1. Xây dựng quy chế sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 144/2017/TT-BTC, việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công: Cơ quan, người có thẩm quyền sẽ quy định các tiêu chuẩn và định mức cụ thể cho việc quản lý và sử dụng tài sản công. Điều này bao gồm cả việc xác định giá trị, loại hình, và số lượng tài sản cần thiết cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Quy chế sẽ xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cũng như tổ chức, bộ máy hoạt động của chúng. Điều này nhằm đảm bảo sự phân công và phối hợp công việc liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công một cách hiệu quả.

- Thực trạng và yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản công: Quy chế sẽ phản ánh thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời đưa ra các yêu cầu cụ thể để cải thiện quản lý và sử dụng tài sản công. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện kiểm soát, báo cáo, và xử lý vi phạm trong quản lý tài sản công.

Như vậy, việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị dựa trên các nguyên tắc và yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật về quản lý tài sản công.

 

2. Nội dung quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tài sản công tại cơ quan, đơn vị

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư 144/2017/TT-BTC, nội dung chủ yếu của Quy chế bao gồm các điều sau đây:

- Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến các hoạt động quản lý và sử dụng tài sản công, bao gồm:

+ Quyền và nghĩa vụ trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, thuê, khoán kinh phí, sử dụng, khai thác, kiểm kê, đánh giá lại, chuyển đổi công năng sử dụng, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý tài sản khác.

+ Quyền và nghĩa vụ trong việc lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản.

+ Quyền và nghĩa vụ trong việc bảo vệ tài sản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm kê, kiểm tra tài sản, và báo cáo về tài sản công.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, Quy chế cũng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng tài sản công trong mục đích kinh doanh.

- Trách nhiệm bàn giao tài sản công khi có sự thay đổi tổ chức bộ máy hoặc người đứng đầu: Quy chế cần chỉ rõ trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong quá trình chuyển giao tài sản công khi có sự thay đổi về tổ chức bộ máy hoặc người đứng đầu.

- Xử lý đối với vi phạm Quy chế: Quy chế phải quy định các biện pháp xử lý cụ thể đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế.

- Các nội dung khác có liên quan: Bao gồm các điều khoản, quy định khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị một cách cụ thể và chi tiết.

 

3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với hoạt động mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP, việc mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện như sau:

- Mua sắm theo dự án đầu tư: Trong trường hợp phải lập dự án đầu tư, việc quyết định mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định liên quan.

- Mua sắm không theo dự án đầu tư:

+ Cấp trung ương: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của họ.

+ Cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mua sắm tài sản công cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

+ Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi tiêu và quyết định mua sắm tài sản từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy động.

+ Sử dụng nhiều nguồn vốn: Trong trường hợp sử dụng nhiều nguồn vốn, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước, việc quyết định mua sắm tài sản sẽ tuân thủ các quy định tại điểm a và b của Điều này.

- Thủ tục và tổ chức thực hiện: Việc quyết định và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thực hiện theo quy định.

- Nguồn kinh phí: Kinh phí mua sắm tài sản công sẽ được sử dụng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như các đơn vị sự nghiệp, pháp luật hiện hành đã thiết lập một cơ chế căn cứ và quy chế cụ thể để hướng dẫn quản lý tài sản một cách rõ ràng và hiệu quả. Quy chế này không chỉ giúp định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng đơn vị mà còn đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài sản. Đặc biệt, trong việc mua sắm tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm quyền quyết định đã được quy định cụ thể và minh bạch cho từng trường hợp cụ thể. Điều này giúp đảm bảo sự chính xác và tính pháp lý trong quá trình quyết định mua sắm, từ việc lựa chọn nhà cung cấp đến việc kiểm tra và xác nhận tài sản đã mua, đồng thời tạo điều kiện cho sự giám sát và kiểm tra của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Việc có các quy chế và cơ chế căn cứ cụ thể như vậy không chỉ giúp tăng cường sự quản lý hiệu quả mà còn nâng cao tính minh bạch và công bằng trong quản lý và sử dụng tài sản công, góp phần vào việc xây dựng một hệ thống quản lý tài sản công chặt chẽ và hiệu quả.

 

4. Nội dung chủ yếu của Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 144/2017/TT-BTC, nội dung chủ yếu của Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được xác định như sau:

- Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến: Đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, thuê, khoán kinh phí, sử dụng, khai thác, kiểm kê, đánh giá lại, chuyển đổi công năng sử dụng, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý tài sản khác.

- Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản: Quy chế phải chỉ rõ quy trình, trách nhiệm và phương pháp lập, quản lý, và lưu trữ hồ sơ liên quan đến tài sản công. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết.

- Bảo vệ tài sản: Quy chế phải đề xuất các biện pháp cụ thể để bảo vệ tài sản công khỏi mất mát, hư hỏng, hoặc lạm dụng. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các biện pháp an ninh, kiểm soát truy cập và giám sát.

- Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản: Quy chế phải quy định các quy trình, tiêu chuẩn và trách nhiệm liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa tài sản công. Điều này nhằm đảm bảo tài sản luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

- Kiểm kê, kiểm tra tài sản: Quy chế phải mô tả rõ quy trình và trách nhiệm của việc kiểm kê và kiểm tra tài sản công. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài sản.

- Báo cáo tài sản công: Quy chế cần quy định các yêu cầu và trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân liên quan đến việc báo cáo về tình trạng và việc sử dụng tài sản công. Điều này là cơ sở để thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả quản lý tài sản công.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội có sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, ngoài việc tuân thủ các nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Thông tư 144/2017/TT-BTC, Quy chế cần phải quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Quy chế cũng cần quy định rõ trách nhiệm của đơn vị khi có sự thay đổi tổ chức bộ máy hoặc thay đổi người đứng đầu trong việc bàn giao tài sản công.

Ngoài ra, Quy chế cần phải chỉ rõ cách xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong nó. Các biện pháp xử lý này cần được quy định một cách cụ thể và minh bạch để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý tài sản công. Quy chế cần bao gồm các nội dung khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Điều này bao gồm các quy định về bảo dưỡng, bảo quản, kiểm soát và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.