1. Chức năng của Cục Quản lý đấu thầu

Quản lý đấu thầu đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao dịch và mua sắm giữa các doanh nghiệp (B2B). Nó liên quan đến việc xây dựng và triển khai các quy trình đấu thầu một cách có hệ thống, từ việc nhận biết cơ hội đến việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và thực hiện đàm phán hợp đồng. Quản lý đấu thầu hiệu quả có thể có ảnh hưởng lớn đến thành công của tổ chức, bằng cách đảm bảo sự cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, tối ưu hóa giá trị và xây dựng mối quan hệ kinh doanh bền vững. Trong lĩnh vực kinh doanh, quá trình đấu thầu đóng vai trò là một phương tiện mời gọi các nhà cung cấp hoặc dịch vụ tiềm năng để đệ trình các đề xuất hoặc hồ sơ dự thầu cho một dự án hoặc hợp đồng cụ thể. Thường được áp dụng bởi các tổ chức công, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp lớn, đấu thầu nhằm mục đích đảm bảo sự minh bạch và cạnh tranh công bằng trong quá trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ.

Cục Quản lý Đấu thầu, theo Quyết định số 826/QĐ-BKHĐT năm 2023, được quy định với chức năng và vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và quản lý hoạt động đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Cục này, là một đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm hỗ trợ Bộ trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến đấu thầu và đầu tư. Với tư cách pháp nhân, cục có quyền sử dụng con dấu và tài khoản cấp 2, cùng với nguồn kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách nhà nước và được tổng hợp trong dự toán hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động quản lý và triển khai các dự án đấu thầu và đầu tư.

Theo quy định đó, Cục Quản lý đấu thầu thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đóng vai trò hỗ trợ Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 

2. Cục Quản lý đấu thầu có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý Đấu thầu, theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 826/QĐ-BKHĐT ban hành năm 2023, bao gồm:

- Đứng đầu trong việc xây dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đầu tư thông qua hình thức PPP (Đối tác công tư).

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đầu tư theo PPP, cũng như cam kết của Việt Nam về đấu thầu theo các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cho các dự án hoặc gói thầu nằm trong phạm vi quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, và các trường hợp khác được ủy thác bởi Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dưới quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực hỗ trợ Hội đồng Tư vấn Trung ương trong việc giải quyết các kiến nghị theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đầu tư theo hình thức PPP.

- Tiến hành kiểm tra các hoạt động lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đầu tư theo PPP; tham gia kiểm tra và thanh tra do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì theo yêu cầu của Bộ trưởng.

- Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu và đầu tư theo hình thức PPP cho Bộ, các ngành và địa phương.

- Hợp tác quốc tế về đấu thầu và đầu tư theo hình thức PPP; chủ trì hoặc tham gia đàm phán và thực hiện cam kết của Việt Nam về đấu thầu theo các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Quản lý, vận hành, giám sát và phát triển Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia và đấu thầu trực tuyến.

- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đấu thầu và đầu tư theo hình thức PPP.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư và đầu tư theo hình thức PPP.

- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan khác; cũng như tổ chức cấp chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

- Quản lý hoạt động của Báo Đấu thầu.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với các hội, hiệp hội có lĩnh vực hoạt động chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện việc pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Cục phụ trách theo quy định.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, nhân viên và tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi và lĩnh vực mà Cục phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Bộ trưởng.

 

3. Cục Quản lý đấu thầu có cơ cấu tổ chức như thế nào theo quy định?

Dựa trên Điều 3 của Quyết định số 826/QĐ-BKHĐT năm 2023, cơ cấu tổ chức được quy định như sau:

- Các đơn vị hành chính bao gồm:

   + Phòng Chính sách Đấu thầu.

   + Phòng Đấu thầu.

   + Phòng Hợp tác Quốc tế.

   + Văn phòng Đối tác Công tư (PPP).

   + Văn phòng Cục.

- Các đơn vị sự nghiệp bao gồm:

   + Báo Đấu thầu.

   + Trung tâm Đấu thầu qua Mạng Quốc gia.

   + Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu.

Số lượng biên chế công chức, nhân viên và lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn ngân sách của Cục sẽ được quyết định bởi Bộ trưởng.

Do đó, theo quy định trên, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Đấu thầu bao gồm 01 đơn vị hành chính và 03 đơn vị sự nghiệp.

 

4. Lãnh đạo của Cục Quản lý đấu thầu bao gồm những ai?

Quy định về lãnh đạo của Cục Quản lý Đấu thầu, như được miêu tả trong Điều 4 của Quyết định 826/QĐ-BKHĐT năm 2023, được trình bày như sau:

- Cục có một Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật bởi Bộ trưởng.

- Cục trưởng định rõ chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị hành chính thuộc Cục; xây dựng Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục theo quy định của pháp luật; đồng thời, phát triển chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục như Báo Đấu thầu, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, và đề xuất cho Bộ trưởng xem xét và quyết định.

- Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục; hỗ trợ Bộ trưởng trong việc quản lý toàn diện các phương diện của công tác Báo Đấu thầu.

- Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật đối với các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Do đó, cấp lãnh đạo của Cục Quản lý đấu thầu bao gồm Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng. Cụ thể:

- Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục; hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc quản lý toàn diện các phương diện của công tác Báo Đấu thầu.

- Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Bài viết liên quan: Đấu thầu là gì? Đặc điểm, hình thức đấu thầu mới nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý đấu thầu là gì? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!