Luật sư tư vấn:

1. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp tại đơn vị sự nghiệp của Đảng được quy định như thế nào ?

1.     Việc đầu tự xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp, kể cả trong trường hợp sử dụng vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a)     Chưa có cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có còn thiếu diện tích so với tiêu chuẩn, định mức;

b)     Không có tài sản đê giao và không thuộc trường hợp thuê cơ sở hoạt động sự nghiẹp.

2. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp được thực hiện theo quy định của j)háp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc sử dụng cơ sở hoạt động sự nghiệp của Đảng để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định 165/2017/NĐ-CP (Đầu tư xây dựng cơ sở, Sử dụng tài sản tại cơ quận của Đảng để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đổi tác công - tư, Chuyển giao trự) sở làm việc được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công - tư).

3.  Không bố trí vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng mới tài sản chỉ sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

 

2. Quy định việc mua sắm tài sản, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp của Đảng ?

1.     Mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng

- Việc mua sắm tài sản được áp dụng trong trường hợp đơn vị sự nghiệp của Đảng chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản.

-     Không bô trí ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản chỉ sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

-     Việc mua sắm tài sản tại đon vị sự nghiệp của Đảng thực hiện như quy định mua săm tài sản tại cơ quan Đảng.

2.     Thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp của Đảng

-     Việc thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp của Đảng được thực hiện theo quy định Thuê tài sản phục vụ hoạt động tại cơ quan của Đảng, Khoán kinh phí sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng

-     Nguồn kinh phí thuê, khoán sử dụng tài sản được sử dụng từ nguồn thu được phép sử dụng của đơn vị sự nghiệp của Đảng.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)