1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu ?

Phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu được quy định tại điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 với nội dung cụ thể như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn luật đấu thầu trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;

4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

Đối tượng áp dụng của Luật đấu thầu 2013:

Đối tượng áp dụng được quy định tại điều 2, cụ thể:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình để quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT

ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hợp đồng số …/HĐKS ngày … tháng … năm …

- Căn cứ Luật.......... ngày ..../.../....... của .......... hướng dẫn thi hành .......

- Căn cứ Nghị định ................ ngày ./../..... hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quy chế về HĐKT trong XDCB theo QĐ số ...... ngày ../.../..... của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày … tháng … năm … (nếu có). Chúng tôi gồm có:

Hôm nay ngày …… tại ……………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A (chủ đầu tư)

- Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)…………………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….……

- Điện thoại: ……………………………………………………………………………………..……..

- Tài khoản số: ………………………………………………………………………………….………

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………..

- Đại diện là Ông (bà) ………………………………………………………………….………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

- Giấy ủy quyền số ………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm ……..….

Do …………………………….. Chức vụ …………………………………………………….……… ký

Bên B (đơn vị khảo sát)

- Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)…………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………..………

- Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

- Tài khoản số: ………………………………………………………………………………..…………

Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………….………..

- Đại diện là Ông (bà) ………………………………………………………………………..…………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….………..

- Giấy ủy quyền số ………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày ….…. tháng ….. năm ….….

Do …………………………….. Chức vụ …………………………………………………… ký

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công tác khảo sát

 1. Công tác đo đạt địa hình: Phải bảo đảm chính xác khách quan về số liệu v.v…
 2. Xác định kết cấu của chất đất tại địa điểm khảo sát có ảnh hưởng tới việc xây dựng công trình.
 3. Xác định các mạch nước ngầm, các khối rỗng trong lòng đất khu khảo sát.
 4. ….
 5. ….
 6. ….
 7. Có kết luận dựa trên những căn cứ khoa học về khả năng xây dựng công trình đã dự kiến hay không?

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Toàn bộ các nội dung khảo sát bên B tiến hành trong thời gian là … ngày tính từ ngày … đến ngày …

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng trị giá toàn bộ các hoạt động khảo sát và khấu hao các phương tiện kỹ thuật sử dụng trong khảo sát địa điểm xây dựng công trình trên là … đồng.

Điều 4: Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng chuyển khoản 100% qua ngân hàng ……… (hoặc bằng tiền mặt theo 1 tỉ lệ theo thỏa thuận).

Điều 5: Trách nhiệm bên A

 1. Xác định chính xác tim, mốc và giới hạn địa điểm khảo sát.
 2. Cung cấp các tài liệu cần thiết về địa điểm này.
 3. Nêu chính xác về dự kiến công trình sẽ xây dựng để bên B có nội dung yêu cầu khảo sát cụ thể.
 4. Thanh toán đúng giá trị hợp đồng và đúng thời hạn.

Điều 6: Trách nhiệm bên B

 1. Phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm, đạt các thông số kỹ thuật nêu trong yêu cầu, phương án khảo sát.
 2. Cung cấp các số liệu khảo sát chính xác, khách quan, đúng yêu cầu và đúng thời hạn.
 3. Chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu khảo sát đã cung cấp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì hai bên tự bàn bạc giải quyết. Hợp đồng này được lập thành …. Bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

---------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

3. Giải quyết vấn đề làm trích lục đất đấu thầu ?

Xin kính chào công ty Luật Minh Khuê. Tôi xin hỏi một vấn đề như sau: Gia đình tôi có đấu thầu lâu dài một mảnh đất bên cạnh nhà không ghi rõ thời gian, khoảng năm 1992 có dấu của UBND xã. Đến năm 2012, xã yêu cầu gia đình nộp tiền để làm trích lục nhưng cho đến nay vẫn không làm được trích lục đất và cũng không thấy UBND xã thông báo cho gia đình khi nào làm được.
Gia đình tôi có đấu thầu lâu dài một mảnh đất bên cạnh nhà không ghi rõ thời gian, khoảng năm 1992 có dấu của UBND xã. Đến năm 2012, xã yêu cầu gia đình nộp tiền để làm trích lục nhưng cho đến nay vẫn không làm được trích lục đất và cũng không thấy UBND xã thông báo cho gia đình khi nào làm được. Gia đình tôi có lên UBND xã đề nghị xin lại số tiền đã nộp là 42 triệu nhưng được Chủ tịch xã nói là nếu gia đình muốn lấy lại số tiền đã nộp thì phải viết giấy cam kết đến thời hạn phải giao đất lại cho UBND xã. UBND xã nói như vậy là ép gia đình chúng tôi.
Vậy tôi muốn hỏi luật sư là UBND xã yêu cầu gia đình tôi làm cam kết là đúng hay sai và gia đình nộp tiền làm trích lục mà chưa làm được có thể lấy lại số tiền đó được không? Có cách nào để giải quyết được vấn đề này không ạ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Giải quyết vấn đề làm trích lục đất đấu thầu ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai thì "Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này." Như vậy, muốn làm trích lục đất đai thì gia đình bạn phải phiếu yêu cầu gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai của xã chứ UBND xã không thể yêu cầu bạn làm trích lục được khi bạn không có yêu cầu, đó là việc làm trái quy định pháp luật.

Căn cứ Khoản 7 Điều 97 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 quy định về các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai như sau:

"7. Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất bao gồm các hành vi sau:

a) Không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi;

b) Tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định chung, gây phiền hà đối với người xin làm các thủ tục hành chính;

c) Giải quyết thủ tục hành chính không đúng trình tự quy định, trì hoãn việc giao các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền ký cho người xin làm thủ tục hành chính;

d) Giải quyết thủ tục hành chính chậm so với thời hạn quy định;

đ) Từ chối thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hành chính mà theo quy định của pháp luật về đất đai đã đủ điều kiện để thực hiện;

e) Thực hiện thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền;

g) Quyết định, ghi ý kiến hoặc xác nhận vào hồ sơ không đúng quy định gây thiệt hại hoặc tạo điều kiện cho người xin làm thủ tục hành chính gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và công dân;

h) Làm mất, làm hư hại, làm sai lệch nội dung hồ sơ."

Các trường hợp này sẽ áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.

Theo như thông tin bạn cung cấp, đất công ích nhà bạn thuê lại của UBND xã từ năm 1992 đến nay. Do đó, sẽ áp dụng quy định của Luật đất đai ( năm 1993), Luật đất đai (năm 2003) và Luật đất đai 2013 hiện hành. Việc ký hợp đồng thuê đất thời hạn là không xác định đã được xác lập. Khi Luật đất đai ( năm 2003 ) ra đời, việc cho thuê đất công ích được quy định như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 67 Luật đất đai (năm 2003): quy định như sau:

"5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá năm năm; trường hợp cho thuê đất trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 thì thời hạn thuê đất được xác định theo hợp đồng thuê đất."

Do đó, tại thời điểm này, thời hạn sử dụng đất vẫn được áp dụng và xác định theo như hợp đồng thuê đất cụ thể, ở đây là không xác định. Khi Luật đất đai 2013 ra đời đã chấm dứt toàn bộ hiệu lực của Luật đất đai (năm 2003) như sau:

Về đất công ích Luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:

"Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm."

Căn cứ vào các quy định trên, nếu việc cam kết viết giấy của UBND xã là điều chỉnh lại thời hạn thuê đất là 5 năm thì đúng theo quy định pháp luật.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

4. Vấn đề đấu thầu cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: UBND xã Y thông báo công khai là ngày 14/7/2006 sẽ tổ chức đấu thầu cho thuê đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Biết tin này, anh Phong, vốn là người gốc tại xã Y nhưng lấy vợ, chuyển hộ khẩu tới sinh sống và làm nông nghiệp tại xã X gần đó đã làm đơn xin tham gia đấu thầu.
Ban tổ chức đấu thầu của UBND xã Y từ chối nhận đơn với lý do: anh Phong không còn là người sinh sống tại địa phương, việc đấu thầu lần đầu chỉ ưu tiên cho những người có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Nếu đấu thầu lần đầu mà người trong xã không thuê hết thì lúc đó mới nhận đơn và tổ chức đấu thầu cho cả những người không thuộc xã Y, trong đó có anh Phong. Anh Phong cho rằng mặc dù anh lấy vợ và sinh sống ở xã khác nhưng bố mẹ anh hiện vẫn đang ở xã Y, còn bản thân anh từ lúc sinh ra đến khi lấy vợ anh vẫn sống ở tại đó nên UBND xã Y không thể phân biệt đối xử với anh như vậy. Ngày 12/7/2006, anh làm đơn gửi đến Phó Chủ tịch UBND xã (kiêm Trưởng Ban tổ chức đấu thầu) yêu cầu giải quyết cho anh tham gia đấu thầu, nếu không anh sẽ khiếu nại lên huyện về việc tổ chức đấu thầu của xã. Phó Chủ tịch UBND xã cần giải quyết vụ việc như thế nào?

Trả lời :

Đơn khiếu nại của anh Phong thuộc thẩm quyền giải quyết của Phó Chủ tịch UBND xã Y (kiêm Trưởng Ban tổ chức đấu thầu). Trước hết, cần phải khẳng định rằng, quỹ đất mà UBND xã Y lên phương án tổ chức đấu thầu cho thuê thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 72 Luật Đất đai (năm 2003). Việc tổ chức đấu thầu, cho thuê là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trường hợp này, Phó Chủ tịch UBND xã cần giải thích cho anh Phong như sau:

Thứ nhất, anh Phong không còn hộ khẩu tại xã Y. Theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đất đai thì quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Căn cứ để xác định là người địa phương, thông thường gắn với hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc cư trú lâu dài tại địa phương nhưng chưa có hộ khẩu thường trú. Bởi vậy, tuy anh Phong quê gốc tại xã Y nhưng đã chuyển hộ khẩu đến sinh sống tại xã khác, nên anh Phong không phải là đối tượng để được thuê đất công ích của xã nữa.

Thứ hai, vì anh Phong không còn là người thuộc quyền quản lý về nhân khẩu của xã Y nên trong quy chế về đấu thầu đất công ích để cho thuê, UBND xã Y có quyền đưa ra các thứ tự ưu tiên để nhằm phục vụ quyền lợi cho những người dân địa phương, đặc biệt là các hộ khó khăn, có nhu cầu về đất đai để sản xuất nông nghiệp.

5. Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?

1. Bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu.

2. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu do bên mời thầu quy định, nhưng không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hoá, dịch vụ đấu thầu.

3. Bên mời thầu quy định hình thức, điều kiện đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. Trong trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu.

4. Bên dự thầu không được nhận lại tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu trong trường hợp rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu (gọi là thời điểm đóng thầu), không ký hợp đồng hoặc từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp trúng thầu.

5. Bên nhận bảo lãnh cho bên dự thầu có nghĩa vụ bảo đảm dự thầu cho bên được bảo lãnh trong phạm vi giá trị tương đương với số tiền đặt cọc, ký quỹ.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật trực tuyến, gọi:1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

--------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: