Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lực hành vi dân sự"

năng lực hành vi dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lực hành vi dân sự.

Các yếu tố hạn chế năng lực hành vi của công dân La Mã

Các yếu tố hạn chế năng lực hành vi của công dân La Mã
Đây là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Khả năng của các cá nhân hay tổ chức do pháp luật quy định, bằng các hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý và tự chịu trách nhiệm về những hành vi ấy.

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi?

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi?
Vì nhiều người gây thiệt hại không có năng lực bồi thường thiệt hại vì họ là người không có, chưa đủ hoặc là người bị hạn chế năng lực hành vi, người không có tài sản để bồi thường. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ luật Dân sự đã quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân.

Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì? Ai có quyền yêu cầu tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Giao dịch liên quan đến người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi sẽ thực hiện các giao dịch dân sự như thế nào?

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi sẽ thực hiện các giao dịch dân sự như thế nào?
Quan hệ dân sự được thiết lập trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận và tự do ý chí giữa các bên. Các bên tham gia quan hệ dân sự phải là các chủ thể có khả năng nhận thức. Vậy, khi tham gia vào các quan hệ dân sự pháp luật quy định về những người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi như thế nào?

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ
Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự. Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản như năng lực pháp luật dân sự của công dân nước sở tại.