1. Đấu thầu, cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu là gì?

Theo quy định của điểm d khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có quy định như sau:

"Đấu thầu được hiểu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng sự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."

Đấu thầu bản chất thực sự là hành vi lựa chọn đối tượng thực hiện giao dịch mà bên gọi thầu mong muốn, đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật và bên gọi thầu với mức giá thấp nhất. Bên nhận được thầu sẽ được gọi là nhà đầu tư mục đích của họ là giành được quyền tham gia và trúng thầu từ đó khi hoàn thành gói thầu sẽ nhận được một khoản chi phí đủ để vù đắp những chi phí đầu từ và một phần lợi nhuận tương xứng với công sức bỏ ra.

Đấu thầu áp dụng bắt buộc đối với trường hợp có sử dụng ngân sách nhà nước và sẽ phải tuân thủ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013. Ngoài ra, đối với các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này vẫn có quyền lựa chọn áp dụng luật đấu thầu hay không.

Trong bài viết này chúng tôi chủ yếu phân tích các quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu đối với đối tượng chủ yếu là bên mời thầu là doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan nhà nước hoặc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Quy định của pháp luật về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu:

Cung cấp thông tin về đấu thầu được hiểu là hành vi cung cấp thông tin của các đối tượng theo quy định của pháp luật cần phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin về đấu thầu mà mình có liên quan.

Đăng tải thông tin về đấu thầu được hiểu là hành vi của các chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho cơ quan báo chí (Báo đấu thầu).

 

2. Quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu 

* Đối tượng phải cung cấp thông tin về đấu thầu:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin nêu lên tại điểm g khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại điểm h khoản 1 Điều 8 của Luật đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đối với thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013:

+ Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp nội dung thông tin do bên mời thầu tự đăng tải không hợp lệ thì thông tin đó sẽ không có giá trị và bị gỡ bỏ khỏi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, Báo Đấu thầu sẽ thông báo về nội dung thông tin không hợp lệ cho bên mời thầu để tự chỉnh sửa, hoàn thiện và thực hiện đăng tải lại theo quy định.

+ Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải, bên mời thầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp nội dung thông tin do bên mời thầu cung cấp không hợp lệ thì Báo Đấu thầu sẽ thông báo cho bên mời thầu để chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi lại cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

- Đối với thông tin về thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có):

+ Bên mời thầu tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp nội dung thông tin do bên mời thầu tự đăng tải là hợp lệ thì Báo Đấu thầu sẽ chuyển tiếp đăng tải trên Báo Đấu thầu trong vòng 02 ngày làm việc. Trường hợp nội dung thông tin do bên mời thầu tự đăng tải không hợp lệ thì thông tin đó sẽ không có giá trị và bị gỡ bỏ khỏi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, Báo Đấu thầu sẽ thông báo về nội dung thông tin không hợp lệ cho bên mời thầu để tự chỉnh sửa, hoàn thiện và thực hiện đăng tải lại theo quy định. Thời gian có hiệu lực của nội dung thông tin hợp lệ được tính kể từ ngày đăng tải lại lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải, bên mời thầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải. Trường hợp nội dung thông tin do bên mời thầu cung cấp là hợp lệ thì Báo Đấu thầu sẽ thực hiện đăng tải trên Báo Đấu thầu trong vòng 02 ngày làm việc, sau đó, Báo Đấu thầu sẽ chuyển tiếp đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp nội dung thông tin do mời thầu cung cấp không hợp lệ thì Báo Đấu thầu sẽ thông báo cho bên mời thầu để chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi lại cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải theo quy định.

- Nhà thầu có trách nhiệm tự cung cấp và cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 và điểm k khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu; 

- Cơ sở đào tạo, giảng viên về đấu thầu, chuyên gia có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo, giảng dạy, hoạt động hành nghề về đấu thầu của mình cho Bộ Kế hoạch và Đấu tư để đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu.

* Trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu;

- Thông tin hợp lệ theo quy định được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trên Báo Đấu thầu. Khi phát hiện những thông tin không hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu để các đơn vị cung cấp thông tin biết, chỉnh sửa, hoàn thiện để được đăng tải.

Lưu ý:

- Thông tin về lựa chọn nhà thầu qua mạng được bên mời thầu tự đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng phải bảo đảm hợp lệ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Luật đấu thầu 2013.

- Đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước, việc công khai thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước.

- Khuyến khích cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu và các phương tiện thông tin đại chúng khác đối với những gói thầu không vi phạm điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

* Các thông tin phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu bao gồm: (Căn cứ Điều 8 Luật Đầu thầu 2013)

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

- Danh sách ngắn;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

- Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (được sử đổi bởi điểm e khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020);

- Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

- Thông tin khác có liên quan.

* Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu:

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 08/2022 thì "Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trên đây là bài viết về "Quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu" của Luật Minh Khuê. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến theo số Hotline 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc kịp thời. Trân trọng cảm ơn!