Luật sư tư vấn:

Về nhân sự trong bộ máy quản lí của các tổ chức tín dụng được pháp luật quy định có những khác biệt so với các loại hình doanh nghiệp khác, cụ thể:

Thứ nhất, về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lí, người điều hành và một sổ chức.danh khác của tổ chức tín dụng

Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Là cá nhân sở hữu hoặc người được uỷ quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp là thành viên hội đồng thành viên, thành viên độc lập của hội đồng quản trị hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tể, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lí của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.

Thành viên độc lập của hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho chỉnh tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;

- Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

>> Xem thêm:  Thư tín dụng là gì ? Quy định về thanh toán bằng thư tín dụng

- Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của to chức tín dụng, người quàn lí hoặc thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;

- Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;

- Không phải là người quản lí, thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kì thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

Thành viên ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kỉnh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; nhiệm.

- Không phải là người có liên quan của người quản lí tổ chức tín dụng;

- Thành viên ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

Tổng giám đốc (giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

>> Xem thêm:  Luật tổ chức tín dụng là gì ? Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

- Không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật;

- Có ít nhất 05 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm làm tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;

-Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Phó tổng giảm đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng, giám đốc chi nhảnh, giám đắc công ty con và các chức danh tương đương phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được là kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng; đổi với phó tổng giám đốc (phó giám đốc) không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tồng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;

- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh, vực nêu trên và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;

- Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Ngân hàng nhà nước quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lí, người điều hành, thành viên ban kiểm soát của tổ chức tài chính vi mô.

>> Xem thêm:  Phân tích cơ cấu tổ chức quản lí (Bộ máy quản lí) của tổ chức tín dụng ?

Thứ hai, về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ:

* Những người sau đây không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích; Cán bộ, công chức, người quản lí từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lí phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; Sỹ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lí phân vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; Các trường hợp khác theo quy định tại điều lệ của tổ chức tín dụng.

- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lí, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, tổng giám đốc (giám đốc), thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bô phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lí do bất khả kháng;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường họp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

- Người đã từng bị đình chỉ chức danh chủ tịch hội đồng quàn trị, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng(1) hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép;

- Người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) không được là thành viên ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;

- Người có liên quan của chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên không được là tổng giám đốc (giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng.

* Những người sau đây không được là kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh, giảm đốc công ty con của tổ chức tín dụng:

>> Xem thêm:  Phân tích những nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng ?

Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của toà án; Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích; Cán bộ, công chức, người quản lí từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cừ làm đại diện quản lí phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lí phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng; Các trường hợp khác theo quy định tại điều lệ của tổ chức tín dụng.

Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) và vợ, chồng của những người này không được là kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của tổ chức tín dụng.

Thứ ba, những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ

- Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đông thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó và của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác xã. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lí của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó.

- Trưởng ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên ban kiểm soát, người quản lí của tổ chức tín dụng khác. Thành viên ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó; Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng.

- Tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và các chức danh tương đương không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức tín dụng; Tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) của doanh nghiệp khác.

Thứ tư, các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc):

- Mất năng lực hành vỉ dân sự, chết;

- Vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ;

- Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân;

>> Xem thêm:  Phân tích cơ chế đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ?

- Không còn là người đại diện phần vốn góp theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức;

- Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Khi tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép;

- Khi họp đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc) hết hiệu lực;

- Không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về việc các đối tượng đương nhiên mất tư cách gửi Ngân hàng nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng trên đương nhiên mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Thứ năm, các trường hợp bị miễn nhiệm, bãi nhiệm

Chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên ban kiểm soát; Tổng giám đốc (giảm đốc) của tổ chức tín dụng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

>> Xem thêm:  Tổ chức tín dụng là gì ? Quy định về tổ chức tín dụng

- Có đơn xin từ chức gửi hộỉ đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát của tổ chức tín dụng;

- Không tham gia hoạt động của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định;

- Thành viên độc lập của hội đồng quản trị không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập;

- Các trường họp khác do điều lệ của tổ chức tín dụng quy định.

Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên ban kiểm soát; Tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng nhà nước.

Thứ sáu, các trường hợp đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát, tổng giảm đốc (giám đốc)

Ngân hàng nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, các thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, trưởng ban, các thành viên ban kiểm soát, người điều hành tổ chức tín dụng vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ, quy định khảc của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.

Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên ban kiểm soát; người điều hành của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết.

>> Xem thêm:  Quy chế thành lập và cấp giấy phép hoạt động đối vói tổ chức tín dụng ?

Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ theo quy định trên phải có trách nhiệm tham gia xử lí các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng nhà nước, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc ban kiểm soát đặc biệt.

Thứ bảy, về thủ tục:

Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận.

Ngân hàng nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh trên. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng nhà nước danh sách những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh theo quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bầu, bổ nhiệm.

Thứ tám, về quyền, nghĩa vụ của người quản lí, người điều hành tổ chức tín dụng

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng.

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng.

- Trung thành với tổ chức tín dụng; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng.

- Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lí, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của Ngân hàng nhà nước.

- Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

>> Xem thêm:  Phân tích cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ?

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho tổ chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây xung đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được hội đồng quản trị, hội đồng thành viên chấp thuận.

- Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hảng khác của tổ chức tín dụng với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của tổ chức tín dụng.

- Không được tăng lương, thù lao hoặc yêu cầu trả thưởng khi tổ chức tín dụng bị lỗ.

- Các nghĩa vụ khác do điều lệ của tổ chức tín dụng quy định.

Thứ chín, về trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan

- Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng phải công khai với tổ chức tín dụng các thông tin: Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc uỷ quyền, uỷ thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ ưở lên; Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc).

Việc công khai thông tin và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.

Tổ chức tín dụng phải công khai thông tin định kì hằng năm cho đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của tổ chức tín dụng.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật ngân hàng, hoạt động ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật ngân hàng trực tuyến. Đội ngũ luật sư luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của Bạn.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam?

Bộ phận tư vấn pháp luật ngân hàng - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phân biệt lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu của ngân hàng ?