1. Mẫu quyết định tạm đình chỉ trong thanh tra quản lý nhà nước

Mẫu số 19/TT - Quyết định tạm đình chỉ theo quy định tại thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra..

Thanh tra thành phố Hà  (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công ty TNHH XYZ(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ab/QĐ- XYZ(3) ...., ngày.....tháng.... năm......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc  tạm đình chỉ ban hành Điều lệ công ty XYZ  (4)

Giám đốc Công ty TNHH XYZ(5)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;(6)

Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Căn cứ Nghị định số XX ngày....aa./bb.../ cc của trưởng ban thanh  (7) về việc tạm đình chỉ ban hành Điều lệ công ty XYZ(8)

Theo đề nghị của trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiểu nại, tố cáo số 01(9)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm đình chỉ ban hành điều lệ công ty XYZ(4), do Công ty TNHH XYZ(10) thực hiện tại Số nhà aa, đường bb, phường cc, quận dd, thành phố Hà Nội (11), đã cản trở hoạt động thanh tra (12); thời gian tạm đình  chỉ từ..xx. giờ.....yy... ngày.aa../..bb...../...cc... cho đến khi có quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ này.

Điều 2. Công ty TNHH (10), phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1(13) và.. (14) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 2
-...........;
- Lưu: VT, (15), (16)
Tên cơ quan thanh tra (5)
(chữ ký, dấu)
Họ và tên
 
 

 Bạn đọc có thể tải Mẫu 19 tại đây 

 

2. Hướng dẫn xây dựng văn bản tạm đình chỉ quyết định trong thanh tra quản lý nhà nước

Trong hoạt động thanh tra quản lý nhà nước việc ra quyết định tạm đình chỉ một quyết định cụ thể rẩt cần thiết khi đoàn thanh tra phát hiện những về đề nghiêm trọng hoặc trở ngại trong quá trình thanh tra do việc thi hành quyết định gây ra. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng quyết định tạm đình chỉ trong thanh tra quản lý nhà nước.

2.1. Phần hình thức:

- Quốc hiệu tiêu ngữ

- Tên cơ quan ban hành

- Số/ kí hiệu

- Trích yếu nội dung

- Chữ ký

- Nơi nhận 

2.2. Phần nội dung:

- Mở đầu:

+ Cơ sở pháp lý: "Căn cứ..........."

+ Cơ sở thực tiễn: "Theo...."

- Nội dung chính: có thể có một số điều sau:

+ Điều 1. Giải quyết công việc phát sinh

+ Điều 2. Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức

+ Điều 3. Quyền lợi của đối tượng thi hành (nếu có)

+ Điều 4. Trách nhiệm thi hành quyết định 

+ Điều 5. Thời điểm có hiệu lực của quyết định

- Kết thúc: hiệu lực pháp lý

 

3. Quy định thanh tra trong quản lý nhà nước

Theo Luật thanh tra năm 2022 quy định:

- Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hoạt động thanh tra bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

- Mục đích của hoạt động thanh tra: Hoạt động thanh tra nằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật;  phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện chức năng thanh tra bao gồm: 

+ Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính -  kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.

+ Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm: Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Thanh tra sở.

+ Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- Chức năng của cơ quan thanh tra: trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình của mình, cơ quan thanh tra giúp cơ quan nhà nước có  thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

- Khi thực hiện hoạt động thanh tra cần tuyên thủ những nguyên tắc sau:

+ Tuân thủ theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác.

+ Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

+ Không trùng lặp về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước; không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến hành thanh tra.

- Ngoài ra, các cơ quan thanh tra còn bị điều chỉnh bởi một số hoạt động  mà thanh tra không được làm tại Điều 8 Luật Thanh tra 2022 như:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; lạm dung trong quá trình tiến hành thanh tra.

+ Thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng với nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

+ Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật phải tiến hành thanh tra; bao che cho đối tượng thanh tra; cố ý kết luận sai sự thật, kết luận, quyết định, xử lý trái pháp luật; không kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

+ Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động thanh tra.

+ Tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai.

+ Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tác động làm sai lệch kết quả thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.

+ Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, thiếu chính xác; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

+ Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người tiến hành thanh tra, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

+ Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

- Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong những căn cứ theo quy định tại Điều 51 Luật thanh tra 2022:

+ Kế hoạch thanh tra

+ Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

+ Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật

+ Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

+ Căn cứ khác có liên quan theo quy định của luật.

Như vậy, thanh tra là hoạt động mang tầm quan trọng lớn khi thực hiện quyền giám sát, kiểm tra, xử lý và đưa ra hướng giải quyết từ đó đảm bảo nguyên tắc được đề ra của Đảng và Nhà nước. Với chức năng, nhiệm vụ xem xét, giải quyết khiếu nại, tố có đối với các quyết định hoặc hành vi hành chính của cán bộ, công chức nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật cũng như trách nhiệm và quyền hạn được giao; kết luận và xử lý kịp thời những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước góp phần bảo đảm trật tự kỉ cương trong quản lý, làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Xem thêm>>>Mẫu quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 27)

Vui lòng liên hệ hotline: 1900.6162 hoặc liên hệ email: lienhe@luatminhkhue.vn để có thêm thông tin hữu ích!