Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(DÙNG CHO CHẾ ĐỘ  TUẤT MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số sổ BHXH: .....................

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ........................................................... Nam (nữ) ..................

Ngày tháng năm sinh: .............................................................................

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:.............................................

Cơ quan, đơn vị: ....................................................................................

Thường trú tại: .......................................................................................

Chết ngày........................ ngày ............ tháng ............. năm

I/ QUÁ TRÌNH  ĐÓNG BHXH

Từ

Tháng

Năm

Đến

tháng

năm

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ;

Cơ quan, đơn vị

Thời gian đóng BHXH

Mức đóng BHXH

Năm

Tháng

Tiền lương,

tiền công

Phụ cấp

Cv

tn

Hsbl

II/ CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT MỘT LẦN

         1- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần:

   2-  Chế độ được hưởng: 

- Thời gian đóng BHXH tính đến ngày. . . . tháng. . . năm . . . . bằng. . . .năm . . . .tháng

-  Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính trợ cấp :.............................đồng

- Số tháng tính hưởng trợ cấp tuất một lần (1): Số năm x 1,5 tháng =  ............ tháng

        Trợ cấp Tuất một lần: . . . . . . . . . đồng  x . . . . .tháng  =  . . …… ...........đồng

Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............., ngày .........tháng .........năm..........          

GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ

  (ký, đóng dấu)

 Ghi chú:

                 - (1) Trường hợp thời gian đóng BHXH  nhỏ hơn 2 năm thì số tháng tính hưởng trợ cấp bằng 3 tháng (do quy định của chính sách mức thấp nhất bằng 3 tháng bình quân tiền lương, tiền công).

                -  Trường hợp sử dụng trên 2 tờ rời thì phải đóng dấu giáp lai.

(DÙNG CHO CHẾ ĐỘ  TUẤT HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số sổ BHXH: .....................

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ...................................................... Nam (nữ) ..................

Ngày tháng năm sinh: ........................................................................

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:...........................................

Cơ quan, đơn vị: ..................................................................................

Thường trú tại: .....................................................................................

Chết ngày........................ ngày ............ tháng ............. năm

I/ QUÁ TRÌNH  ĐÓNG BHXH

Từ

Tháng

Năm

Đến

tháng

năm

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ;

Cơ quan, đơn vị

Thời gian đóng BHXH

Mức đóng BHXH

Năm

Tháng

Tiền lương,

tiền công

Phụ cấp

Cv

tn

Hsbl

II/ CHẾ ĐỘ TỬ  TUẤT HÀNG THÁNG

1. Thời gian đóng BHXH tính đến ngày. . . . . tháng. . . năm . . . . bằng. . . .năm ……..tháng

2.Những người có tên dưới đây được  hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng:

1/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Sinh ngày  . . .  tháng . . năm . . . là  . . . …

2/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..Sinh ngày  . . .  tháng . . năm . . . là  . . . . . . 

3/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày  . . .  tháng . . năm . . . là  . . . . . .

4/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày  . . .  tháng . . năm . .   là  . . . . . .

3.Ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . được nhận tiền tuất hàng tháng:

a. Định suất cơ bản:     . . . . . . .. . ....x . . . .  . . . . . . đồng = .. . . ......đồng    

b. Định suất nuôi dưỡng: . . . . . . . . . . x . . . .  . . . . . đồng = . . . . . . .  đồng

Tổng số tiền trợ cấp (a+b):  . . . . . . . . . .  . .  ......đồng 

(Số tiền bằng chữ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   . . . .  )

Được hưởng từ ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi nhận trợ cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

         ............., ngày .........tháng .........năm..........                                                          

GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ

(ký, đóng dấu)

- Ghi chú:  Trường hợp sử dụng trên 2 tờ rời thì phải đóng dấu giáp lai.