Luật sư tư vấn về chủ đề "sở hữu tài sản"

sở hữu tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sở hữu tài sản.

Tài sản và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ?

Tài sản và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ?
Theo quy định của pháp luật chủ sở hữu tài sản có các quyền liên quan đến tài sản đó bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Các quyền này đảm bảo cho chủ sở hữu tài sản có thể phân biệt quyền của mình đối với tài sản này so với người khác. Vậy, tài sản và quyền sở hữu tài sản là gì ?

Hình thức sở hữu là gì ? Khái niệm, phân loại hình thức sở hữu ?

Hình thức sở hữu là gì ? Khái niệm, phân loại hình thức sở hữu ?
Trong chế độ sở hữu có thể có nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Tương ứng với mỗi hình thức sở hữu có những chủ sở hữu nhất định. Mỗi hình thức sở hữu có những đặc trưng riêng, nên pháp luật cũng có những quy định riêng thích hợp với mỗi loại hình thức sở hữu cụ thể.

Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về quyền sở hữu tài sản?

Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về quyền sở hữu tài sản?
Theo pháp luật Hoa Kỳ, tài sản được chia thành bất động sản (real property hoặc realty) và động sản (personal property hoặc personalty). Ngoài ra, pháp luật Hoa Kỳ cũng phân chia tài sản thành tài sản hữu hình (tangible property) và tài sản vô hình (intangible property)...

Sở hữu tài sản thừa kế suốt đời (FREEHOLD) là gì? Một số vấn đề liên quan đến thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Sở hữu tài sản thừa kế suốt đời (FREEHOLD) là gì? Một số vấn đề liên quan đến thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam?
Sở hữu tài sản thừa kế suốt đời là di sản hợp pháp bằng đất đai, cấp cho chủ sở hữu quyền giữ tài sản suốt đời, chuyển nó cho những người thừa kế hợp pháp. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về sở hữu tài sản thừa kế suốt đời và một số vấn đề liên quan đến thừa kế.

Adam Smith bàn về luật tự nhiên và quyền sở hữu tài sản

Adam Smith bàn về luật tự nhiên và quyền sở hữu tài sản
Adam Smith không phải là người đầu tiên nghiên cứu lý luận kinh tế, nhiều tư tưởng nổi tiếng cũng không phải do một mình ông tìm ra. Nhưng ông là người đầu tiên hoàn chỉnh, hệ thống hóa lý luận, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của kinh tế học