1. Thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng từ tiền lương hoặc tiền công không phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Các khoản thưởng dưới mọi hình thức, bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các trường hợp sau đây:

- Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua và khen thưởng. Cụ thể, đây bao gồm:

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

+  Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

+  Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức và quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

+ Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

+ Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền để quyết định về việc khen thưởng và mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải tuân thủ đúng quy định của Luật Thi đua và Khen thưởng.

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia và giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam công nhận.

- Tiền thưởng liên quan đến cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Tiền thưởng liên quan đến việc phát hiện và báo cáo hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định thì đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này có nghĩa là, nếu một người lao động nhận được khoản thưởng Tết Nguyên đán từ công ty dưới dạng sản phẩm mà không thuộc các trường hợp được miễn thuế như quy định trên, thì khoản thu nhập này vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về quy định này, cần xem xét các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Theo quy định này, các khoản thưởng như tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cùng với các giải thưởng quốc gia và quốc tế được Nhà nước công nhận, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận, và tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đều không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, nếu khoản thưởng Tết Nguyên đán mà người lao động nhận được không thuộc các trường hợp được miễn thuế như quy định, thì thuế thu nhập cá nhân sẽ áp dụng vào khoản thu nhập này. Tuy nhiên, để biết chính xác về việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng Tết Nguyên đán cụ thể, người lao động nên tham khảo quy định của pháp luật và tư vấn từ các chuyên gia thuế để tránh vi phạm quy định và đảm bảo tuân thủ đúng quyền lợi thuế của mình.

 

2. Để đóng thuế thu nhập cá nhân cần quy đổi sản phẩm thưởng Tết Nguyên đán của công ty ra tiền mặt?

Quy định về việc quy đổi sản phẩm thưởng Tết Nguyên đán của công ty thành tiền mặt để đóng thuế thu nhập cá nhân được miêu tả trong Điều 6 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

- Thứ nhất, Khi thu nhập chịu thuế nhận được dưới hình thức ngoại tệ, phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu nhập phát sinh. Điều này đảm bảo rằng giá trị thu nhập được tính dựa trên tỷ giá hối đoái hợp lý và công bằng, theo nguyên tắc của thị trường tài chính.

- Thứ hai, Trong trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được không phải là tiền mặt, mà là sản phẩm hoặc dịch vụ, thì phải quy đổi giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ đó ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường tại thời điểm thu nhập phát sinh. Điều này đảm bảo rằng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ được tính dựa trên giá trị thực của chúng, và không có sự chênh lệch không công bằng so với giá trị tiền mặt.

Theo quy định hiện hành, khi người lao động nhận thưởng Tết Nguyên đán dưới hình thức sản phẩm từ công ty, cần thực hiện quy đổi giá trị của các sản phẩm này ra Đồng Việt Nam dựa trên giá thị trường của sản phẩm đó, hoặc sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm thu nhập phát sinh. Quy đổi sản phẩm ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xác định giá trị thu nhập và tính toán thuế thu nhập cá nhân. Bằng cách này, người lao động và cơ quan thuế có thể đánh giá chính xác giá trị thực của sản phẩm nhận được, tránh tình trạng giá trị bị chênh lệch không công bằng so với giá trị tiền mặt.

Quy đổi giá trị sản phẩm ra Đồng Việt Nam được thực hiện dựa trên giá thị trường của sản phẩm đó hoặc sản phẩm cùng loại hoặc tương đương. Điều này đảm bảo rằng giá trị của sản phẩm được xác định theo mức giá thực tế trên thị trường, không gây lợi ích bất công cho người lao động hoặc công ty. Quá trình quy đổi này cần tuân thủ các quy định và chỉ số thị trường được công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Việc quy đổi sản phẩm thành giá trị tiền mặt cũng giúp tạo thuận lợi cho người lao động trong việc đóng thuế, vì họ không cần phải tìm kiếm người mua hoặc tìm cách chuyển đổi sản phẩm thành tiền. Đồng thời, việc thực hiện quy đổi này cũng giúp tạo ra sự thống nhất và đồng nhất trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân đối với các loại thu nhập khác nhau. Tổng quan, quy định về việc quy đổi sản phẩm nhận được từ công ty như thưởng Tết Nguyên đán thành giá trị tiền mặt là một biện pháp hợp lý và công bằng, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân và tạo thuận lợi cho người lao động trong việc trả thuế.

 

3. Những hình thức Công ty có thể lựa chọn để thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động

Tại Điều 104 của Bộ Luật Lao động năm 2019, có quy định về thưởng như sau:

- Thứ nhất, Thưởng được hiểu là số tiền, tài sản hoặc bất kỳ hình thức khác mà người sử dụng lao động trao cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, hoạt động kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của họ. Đây là một phần của sự công nhận và đền đáp cho sự đóng góp và hiệu quả lao động của người lao động.

- Thứ hai, Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và thông báo công khai tại nơi làm việc, sau khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với những nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đó. Điều này nhằm tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc quyết định và phân bổ thưởng cho người lao động.

Việc quy định về thưởng trong Bộ Luật Lao động 2019 nhằm đảm bảo quyền lợi và đối xử công bằng cho người lao động. Thưởng không chỉ đơn thuần là một khoản tiền hay tài sản mà còn là một hình thức công nhận và khích lệ người lao động làm việc hiệu quả, đạt được kết quả sản xuất tốt và hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với những nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đó. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và sự tham gia của người lao động trong việc đưa ra quyết định về thưởng. Tổ chức đại diện người lao động có vai trò đại diện cho quyền lợi và lợi ích chung của người lao động, và ý kiến của họ được xem xét và cân nhắc trước khi quyết định về quy chế thưởng được đưa ra.

Tóm lại, theo quy định nêu rõ, thưởng không chỉ giới hạn ở mức tiền mà còn có thể là tài sản hoặc qua các hình thức khác, nhưng tất cả đều phải dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Điều này nhấn mạnh sự công bằng trong việc thưởng phát, khi mà nó không chỉ là vấn đề của số tiền mà còn đánh giá sự đóng góp và hiệu suất làm việc của người lao động. Một điểm quan trọng khác được quy định là quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và phải được công bố công khai tại nơi làm việc. Trước khi quyết định, người sử dụng lao động cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự tham gia của người lao động trong quá trình đưa ra quyết định này.

Vấn đề thưởng Tết Nguyên đán cũng được đề cập, với quyết định về hình thức thưởng do người sử dụng lao động quyết định. Có thể là tiền, tài sản hoặc các hình thức khác, đặc biệt là những hình thức có ý nghĩa tâm linh trong dịp lễ này. Tuy nhiên, quy định rõ ràng rằng hình thức thưởng cần phải tuân theo quy chế thưởng đã được công bố công khai và được thảo luận với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Điều này đồng nghĩa với việc người sử dụng lao động không chỉ có quyền quyết định mà còn có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng và tính đồng thuận trong quá trình xây dựng chính sách thưởng, đặc biệt là những dịp lễ quan trọng như Tết Nguyên đán.

Xem thêm >> Quy định tiền thưởng tết âm lịch đối với cán bộ, công chức, viên chức ?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!