Theo quy định tại Khoản 8 Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2005 (Thay thế bởi: Luật doanh nghiệp năm 2014), Chủ tịch Đại hội đồng Cổ đông có quyền hoãn cuộc họp nếu pháp sinh những tình tiết theo luật định. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu thông báo hoãn để Quý khách hàng tham khảo.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN …

-------------

Số: …./TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20….

THÔNG BÁO

(V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần…)

Kính gửi:       Ông/Bà cổ đông: ……………………………………………………….

Đại diện Sở hữu phần vốn góp : …………………………………………….……………..

Căn cứ: Khoản 8 Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần……………….ngày …/…/20...

Căn cứ vào diễn biến và tình hình thực tế cùng với ý kiến của các cổ đông tham gia Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin thông báo hoãn Đại hội đồng cổ đông ngày …/…/20... Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội bất thường, Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 

 

………………………….

---------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: