1. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Để viết chi tiết về hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu) theo thông tư 80/2021/TT-BTC, chúng ta cần bao gồm các phần sau:

1. Thông tin chung:

- Đầu tiên, cần nêu rõ tên và số hiệu của thông tư quy định việc khai thuế và bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (trong trường hợp này là thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Xác định kỳ tính thuế áp dụng cho bảng kê (thông thường là theo năm).

2. Thông tin về hãng vận tải nước ngoài:

Đề cập đến tên hãng vận tải nước ngoài và nước cư trú của hãng này.

3. Thông tin về tàu vận tải:

Cung cấp tên hoặc hô hiệu phương tiện vận tải (tàu) được sử dụng trong các hoạt động vận tải quốc tế.

4. Thông tin về công ty Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:

Cung cấp thông tin về công ty Việt Nam (nếu có) mà hãng vận tải nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay. Điều này xác định rõ ai là đại diện trả thuế cho hãng vận tải nước ngoài.

5. Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế:

- Liệt kê các thông tin chi tiết về từng chứng từ vận chuyển, hoá đơn và các thông tin liên quan đến doanh thu vận chuyển thực tế của hãng vận tải nước ngoài.

- Mỗi dòng của bảng kê chứa thông tin về:

+ Số chứng từ vận chuyển.

+ Số hoá đơn.

+ Thông tin về cảng đi và cảng đến của từng chuyến vận chuyển.

+ Thông tin khách hàng (tên công ty, mã số thuế).

+ Tổng doanh thu vận chuyển thực tế của từng chuyến vận chuyển.

+ Số thuế TNDN phải nộp và số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có).

6. Cam đoan và ký tên:

- Cần có mục cam đoan, người khai ký tên và cung cấp thông tin về nhân viên đại lý thuế (nếu có) tại phần cuối bảng kê.

- Cam đoan rằng số liệu kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

Có thể có mục ghi chú và lưu ý để giải thích thêm về các thông tin trong bảng kê hoặc cung cấp hướng dẫn sử dụng bảng kê.

7. Nộp bảng kê và tài liệu liên quan:

- Chỉ định cơ quan thuế hoặc cơ quan chấp thuế cụ thể để nộp bảng kê và các tài liệu liên quan.

- Chú ý đến thời hạn nộp bảng kê để tránh phạt vi phạm.

Mẫu Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế là một biểu mẫu được sử dụng trong quá trình khai thuế đối với doanh nghiệp khai thác tàu tham gia vào hoạt động vận tải quốc tế. Đây là một phần bổ sung của Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với các doanh nghiệp vận tải quốc tế có hoạt động liên quan đến vận tải hàng hóa bằng tàu thủy qua biển quốc tế hoặc giữa các cảng nước ngoài và cảng nội địa của Việt Nam. Mục đích của Mẫu Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế là để cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động vận tải quốc tế của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu từ các chuyến vận chuyển, các chứng từ vận chuyển và hoá đơn liên quan đến hoạt động này. Thông tin được cung cấp trong phụ lục này là cơ sở để tính toán thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp hoặc được miễn, giảm theo quy định thuế.

Mẫu Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế thường đi kèm với Tờ khai quyết toán thuế TNDN và các tài liệu liên quan khác và được nộp cùng với các tài liệu này đến cơ quan thuế hoặc cơ quan chấp thuế theo quy định của pháp luật. Điều này giúp doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế một cách chính xác và tuân thủ các quy định thuế liên quan đến hoạt động vận tải quốc tế. Mẫu Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế thường do cơ quan thuế cung cấp hoặc được quy định và hướng dẫn bởi các cơ quan chức năng liên quan, nhằm đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong quá trình khai thuế và quyết toán thuế cho doanh nghiệp vận tải quốc tế.

 

2. Mẫu Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu) mới nhất

>>>> Tải ngay:  Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Phụ lục

BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu)

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài mẫu: 01/VTNN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023

[02] Lần đầu: • [03] Bổ sung lần thứ: 0

[04] Tên hãng vận tải nước ngoài: Ocean Shipping Company

[05] Nước cư trú: Mỹ

[06] Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: Ocean Dreamliner

[07] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Vietnam Shipping Co., Ltd.

[08] Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 123476559

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chứng từ

vận chuyển

Hoá đơn

Cảng

đi

Cảng

đến

Thông tin khách hàng

Tổng doanh thu vận chuyển thực tế

Số thuế TNDN phải nộp

Số thuế TNDN  miễn, giảm theo Hiệp định

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

Tên

Mã số thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

VCH001 

 HD001

 

 Shanghai

Ho Chi Minh

ABC Company

 

50,000,000 VND

2,500,000 VND

 0 VND

 VCH002

 HD002

 

 Singapore

 Haiphong

XYZ Corp

 60,000,000 VND

3,000,000 VND

500,000 VND

2,500,000 VND

Tổng cộng

 500,000 VND

 5,000,000 VND

 500,000 VND

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Sâm Vị Lan

Chứng chỉ hành nghề số: 87559

Thành phố Rạch Giá, ngày 19 tháng 08 năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

3. Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu) sử dụng khi nào?

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế là một phần bổ sung của Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với doanh nghiệp khai thác tàu có hoạt động vận tải quốc tế. Phụ lục này cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động vận tải quốc tế, bao gồm các chứng từ vận chuyển, hoá đơn và thông tin liên quan đến doanh thu và thuế của doanh nghiệp. Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế thường đi kèm với Tờ khai quyết toán thuế TNDN và được nộp cùng với các tài liệu liên quan khác đến cơ quan thuế hoặc cơ quan chấp thuế. Mục đích chính của phụ lục này là để xác định và quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp khai thác tàu tham gia vào hoạt động vận tải quốc tế.

Phụ lục "Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế" (áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tàu) được sử dụng khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải quốc tế bằng tàu và cần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hãng vận tải nước ngoài. Đây là một báo cáo chi tiết về thu nhập và các khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp vận tải quốc tế trong một kỳ tính thuế cụ thể. Mục đích của phụ lục này là để cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động vận tải quốc tế của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin về tàu chở hàng, hóa đơn vận chuyển, thông tin khách hàng, doanh thu vận chuyển thực tế và số thuế TNDN phải nộp sau khi khấu trừ các khoản thuế miễn giảm theo Hiệp định liên quan.

Phụ lục "Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế" thường đi kèm với Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài (mẫu: 01/VTNN) để cung cấp thông tin chi tiết hơn và làm rõ các khoản thuế nộp và khấu trừ trong quyết toán thuế hàng năm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp vận tải quốc tế cần sử dụng phụ lục "Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế" để báo cáo thu nhập và quyết toán thuế TNDN tại cơ quan thuế địa phương hoặc cơ quan thuế trực thuộc cấp trên theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC. Để tiện lợi và nhanh chóng, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc số hotline 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Chúng tôi cam kết phản hồi nhanh chóng và sẵn sàng sắp xếp cuộc gặp trực tiếp hoặc tư vấn trực tuyến để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.