PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính)

UBND tỉnh, TP.: ..................
HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
TÀI SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..............

..................., ngày ............ tháng .......... năm 20.....

BIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN

- Căn cứ Thông tư liên tịch số…./20…/TTLT-BCT-BTC ngày …tháng …năm 20…của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn;

- Căn cứ quyết định số ............ ngày.......... tháng........ năm..........của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá  tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh;

- Căn cứ .................................................................................................................

Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm..........., tại ........................................ Hội đồng định giá tài sản  lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh gồm:

- Chủ tịch Hội đồng:       Ông( Bà): ..................................; Chức vụ: .......................

- Uỷ viên thường trực:    Ông (Bà) ...................................; Chức vụ: .........................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

- Uỷ viên:                       Ông (Bà) ...................................; Chức vụ: .........................

- Uỷ viên:                       Ông (Bà)....................................; Chức vụ: .........................

- Uỷ viên:                       Ông (Bà)....................................; Chức vụ: .........................

Sau khi thẩm tra các hồ sơ & biên bản bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn của 2 bên Giao Nhận, Hội đồng định giá tài sản thống nhất như sau:

I. Tên và khối lượng tài sản lưới điện hạ áp bàn giao:

Danh mục tên và khối lượng chi tiết từng tài sản lưới điện trung áp bàn giao được xác định theo Biên bản Giao nhận lưới điện trung áp nông thôn giữa hai bên Giao Nhận đã ký ngày..... tháng .... năm ...... tại ...................... (tại Biên bản số 1 kèm theo).

Tổng cộng khối lượng đường dây hạ áp bàn giao, gồm: Chiều dài ................... (km)

II. Hồ sơ bàn giao:

(Liệt kê danh mục, số hồ sơ và đánh giá tính hợp pháp của từng hồ sơ)

.............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản xác định vốn tổ chức, cá nhân được hoàn trả theo giá trị còn lại của lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 3)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

III.  Giá trị tài sản bàn giao:

1. Tổng giá trị tài sản còn lại bàn giao:  .................................. đồng. Trong đó:

- Vốn từ ngân sách trung ương, địa phương, vốn từ nguồn thuế tài nguyên để lại cho địa phương, vốn các Dự án từ nguồn ngân sách, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn để đầu tư xây dựng công trình điện, .... và phần vốn không xác minh được nguồn gốc: ............................................................................................. đồng.

- Phần vốn hoàn trả:

o Vốn vay của dân có cam kết trả (theo giấy vay nợ): ......................... đồng.

o Vốn vay của Ngân hàng (có khế ước vay): ....................................... đồng.

o Vốn vay của các tổ chức kinh tế khác (theo Hợp đồng vay): ........... đồng.

o Vốn huy động của dân: ......... triệu đồng, tỷ lệ so với nguyên giá: (....  %).

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 07)

o Vốn ................................................................................................... đồng.

IV.  Kết luận của Hội đồng:   (Nêu rõ các ý kiến)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Biên bản này lập thành 5 bản: 3 bản để báo cáo và UBND tỉnh, 1bản lưu Hội đồng ĐGTS, 1 bản gửi  Tổng Công ty Điện lực, 2 bản gửi bên Giao & bên Nhận để thực hiện./.

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

1. ..........................................................

2. ..........................................................

3. ..........................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên & đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)