1. Hiểu thế nào về biên lai thu tiền thi hành án dân sự

Biên lai thu tiền thi hành án dân sự là một tài liệu quan trọng mà cơ quan thi hành án dân sự phải lập khi thu các khoản thuộc thẩm quyền thu theo quy định của pháp luật. Thông tư số 04/2023/TT-BTP đã quy định cách thức và hình thức của biên lai này. Theo đó: 

Biên lai thu tiền thi hành án dân sự là chứng từ do cơ quan thi hành án dân sự lập khi thu các khoản thuộc thẩm quyền thu của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Biên lai thu tiền thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này được thể hiện theo hình thức điện tử (biên lai điện tử) hoặc bản giấy (biên lai giấy).

Biên lai điện tử là tập hợp các thông tin được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử, theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư này, do cơ quan thi hành án dân sự cấp bằng phương tiện điện tử cho người nộp theo quy định của pháp luật.

Biên lai giấy là tập hợp các thông tin được thể hiện ở dạng giấy, do cơ quan thi hành án dân sự đặt in theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư này để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, biên lai thu tiền thi hành án dân sự là một chứng từ quan trọng mà cơ quan thi hành án dân sự phải lập khi thu các khoản thuộc thẩm quyền thu theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình thu tiền và quản lý tài chính của cơ quan thi hành án dân sự.

Theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTP, biên lai thu tiền thi hành án dân sự có thể được thể hiện dưới hai hình thức: biên lai điện tử và biên lai giấy. Biên lai điện tử là hình thức thể hiện thông tin thu tiền dưới dạng dữ liệu điện tử, tuân theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư. Cơ quan thi hành án dân sự sẽ cấp biên lai điện tử cho người nộp theo quy định của pháp luật, nhằm thuận tiện và tiết kiệm thời gian trong việc lưu trữ và quản lý.

Ngoài ra, còn có biên lai giấy là hình thức thể hiện thông tin thu tiền trên tài liệu giấy, được cơ quan thi hành án dân sự in ra theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư. Biên lai giấy được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của người nộp hoặc trong trường hợp không thể sử dụng biên lai điện tử.

Thông qua việc lập biên lai thu tiền thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự cam kết đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thu tiền theo thẩm quyền của mình. Biên lai này ghi rõ các thông tin quan trọng như số biên lai, ngày lập, tên và địa chỉ người nộp, số tiền thu được, mục đích thu, tên cơ quan thi hành án dân sự và tên người lập biên lai. Điều này giúp tránh những hiểu lầm, tranh chấp hoặc sai sót sau này.

Đồng thời, việc lưu trữ và bảo quản biên lai thu tiền thi hành án dân sự cũng được quy định một cách rõ ràng và nghiêm ngặt. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm duy trì và bảo vệ các biên lai này để phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát và bảo đảm tính chính xác của tài liệu.

Tổng kết, biên lai thu tiền thi hành án dân sự là một công cụ quan trọng trong quá trình thu tiền và quản lý tài chính của cơ quan thi hành án dân sự. Sự lựa chọn giữa biên lai điện tử và biên lai giấy đảm bảo sự linh hoạt, tiện lợi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan.

 

2. Biên lai thu tiền thi hành án dân sự thể hiện theo hình thức điện tử được phép tiêu hủy khi nào?

Việc tiêu hủy biên lai điện tử được quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 15 của Thông tư số 04/2023/TT-BTP theo các quy định sau đây:

Tiêu hủy biên lai điện tử là biện pháp làm cho biên lai điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong biên lai điện tử.

Biên lai điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy biên lai điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các biên lai điện tử chưa hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Trình tự, thủ tục tiêu hủy biên lai điện tử thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 14 Thông tư này.​

Theo quy định hiện hành, biên lai thu tiền thi hành án dân sự đã được thể hiện dưới hình thức điện tử (biên lai điện tử). Theo quy định của Luật Kế toán 2015, biên lai điện tử này được phép tiêu hủy khi đã hết thời hạn lưu trữ, trừ trường hợp có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quá trình tiêu hủy biên lai điện tử phải tuân theo các quy định và quy trình nhất định để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống thông tin. Việc tiêu hủy này không được ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các biên lai điện tử chưa được hủy và đồng thời cần đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Để thực hiện quy trình tiêu hủy biên lai điện tử, cần tuân thủ các bước và thủ tục quy định. Trước tiên, cần xác định rõ thời điểm hết hạn lưu trữ của biên lai điện tử theo quy định của Luật Kế toán 2015. Nếu không có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, biên lai điện tử có thể được tiêu hủy sau khi đã vượt quá thời hạn lưu trữ.

Sau đó, quá trình tiêu hủy biên lai điện tử phải được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác. Cần có sự giám sát và kiểm tra từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình này. Thêm vào đó, thông tin về quá trình tiêu hủy biên lai điện tử cần được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ, bao gồm ngày, tháng, năm tiêu hủy, số biên lai điện tử tiêu hủy, tên và chức vụ của người thực hiện tiêu hủy, cùng với các thông tin liên quan khác.

Quy định về tiêu hủy biên lai điện tử nhằm đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin trong biên lai điện tử. Đồng thời, việc thực hiện quy trình tiêu hủy phải tuân thủ các quy định và yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo quy trình diễn ra một cách chính xác và an toàn. Việc tiêu hủy không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của các biên lai điện tử chưa được hủy, mà còn đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

 

3. Tra cứu biên lai điện tử thu tiền trong thi hành án dân sự thế nào?

Cách thức tra cứu biên lai điện tử được quy định tại khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2023/TT-BTP như sau:

Cung cấp và sử dụng biên lai điện tử

- Đối tượng sử dụng biên lai điện tử

Đối tượng sử dụng biên lai điện tử bao gồm các cơ quan thi hành án dân sự, tức là những tổ chức có quyền thu tiền sử dụng biên lai điện tử; các tổ chức và cá nhân là đối tượng phải nộp tiền; cũng như các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin biên lai điện tử để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Hình thức cung cấp và sử dụng biên lai điện tử

Các cơ quan thi hành án dân sự cung cấp mã tra cứu và thông tin địa chỉ truy cập để tra cứu biên lai điện tử cho các tổ chức và cá nhân là người nộp tiền và người phải thi hành án.

Các cơ quan và tổ chức khác muốn sử dụng biên lai điện tử để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật phải gửi đề nghị bằng văn bản đến cơ quan thi hành án dân sự.

Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự in bản thể hiện của biên lai điện tử để sử dụng làm cơ sở hạch toán kế toán và lưu chứng từ kế toán. Trong khi đó, chấp hành viên in bản thể hiện của biên lai điện tử để lưu trữ trong hồ sơ thi hành án.

- Tra cứu biên lai điện tử

Biên lai điện tử trên nền tảng ứng dụng số có thể được tra cứu thông qua mã tra cứu do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp.

Theo quy định hiện hành, việc tra cứu biên lai điện tử trong hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện theo mã tra cứu do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác minh và kiểm tra thông tin liên quan đến việc thu tiền trong quá trình thi hành án dân sự.

Qua việc sử dụng mã tra cứu, người dùng có thể truy cập vào hệ thống và tìm kiếm thông tin cụ thể về biên lai điện tử. Mã tra cứu này được cung cấp bởi cơ quan thi hành án dân sự và đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được truy xuất.

Việc tra cứu biên lai điện tử theo mã tra cứu giúp người dùng thuận tiện kiểm tra thông tin về các khoản tiền đã được thu trong quá trình thi hành án dân sự. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý và sử dụng các khoản thu tiền này.

Thông qua mã tra cứu, người dùng có thể truy cập vào hệ thống và tìm kiếm thông tin chi tiết về các biên lai điện tử, bao gồm ngày, tháng, năm thu tiền, số tiền thu, đối tượng thu tiền, và các thông tin liên quan khác. Điều này giúp người dùng có khả năng kiểm tra và xác minh tính chính xác của các khoản thu tiền liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

Quy định về việc tra cứu biên lai điện tử theo mã tra cứu nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong việc quản lý thông tin về thu tiền trong hoạt động thi hành án dân sự. Việc sử dụng mã tra cứu này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin và kiểm tra tính chính xác của các biên lai điện tử.

Xem thêm >> Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự hiện nay của Việt Nam?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn