1. Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước khi nào?

Mua sắm tài sản công để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước. Đây là quá trình mua các tài sản, thiết bị, và nguyên vật liệu cần thiết để cơ quan nhà nước có thể hoạt động hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu công việc của mình. Mục tiêu của việc mua sắm tài sản công là đảm bảo rằng cơ quan nhà nước có đủ các công cụ và nguyên liệu để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực công cộng và đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình mua sắm.

Theo Điều 31 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, có các quy định sau đây về mua sắm công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước:

- Việc mua sắm trụ sở làm việc và tài sản công khác được áp dụng trong trường hợp cơ quan nhà nước chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê hoặc khoán kinh phí sử dụng tài sản công. Trong tình huống này, cơ quan nhà nước thường sẽ phải tiến hành mua sắm các tài sản cần thiết để xây dựng hoặc nâng cấp trụ sở làm việc, cũng như mua các tài sản công khác như thiết bị văn phòng, máy móc, và các tài sản cần thiết khác.

- Mua sắm tài sản công được thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung hoặc mua sắm phân tán. Việc lựa chọn phương thức mua sắm phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất của tài sản cần mua, số lượng, giá trị, sự cần thiết và đặc điểm của thị trường cung cấp. Quyết định chọn phương thức mua sắm nào cũng cần tuân thủ các quy định và quy trình được quy định bởi pháp luật và chính sách của cơ quan nhà nước.

- Phương thức mua sắm tập trung được áp dụng bắt buộc đối với các tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Danh mục tài sản mua sắm tập trung thường bao gồm những mặt hàng có giá trị lớn, cần phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong quá trình mua sắm. Do đó, việc áp dụng phương thức mua sắm tập trung sẽ giúp tăng cường sự chuyên môn trong quá trình đánh giá và lựa chọn nhà thầu, đồng thời giảm thiểu rủi ro về việc lựa chọn không công bằng hoặc không minh bạch.

- Đối với các tài sản không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản cùng loại, có thể thống nhất gộp thành một gói thầu để giao cho một trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị mua sắm hoặc giao cho đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc mua sắm. Quy định này giúp tối ưu hóa quy trình mua sắm bằng cách kết hợp nhu cầu từ nhiều đơn vị vào một gói thầu lớn hơn. Bằng cách này, có thể tạo ra lợi ích từ việc mua sắm hàng loạt, giảm chi phí và thời gian so với việc mỗi đơn vị tự mua sắm riêng lẻ.

- Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các quy định về đấu thầu thường bao gồm các quy trình và tiêu chuẩn cụ thể về việc công bố thông tin, yêu cầu dự thầu, đánh giá và chọn lựa nhà thầu, cũng như các quy định về ký kết hợp đồng và quản lý sau khi ký kết hợp đồng. Quy định về đấu thầu thường có mục tiêu tăng cường tính công bằng và minh bạch trong quá trình mua sắm của cơ quan nhà nước, đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu, từ đó tạo ra sự đa dạng và chất lượng trong dịch vụ cung cấp.

Do đó, việc mua sắm trụ sở làm việc và mua sắm tài sản công khác được áp dụng trong trường hợp cơ quan nhà nước chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê hoặc khoán kinh phí sử dụng tài sản công.

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

Theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền, trình tự, và thủ tục quyết định mua sắm tài sản công phải lập thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các pháp luật có liên quan.

Các trường hợp khác, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công được quy định như sau:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và các cơ quan khác ở trung ương (gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương) quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương;

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vai trò của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là quan trọng trong việc quyết định về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong đó bao gồm cả việc quản lý và sử dụng tài sản công. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thường đóng vai trò quan trọng trong việc phê duyệt ngân sách và các dự án đầu tư, trong đó cũng bao gồm việc mua sắm tài sản công.

Điều này đảm bảo rằng quá trình quyết định mua sắm tài sản công được thực hiện một cách có trách nhiệm và hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý nguồn lực công cộng. Nhờ đó không chỉ giúp cải thiện quá trình mua sắm tài sản công mà còn đóng góp vào việc tăng cường sự tin cậy và sự hỗ trợ của người dân đối với cơ quan nhà nước.

3. Trình tự ra quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

Theo Điều 3 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP, quy trình và thủ tục ra Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện như sau:

Bước 1: Cơ quan nhà nước có nhu cầu mua sắm tài sản lập một bộ hồ sơ và gửi đến cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét và đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét và quyết định. Bộ hồ sơ đề nghị mua sắm tài sản bao gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có nhu cầu mua sắm tài sản: 01 bản chính; Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; Danh mục tài sản đề nghị mua sắm (bao gồm loại, số lượng, giá dự toán, và nguồn kinh phí): 01 bản chính; Các hồ sơ khác liên quan đến đề nghị mua sắm tài sản (nếu có): 01 bản sao.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét và quyết định về việc mua sắm tài sản hoặc phản hồi bằng văn bản trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản không phù hợp.

Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, phải có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết và sự phù hợp của đề nghị mua sắm với tiêu chuẩn và định mức sử dụng tài sản công trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trong trường hợp việc mua sắm tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Việc bố trí dự toán ngân sách nhà nước và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu và các pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung được thực hiện theo quy định tại Chương VI của Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương thức tập trung

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!