Di sản chung của nhân loại là tài sản không thuộc riêng bất cứ một quốc gia, nhóm quốc gia, cá nhân hoặc pháp nhân nào.

Không một quốc gia nào có thể đòi hổi hoặc thực hiện chủ quyền hoặc quyền chủ quyền đối với bất cứ bộ phận nào thuộc di sản chung của nhân loại. Không một quốc gia nào, một cá nhân, pháp nhân nào có quyền chiếm giữ phần di sản đó.

Di sản chung của nhân loại hiện nay bao gồm các bộ phận của trái đất nằm ngoài phần lãnh thổ và các vùng đặc quyền của các quốc gia, không gian vũ trụ, các hành tinh cùng với tài nguyên thiên nhiên của chúng mà con người có thể hoặc sẽ có thể khai thác được.