1. Đối tượng áp dụng khuyến mại

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP đối tượng áp dụng khuyến mại gồm:

- Thương nhân thực hiện khuyến mại:

+ Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa , dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối ( bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật).

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

- Thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

+ Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hoặc tổ chức cho các thương nhân khác, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ( thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại).

+ Thương nhân trực tiếp hoặc thuê thương nhân khác tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho riêng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình kinh doanh.

- Cá tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại, các đối tượng có quyền hoạt động xúc tiến thương mại khi thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật.

 

2. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại

Trong quá trình thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

- Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi khách trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại.

- Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Việc tổ chức khuyến mại phải đảm bảo:

+ Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hương khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác.

+ Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

- Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức như bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố, hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia thể lệ và giải thưởng đã công bố , các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quan lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

 

3. Đăng ký khuyến mại bằng tiền có hợp pháp không?

Căn cứ vào Điều 92 Luật thương mại có quy định về các hình thức khuyến mại như sau:

- Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

- Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc giá trị mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

- Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP có quy định tiền có thể sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại như hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền,hình thức bán hàng, cung ứng dịch cụ với giá thấp hơn bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo ( khuyên mại bằng hình thức giảm giá), hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì không có quy định về khuyến mại bằng tiền.Nhưng thực tế, khi tổ chức khuyến mại mà trong đó  khách hàng nhận giải thưởng bằng tiền hoặc các ưu đãi khác được quy đổi , giá trị bằng tiền.

 

4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại như sau:

- Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế  kinh doanh ; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

- Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu phép lưu thông dịch vụ chưa được phép cung ứng.

- Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá,  rượu, bia có độ từ 15 độ trở lên để khuy dưới mọi hình thức.

- khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hóa, dịch vụ để lừa hàng.

- khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khỏe con người và lợi ích công cộng khác.

- Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

- Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

- Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định pháp luật.

 

5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của Luật thương mại và các quy định cụ thể sau:

- Hàng hóa địch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ y tế ( trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghệ nghiệp công lập, hàng hóa , dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ y tế ( trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

- Tiền có thể sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại như hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn bán hàng, cung ứng dịch vụ trước, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo ( khuyến mại bằng hình thức giảm giá ); hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn về đăng khuyến mại bằng tiền có hợp pháp không của Luật Minh Khuê. Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn qua số điện thoại 1900.6162 để được tư vấn pháp luật.  Đăng ký hoạt động khuyến mại tại Sở Công Thương bất kỳ tỉnh thành nào trên khắp địa bàn cả nước, quý khách hãy gửi yêu cầu báo giá đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!