Trái phiếu thu hồi dần mỗi năm, trái phiếu đáo hạn theo một số năm (SERIAL BONDS) là trái phiếu có cùng ngày tháng phát hành nhưng khác nhau về ngày đáo hạn mở rộng trong một số năm liên tiếp để toàn bộ nợ không phải trả ngay. Đợt phát hành chứng khoán $10 triệu có thể được thu hồi mỗi năm $1 triệu cho tới khi toàn bộ đợt phát hành chứng khoán được thu hồi hết trong mười năm.

Bonds having the same date of issuance but different maturity dates extending over a series of years, so that the entire debt is not payable at once. A $10 million issue may be redeemable at $1 million annually until the whole issue has been redeemed in ten years.