Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh bảo hiểm"

kinh doanh bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh bảo hiểm.

Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Các công ty bảo hiểm muốn kinh doanh hiệu quả, tăng doanh thu, phí bảo hiểm, tăng số lượng hợp đồng khai thác mới, tăng số lượng khách hàng thì phải có một hệ thống đại lý hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời, tạo niềm tin và sự quảng bá để tăng cường khách hàng tham gia và có điều kiện tiếp cận với các loại dịch vụ bảo hiểm thì hoạt động của các đại lý phải đảm bảo

Quy định pháp luật hiện hành về chế độ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Quy định pháp luật hiện hành về chế độ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
Năng lực tài chính là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo được khả năng chi trả cho những người đã tham gia bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Pháp luật đã có quy định về quản lý, giám sát để đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 số 24/2000/QH10

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 số 24/2000/QH10
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt độngkinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

Cấu thành tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm?

Cấu thành tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm?
Bảo hiểm có thể được coi là một lá chắn để bảo vệ chống lại rủi ro, không phải là phương tiện để làm giàu cho người được bảo hiểm. Tuy nhiên, tình trạng gian lận trong kinh doanh bảo hiểm diễn ra ngày một nhiều, và không có dấu hiệu giảm xuống.

Vấn đề về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm

Vấn đề về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm
Có thể nói gian lận trong kinh doanh bảo hiểm vẫn đang là vấn đề nhức nhối, nó được xem là một thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng gian lận bảo hiểm được xuất phát từ đâu?

Chống trục lợi bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm

Chống trục lợi bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Về điều khoản loại trừ Trách nhiệm bảo hiển trong luật kinh doanh bảo hiểm

Về điều khoản loại trừ Trách nhiệm bảo hiển trong luật kinh doanh bảo hiểm
Bất kể một hợp đồng nào muốn có hiệu lực phải đảm bảo các điều kiện nhất định của pháp luật. Thông thường, người ta quan tâm đến các điều kiện sau: điều kiện về ý chí, chủ thể, nội dung và mục đích giao kết hợp đồng, hình thức hợp đồng. Về mặt lý luận, nội dung của hợp đồng dân sự nói chung và hợp đồng bảo hiểm nói riêng là các điều khoản qua đó xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng.

Các nội dung chưa hợp lý của luật kinh doanh bảo hiểm

Các nội dung chưa hợp lý của luật kinh doanh bảo hiểm
Ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm được điều chỉnh bởi Luật Kinh doanh bảo hiểm (Luật KDBH) có hiệu lực từ ngày 1/4/2001. Trong thời gian qua, Luật KDBH đã điều chỉnh tương đối toàn diện các vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm các nội dung chủ yếu: địa vị pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH); hợp đồng bảo hiểm; đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bảo hiểm v.v.. Với phạm vi điều chỉnh rộng, Luật KDBH đã góp phần phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và là công cụ quan