1. Những quy định chung xét xử giám đốc thẩm

- Thẩm quyền giám đốc thẩm (Điều 382 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

+ Ủy ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án nhân dân cấp tỉnh, toà án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị.

Hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án nhân dân quy định tại khoản 1 Điều 382 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản án, quyết định đã được ủy ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán nhưng không thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án.

Khi xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án Toà án nhân dân cấp cao làm chủ tọa phiên toà. Quyết định của Hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa số thành viên của Hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên toà. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà thì Hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán phải mở phiên toà xét xử lại vụ án.

Ủy ban thẩm phán Toà án quân sự trung ương giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án quân sự cấp quân khu, toà án quân sự khu vực bị kháng nghị. Khi xét xử giám đốc thẩm thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của ủy ban thẩm phán Toà án quân sự trung ương tham gia, do Chánh án Toà án quân sự trung ương làm chủ toạ phiên toà. Quyết định của ủy ban thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa số thành viên của ủy ban thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên toà. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà thì ủy ban thẩm phán phải mở phiên toà xét xử lại vụ án.

Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm năm thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp cao, Toà án quân sự trung ương bị kháng nghị.

Hội đồng toàn thể Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao giám đốc thẩm đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 4 Điều 382 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản án, quyết định đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm năm thẩm phán nhưng không thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án.

Khi xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể Ưỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên toà. Quyết định của Hội đồng toàn thể Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa số thành viên của Hội đồng toàn thể Uỷ ban thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên toà. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà thì Hội đồng toàn thể Uỷ ban thẩm phán phải mở phiên toà xét xử lại vụ án.

Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của các cấp khác nhau thì Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao giám đốc thẩm toàn bộ vụ án.

>> Xem thêm:  Các loại thực nghiệm điều tra ? Mục đích của thực nghiệm điều tra ?

- Những người tham gia phiên toà giám đốc thẩm (Điều 383 Bộ luật tố tụng hình sự nam 2015)

Khác với phiên toà sơ thẩm và phiên toà phúc thẩm, tại phiên toà giám đốc thẩm, toà án thường không bắt buộc phải triệu tập những người tham gia tố tụng đến phiên toà mà chỉ triệu tập khi cần thiết. Theo Điều 383 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì phiên toà giám đốc thẩm phải có sự tham gia của viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc có căn cứ sửa một phần bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, toà án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên toà giám đốc thẩm; nếu họ vắng mặt thì phiên toà giám đốc thẩm vẫn được tiến hành.

- Thời hạn mở phiên toà và phạm vi giám đốc thẩm (Điều 385 và Điều 387 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Phiên toà giám đốc thẩm phải được tiến hành trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm hồ sơ vụ án.

Khác với phạm vi xét xử phúc thẩm, hội đồng giám đốc thẩm phải xem xét toàn bộ vụ án mà không chỉ hạn chế trong nội dung của kháng nghị.

2. Chuẩn bị phiên toà giám đốc thẩm

Chánh án toà án phân công một thẩm phán là thành viên hội đồng giám đốc thẩm làm bản thuyết trình về vụ án. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của các cấp toà án, nội dung của kháng nghị (Điều 384 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Bản thuyết trình và các tài liệu có liên quan phải gửi cho các thành viên hội đồng giám đốc thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên toà giám đốc thẩm.

>> Xem thêm:  Thực nghiệm điều tra là gì ? Quy định mới về thực nghiệm điều tra

3. Thủ tục phiên toà giám đốc thẩm

Sau khi chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên toà, một thành viên hội đồng giám đốc thẩm trình bày bản thuyết trình về vụ án. Các thành viên khác của hội đồng giám đốc thẩm hỏi thêm thẩm phán thuyết trình về những điểm chưa rõ trước khi thảo luận và phát biểu ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án. Trường hợp viện kiểm sát kháng nghị thì kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị (Điều 386 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Trường hợp người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng nghị có mặt tại phiên tòa thì những người này được trình bày ý kiến về những vấn đề mà hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của viện kiểm sát về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án.

Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng tại phiên toà giám đốc thẩm tranh tụng về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. Chủ tọa phiên toà phải tạo điều kiện cho kiểm sát viên, người tham gia tố tụng trình bày hết ý kiến, tranh luận dân chủ, bình đẳng trước toà án.

Các thành viên hội đồng giám đốc thẩm phát biểu ý kiến của mình và thảo luận. Hội đồng giám đốc thẩm biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố quyết định về việc giải quyết vụ án.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật hình sự, luật tố tụng hình sự về xét xử giám đốc thẩm, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Khám người là gì ? Quy định mới nhất về việc khám người, khám chỗ ở, nơi làm việc