Luật sư tư vấn về chủ đề "tiền hoa hồng"

tiền hoa hồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiền hoa hồng.

Hoa hồng (COMMISSION) là gì ? Quy định về tiền hoa hồng

Hoa hồng (COMMISSION) là gì ? Quy định về tiền hoa hồng
Hoa hồng (tiền hoa hồng) là phí thực hiện giao dịch của nhà môi giới. Phí, trả cho người môi giới bất động sản, tính theo phần trăm giá bán tài sản. Phí trả cho bộ phận ủy thác của ngân hàng, thường là phần trăm của thu nhập từ tài khoản ủy thác.

Hoa hồng là gì ? Tiền hoa hồng được hiểu như thế nào ?

Hoa hồng là gì ? Tiền hoa hồng được hiểu như thế nào ?
Tiền hoa hồng là khoản chi phí mà bên giao đại lý trả cho bên đại lý để thực hiện việc mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng theo giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định .