấp bách.

Việc đảm bảo ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự trong mỗi cuộc họp không chỉ là biện pháp để tăng tính đại diện mà còn là cơ hội để mọi quan điểm và đề xuất được đưa ra và thảo luận một cách chân thật. Điều này giúp định hình quyết định dựa trên sự đồng thuận và sự đa dạng ý kiến. Mỗi cuộc họp của Hội đồng không chỉ là một sự kiện tạm thời mà còn là dịp để tạo ra di sản tri thức đặc biệt thông qua việc ghi chép chi tiết trong biên bản và nghị quyết (nếu cần). Việc này không chỉ giúp duy trì tính minh bạch trong quá trình quyết định mà còn tạo ra nguồn dữ liệu quý giá để tham khảo và học hỏi trong tương lai.

 

4. Ai là người ban Điều lệ Quỹ bảo tồn di sản Huế?

Theo quy định cụ thể tại khoản 4 của Nghị định 84/2022/NĐ-CP, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo tồn Di sản Huế được xác định và thực hiện theo những quy định chi tiết được đề cập trong Điều lệ của Quỹ, được ban hành bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này tạo ra một cơ sở pháp lý rõ ràng và chi tiết để Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Sự linh hoạt và thích ứng của Hội đồng trong việc thực hiện Điều lệ giúp đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động của tổ chức đều tuân thủ và phản ánh đầy đủ tinh thần và mục tiêu của Quỹ.

Quy định này không chỉ làm nổi bật tính chủ động và tự chủ của Hội đồng mà còn tạo ra cơ hội cho sự đổi mới và sáng tạo trong quản lý di sản văn hóa quý báu. Việc quản lý dựa trên Điều lệ giúp Hội đồng thích ứng linh hoạt với thách thức và cơ hội, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc bảo tồn và phát triển Di sản Huế. Theo những quy định cụ thể nằm trong đoạn nêu trên, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo tồn Di sản Huế đức thiết lập và thực hiện theo chính Điều lệ của Quỹ, được ban hành bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này không chỉ định rõ cơ sở pháp lý mà còn chấm dứt sự rộng lớn của quyền lực trong việc quản lý và bảo tồn di sản vô cùng quý báu.

Điều lệ được xem xét và ban hành bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là biểu hiện của sự chủ động và quyết liệt trong việc định rõ phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng. Bằng cách này, quyền lực không chỉ trở nên minh bạch mà còn giữ cho Hội đồng đối mặt với sự kiểm soát và giám sát của chính cơ quan quản lý. Việc thực hiện quyền hạn theo Điều lệ không chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ mà còn là một dấu hiệu của sự tự chủ và sáng tạo trong quản lý. Hội đồng không chỉ là người thực hiện mà còn là người định hình và định hướng cho tương lai của di sản văn hóa quý báu, đóng góp tích cực vào sự bền vững và phồn thịnh của thành phố Huế.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên, (IUCN) là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.