1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong thời kỳ đổi mới" được biên soạn bởi TS. Trần Anh Tuấn và TS. Trịnh Hải Yến.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong thời kỳ đổi mới

Pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: TS. Trần Anh Tuấn và TS. Trinh Hải Yến

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

 

3. Tổng quan nội dung sách

Cuốn “Pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong thời kỳ đổi mới” trình bày những vấn đề lý luận về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; thực trạng pháp luật quốc tế, cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; những kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về đầu tư nước ngoài và phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những vấn đề lý luận về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

I. Tổng quan về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Tổng quan về đầu tư nước ngoài

2. Tổng quan về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

II. Một số lý thuyết tiêu biểu về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Lý thuyết về đầu tư nước ngoài

2. Lý thuyết về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

III. quá trình hình thành, phát triển của pháp luật đầu tư nước ngoài và cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Quá trình hình thành, phát triển của pháp luật quốc tế điều chỉnh về đầu tư nước ngoài

2. Quá trình hình thành, phát triển của pháp luật giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Chương II: Thực trạng pháp luật quốc tế về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

I. Quy định về đầu tư nước ngoài trong điều ước quốc tế

1. Phạm vi điều chỉnh của các điều ước quốc tế về đầu tư nước ngoài

2. Các quy dịnh về khuyến khích và chấp thuận đầu tư nước ngoài trong điều ước quốc tế

3. Các quy định về không phân biệt đối xử với đầu tư nước ngoài

4. Các quy định về tiêu chuẩn đối xử chung đối với đầu tư nước ngoài

5. Các quy định về vấn đề tước quyền sở hữu và bồi thường

6. Một số nghĩa vụ khác của nước nhận đầu tư trong các điều ước quốc tế

7. Quy định về ngoại lệ trong điều ước quốc tế về đầu tư

II. Hợp đồng đầu tư quốc tế

1. Khái quát về hợp đồng đầu tư quốc tế

2. Một số điều khoản đặc biệt của hợp đồng 

3. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế về đầu tư và hợp đồng đầu tư quốc tế

III. Pháp luật về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Định nghĩa , cơ sở pháp lý khởi kiện vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế

2. Các phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

3. Luật áp dụng cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

4. Địa điểm, ngôn ngữ tố tụng và phân bổ chi phí giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

5. Những hạn chế, bất cập của pháp luật quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

6. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định của hợp đồng đầu tư quốc tế

Chương III: Cam kết quốc tế, pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

I. Cam kết quốc tế, pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài

1. Cam kết quốc tế của Việt Nam về đầu tư nươc sngoaif

2. Pháp luật Việt nam về đầu tư nước ngoài

II. Cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Cam kết quốc tế của Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

2. Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Chương IV: Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

I. Kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài

1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong lĩnh vực pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài

2. Kinh nghiệm của một số quốc gia đang phát triển trong lĩnh vực pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài

3. Kinh nghiệm về pháp luật đầu tư nước ngoài

II. Kinh nghiệm về phòng ngừa , giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Kinh nghiệm về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

2. Kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

3. Kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam

Chương V: Các giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về đầu tư nước ngoài và phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam.

I. Định hướng hoàn thiện

II. Phương hướng và giải pháp đối với Việt Nam

 

4. Đánh giá bạn đọc

Các tác giả đã phác họa bức tranh tổng thể về pháp luật đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, tổng kết quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài sau hơn 30 năm đổi mới và đề xuất, kiến nghị phương hướng hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn tới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Cuốn sách không chỉ có giá trị tham khảo về mặt khoa học pháp lý mà còn có giá trị thực tiễn đối với bạn đọc. Đây thực sự là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực đầu tư nước ngoài và đầu tư quốc tế.

 

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách: "Pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong thời kỳ đổi mới".

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây nội dung khái quát về bản chất và các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng đầu tư quốc tế để bạn đọc tham khảo:

Hợp đồng đầu tư quốc tế là hợp đồng được đàm phán, ký kết giữa một bên là nhà đầu tư nước ngoài và bên kia là chính phủ hoặc cơ quan thuộc chính phủ hay doanh nghiệp nhà nước của một quốc gia. Một định nghĩa khác chi tiết hơn, nêu rõ đặc trưng của loại hợp đồng này: “là hợp đồng đầu tư mà quốc gia hay một thực thể của quốc gia được độc quyền kiểm soát một lĩnh vực kinh tế của quốc gia đó, ký kết với một thực thể nước ngoài có ý định thiết lập một mối quan hệ kinh doanh lâu dài với quốc gia hay một thực thể của quốc gia trong lĩnh vực kinh tế."

Hợp đồng đầu tư quốc tế được coi là một văn bản pháp lý có chứa đựng yếu tố bảo hộ đầu tư nước ngoài, thường được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật, chủ yếu là nội luật của nước nhận đầu tư. Nước nhận đầu tư thường coi hợp đồng đầu tư quốc tế là hợp đồng nhà nước (state contracts), một dạng hợp đồng đặc biệt, nhưng quốc gia vẫn có quyền miễn trừ tư pháp như trong các trường hợp thông thường khác trừ khi việc từ bỏ quyền này được nêu rõ trong điều khoản hợp đồng.

Một số điều ưóc quốc tế về đầu tư cũng điều chỉnh hợp đồng đầu tư quốc tế khi có quy định vi phạm hợp đồng sẽ cấu thành vi phạm nghĩa vụ tôn trọng hợp đồng trong điều ước quốc tế đó (umbrella clause). Ngoài ra, một số điều khoản trong hợp đồng đầu tư quốc tế được cho là có tác dụng quốc tế hóa nó (internationalisation) và khiến cho hợp đồng không chỉ đơn thuần thuộc phạm vi điều chỉnh của nội luật mà có thể được xem xét bởi các cơ chế quốc tế như trọng tài quốc tế.

Dưới đây là các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng đầu tư quốc tế:

Một là, điều khoản trọng tài

Điều khoản trọng tài phổ biến trong các hợp đồng đầu tư, trong đó có cả hợp đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư.

Hai là, điều khoản chọn luật

Nguyên tắc tôn trọng quyền tự chủ của các bên được sử dụng để đảm bảo hợp đồng đầu tư nước ngoài không phụ thuộc vào pháp luật của quốc gia nhận đầu tư mà có thể bị thay đổi theo ý chí của các bên. Các bên có quyền chọn luật áp dụng với hợp đồng đầu tư quốc tế như trường hợp của hợp đồng quốc tế khác.

Ba là, điều khoản ổn định

Điều khoản ổn định, như tên gọi của loại điều khoản này, nhằm ổn định môi trường pháp lý điều chỉnh đầu tư nước ngoài.

Gồm có hai loại điều khoản ổn định: yêu cầu chính phủ nước tiếp nhập đầu tư không được ban hành pháp luật không phù hợp với nội dung của hợp đồng đầu tư hoặc quy định không áp dụng những thay đổi pháp luật như vậy đối với hợp đồng đầu tư kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Thông thường, các quy định pháp luật thay đổi liên quan tới những vấn đề như thuế, môi trường, lao động, sức khỏe và an toàn và các quy định khác.

Bốn là, điều khoản điều chỉnh, đàm phán lại

Thay thế hoặc bổ sung cho điều khoản ổn định trong hợp đồng đầu tư quốc tế là điều khoản điều chỉnh hoặc đàm phán lại. Loại điều khoản này tạo ra sự bảo vệ cho các bên khi có những hoàn cảnh khác với thời điểm ký kết hợp đồng mà gây ra ảnh hưởng bất lợi cho một bên hay sự mất cân bằng về kinh tế rõ ràng đối với lợi ích của một bên, làm thay đổi cơ bản cơ sở kinh tế, tài chính của hợp đồng. Đây là một cách thức để dự liệu những hoàn cảnh khó khăn, phá vỡ sự cân bằng kinh tế của các bên ký kết có thể xảy ra đôì vổi những hợp đồng có tính chất dài hạn như hợp đồng đầu tư quốc tế.

Năm là, điều khoản từ bỏ quyền miễn trừ quốc gia

Các quốc gia được tự do từ bỏ quyền miễn trừ của mình và nếu họ đã có thỏa thuận với nhà đầu tư nước ngoài về việc giải quyết tranh chấp tại một cơ quan xét xử như tòa án, trọng tài quốc tê thì họ không thể viện dẫn quyền miễn trừ xét xử.

Tuy nhiên, điều khoản từ bỏ quyền miễn trừ quốc gia trong hợp đồng đầu tư quốc tế giải quyết vấn đề khó khăn hơn trong thực tiễn là khi đảm bảo thực thi phán quyết của cơ quan xét xử đó bằng việc quy định rõ ràng quốc gia từ bỏ quyền miễn trừ về tài sản.