1. Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản họp hội đồng thành viên của loại hình công ty TNHH để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Theo quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Điều 60. Biên bản họp Hội đồng thành viên1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

g) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

>> Click tải ngay: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

 

CÔNG TY TNHH .........

-----------------

Số: ..../20...../BB-.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------*------

Hà nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH .... 

( V/v............. )

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20....., tại trụ sở công ty: Số ....., ngõ ......., đường ............., xã ........., huyện ........, thành phố Hà Nội .

Công ty TNHH ......  tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà ...........

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Bà ...................... – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn: ......................... 

Thư ký cuộc họp: ................................ 

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Bà .................. – thành viên sáng lập nắm giữ ........000.000 đồng ( ..... triệu đồng chẵn) chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....

2. Bà .................. – thành viên sáng lập nắm giữ ........000.000 đồng ( ..... triệu đồng chẵn) chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt: ............. người tương đương với ......000.000.000 VNĐ ( ..... đồng chẵn) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0

+ Số thành viên được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP

 

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Vận tải hành khách đường sắt;

4911

2

Vận tải hàng hóa đường sắt;

4912

3

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

4933

4

Vận tải hành khách đường bộ khác;

4932

5

Vận tải đường ống;

4940

6

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;

5011

7

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

5012

8

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa;

5021

9

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa;

5022

10

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, bao gồm: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

 

2. Sửa đổi điều lệ:

Công ty sửa điều 3 về ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2020

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

 

BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, đóng dấu)

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

2. Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần thì mỗi lần triệu tập họp hội đồng quản trị thì biên bản họp phải được lập thành văn bản để tạo tính pháp lý cho các nội dung triển khai công việc cụ thể của Công ty/doanh nghiệp. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản họp này để quý khách hàng tham khảo và vận dụng vào thực tiễn.

>> Tải ngay: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG …… 

Số:_____/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày___tháng___năm 20…

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Hôm nay, ….. giờ ngày ….. tháng …. năm 20…., CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG …….(“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: ……………., có địa chỉ trụ sở chính tại số …., phố ….., phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định việc tổ chức hoạt động của: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ……. TẠI ………... Tại địa chỉ kinh doanh của Chi Nhánh tại: Tầng ….. – Khách sạn …… – Tổ ….. – Phố ……, thị trấn ….., huyện ……, tỉnh …...

 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Bà …………….. – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp: Bà ……………..

3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Bà ……………… – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông …………….. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông ......................... – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

 

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Chi nhánh lập báo cáo thu/chi tài chính định kỳ theo hướng dẫn cụ thể của phòng kế toán/Tài chính của công ty Cổ phần Xây dựng …..

- Chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty…………để làm tài khoản giao dịch cho các hợp đồng của Chi nhánh. Thông tin tài khoản giao dịch cụ thể như sau:

Tài khoản số:

Mở tại:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng ………………………

- Giám đốc chi nhánh mở một tài khoản tại ngân hàng theo chỉ định của Công ty cổ phần Xây dựng …... Tài khoản này Chỉ được sử dụng vào mục đích để Công ty cổ phần Xây dựng …………..chuyển các khoản kinh phí hoạt động đình kỳ cho chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng …...

- Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế hoạt động của chi nhánh do Đại hội đồng cổ đông công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng …………..;

 

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc tổ chức hoạt động của chi nhánh công ty.

 

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

 

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

 

 

3. Dịch vụ Luật sư tư vấn luật thường xuyên

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động... thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Công ty luật Minh Khuê là đơn vị tư vấn luật - Với các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm nhiều năm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nghiệp vụ: Tư vấn Luật - Tư vấn Doanh nghiệp - Tư vấn Đầu tư - Tư vấn Sở hữu Trí tuệ - Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng phát phát huy tối đa các thế mạnh của mình nhằm đem lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn chất lượng tốt nhất.

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên:

- Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;

- Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

- Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

- Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;

- Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

- Ưu đãi giá trị Hợp đồng khi hai bên ký các hợp đồng tư vấn cho các công việc cần triển khai ngoài phạm vi của Hợp đồng tư vấn pháp luật.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng, Trân trọng cảm ơn!