1. Mức chi cho phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo Thông tư 85/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018, chi từ kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bao gồm các khoản chi sau:

- Chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài khiếu nại và yêu cầu tham vấn hoặc gửi thông báo ý định khởi kiện: Đây là các chi phí liên quan đến quá trình khiếu nại và yêu cầu tham vấn với nhà đầu tư nước ngoài hoặc gửi thông báo ý định khởi kiện. Các chi phí này có thể bao gồm phí luật sư, phí tư vấn, phí chuyên gia, chi phí liên quan đến việc thu thập thông tin, tài liệu và các hoạt động khác liên quan.

- Chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn khởi kiện ra trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền: Đây là các chi phí liên quan đến việc nộp đơn khởi kiện ra trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền. Các chi phí này có thể bao gồm phí nộp đơn khởi kiện, phí chuyên gia, phí luật sư, phí liên quan đến quá trình tiến hành phiên tòa và các hoạt động khác liên quan.

- Chi phí trong giai đoạn tranh chấp đầu tư quốc tế được giải quyết tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền: Đây là các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền. Các chi phí này có thể bao gồm phí trọng tài, phí chuyên gia, phí luật sư, phí liên quan đến quá trình tiến hành phiên tòa và các hoạt động khác liên quan.

- Chi phí cho hoạt động phối hợp liên ngành giải quyết vụ kiện: Đây là các chi phí liên quan đến hoạt động phối hợp giữa các ngành, cơ quan trong việc giải quyết vụ kiện. Các chi phí này có thể bao gồm chi phí tổ chức cuộc họp, giao lưu, đối thoại, chi phí liên quan đến việc thu thập thông tin, tài liệu và các hoạt động khác liên quan.

- Chi phí truy cập phần mềm, cơ sở dữ liệu về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: Đây là các chi phí liên quan đến việc truy cập và sử dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu để thực hiện công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Các chi phí này có thể bao gồm phí truy cập, phí sử dụng, phí cấp quyền truy cập và các khoản phí tương tự.

- Chi dịch tài liệu, chi làm đêm, làm thêm giờ và chi phí trực tiếp khác cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp quốc tế: Đây là các chi phí khác trực tiếp liên quan đến công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp quốc tế như chi phí dịch tài liệu, chi phí làm việc ngoài giờ, chi phí trực tiếp cho các hoạt động cụ thể trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Các khoản chi phí trên được thực hiện từ kinh phí ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ và đảm bảo các hoạt động phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Đồng thời, quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 4 của Thông tư 13/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế, được bổ sung bởi Thông tư 115/2021/TT-BTC, mức chi tham gia cuộc họp của Tổ công tác liên ngành được quy định như sau:

- Người chủ trì cuộc họp: Mức chi được giao là 150.000 đồng/người/buổi. Điều này áp dụng cho cá nhân đảm nhận vai trò chủ trì cuộc họp, có trách nhiệm điều phối và quản lý quá trình họp.

- Các thành viên tham dự: Mức chi được giao là 100.000 đồng/người/buổi. Đây là khoản chi áp dụng cho những cá nhân tham gia cuộc họp, đóng góp ý kiến và tham gia vào quá trình thảo luận và đưa ra quyết định.

- Lấy ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: Mức chi là 500.000 đồng/văn bản. Điều này áp dụng cho việc thu thập ý kiến bằng văn bản từ các thành viên tham dự cuộc họp.

Các mức chi nêu trên được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo biên chế được giao tự chủ của cơ quan chủ trì. Tức là cơ quan có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách sẽ phải bố trí kinh phí tương ứng để chi trả cho các hoạt động tham gia cuộc họp. Và mức chi nêu trên áp dụng cho đến khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 

2. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 85/2018/TT-BTC thì nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế:

- Chi phí phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ đại diện pháp lý cho Chính phủ được cấp trong kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Tư pháp: Điều này áp dụng cho các chi phí phát sinh từ việc đại diện pháp lý trong các vụ việc liên quan đến Chính phủ. Các chi phí này được cấp trong kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Tư pháp, đảm bảo tính liên tục và ổn định của hoạt động.

- Chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác phục vụ công tác phòng ngừa, giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế được cấp cho cơ quan chủ trì: Chi phí này được cấp cho cơ quan chủ trì theo nguyên tắc sau:

+ Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở trung ương do ngân sách trung ương đảm bảo: Các chi phí này được cấp từ ngân sách trung ương để đảm bảo tính liên tục và đồng bộ trong công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

+ Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định về phân cấp ngân sách: Các chi phí này được cấp từ ngân sách địa phương, đảm bảo tính liên tục và phù hợp với tài chính của địa phương.

- Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế phải được lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán đúng mục đích, đúng chế độ và theo các quy định tại Thông tư này: Điều này đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Các cơ quan chủ trì phải lập dự toán kinh phí, quản lý và sử dụng kinh phí đúng theo mục đích, tuân thủ các chế độ và quy định tại Thông tư. Đồng thời, cần thực hiện việc quyết toán kinh phí để đảm bảo tính minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí.

=> Do đó, nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế nhằm đảm bảo sự hợp lý, hiệu quả và minh bạch trong việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

 

3. Nội dung chi ngân sách cho phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Nội dung chi trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được quy định tại Điều 3 Thông tư 85/2018/TT-BTC  bao gồm:

- Chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài khiếu nại và yêu cầu tham vấn hoặc gửi thông báo ý định khởi kiện:

+ Chi phục vụ hoạt động nghiên cứu pháp luật, điều ước quốc tế hoặc cam kết quốc tế, hồ sơ và các tài liệu liên quan đến vụ việc nhà đầu tư nước ngoài khiếu nại hoặc yêu cầu tham vấn.

+ Chi tham vấn chuyên gia trong nước và quốc tế.

+ Chi phục vụ hoạt động tham vấn, thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài.

- Chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn khởi kiện ra trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền:

+ Xây dựng chiến lược, phương án tham gia giải quyết tranh chấp

+ Chi công tác chuẩn bị tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.

+ Xây dựng bản trả lời thông báo trọng tài theo quy định của Quy tắc trọng tài trong trường hợp không hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ.

+ Chi phí phục vụ cho hoạt động lựa chọn luật sư, trọng tài viên phía Việt Nam (nếu có).

+ Chi phí phục vụ cho hoạt động hòa giải ngoài trọng tài quốc tế (nếu có).

- Chi phí trong giai đoạn tranh chấp đầu tư quốc tế được giải quyết tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền:

+ Chi thuê luật sư đại diện cho Chính phủ, cơ quan Nhà nước và chi phí thuê chuyên gia trong nước và quốc tế..

+ Chi phí cho nhân chứng tham gia vụ kiện.

+ Xây dựng bản Tự bảo vệ của Chính phủ trong trường hợp không thuê hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ và các bản đệ trình khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài.

+ Xây dựng bản kháng biện cho Chính phủ trong trường hợp không hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ.

+ Chi tham gia các phiên xét xử tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền.

+ Chi phiên dịch tại phiên xét xử.

+ Chi thuê địa điểm xét xử (nếu có).

+ Chi phí phục vụ hoạt động công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp.

- Chi phí cho hoạt động phối hợp liên ngành giải quyết vụ kiện.

- Chi phí truy cập phần mềm, cơ sở dữ liệu về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Chi dịch tài liệu, chi làm đêm, làm thêm giờ và chi phí trực tiếp khác cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp quốc tế.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh Khuê: Luật áp dụng cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!