1. Điều kiện chung để thực hiện thủ tục tách thửa đất hiện nay

Để thực hiện tách thửa đất thì cần phải đáp ứng được những điều kiện chung như sau:

 • Thứ nhất, thửa đất có nhu cầu tách thửa cần phải có sổ đỏ hoặc sổ hồng (giấy chúng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất);
 • Thứ 2, đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa;
 • Thứ 3, đáp ứng đầy đủ các điều kiện riêng để thực hiện thủ tục tách thửa trên địa bàn của từng tỉnh thành phố.

 

2. Điều kiện thực hiện thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trong những năm gần đây, việc chấp hành đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật về đất đai của cơ quan quản lý nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng được cải thiện, các công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đầy đủ , công tác kiểm tra , giám sát thực hiện quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất ngày càng được tăng cường . Trong đó nổi bật là sự đổi mới mạnh mẽ và tích cực trong việc ban hành những văn bản quy định rõ về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực  đất đai, quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đổi với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

 

2.1 Điều kiện tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

Để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì tuỳ theo vị trí của thửa đất ở người có nhu cầu tách thửa và thửa đất cần tách phải đảm bảo đạt được những điều kiện sau theo quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định số 08/2020/QĐ-UBND được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều quyết định số 28/2021/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang.:

 • Về diện tích đất tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho phải đạt diện tích tối thiểu là 40m2/ thửa sau khi tách thửa.
 • Đối với thửa đất ở tại vị trí có mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị ; các thị trấn thuộc huyện , các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho và các thửa đất tại mặt tiền đường cao tốc, đường dẫn cao tốc, tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải đạt 50 m2.
 • Ngoài 2 vị trí nêu trên, các thửa đất ở những vị trí còn lại của các xã thuộc huyện khi thực hiện tách thửa phải đảm bảo diện tích sau khi tách thửa phải đặt 100m2 /1 thửa đất.

Đặc biệt, trong trường hợp mà thửa đất giáp đường giao thông bao gồm cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích tối thiểu theo quy định tại 3 vị trí nêu trên thì thửa đất ở mới hình thành và thửa đất còn lại phải có chiểu ngang mặt tiền từ 04m trở lên. Riêng với trường hợp thửa đất ở có vị trí mặt tiền đường cao tốc (bên không có đường gom dân sinh) thì sẽ không áp dụng kích thước chiều ngang mặt tiền từ 04 m trở lên.

 

2.2 Điều kiện tách thửa đổi với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay

Để thực hiện việc tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thì tuỳ theo vị trí thửa đất việc tách thửa đất nông nghiệp cần phải đảm bảo diện tích tối thiểu và kích thước như sau theo quy định tại khoản 2 điều 3 quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Tỉnh Tiền Giang và được sử đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 1 quyết định 28/2021/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang.

Trong đó:

 • Đối với thửa đất nông nghiệp ở vị trí số 1 tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho thuộc khu vực quy hoạch có đất phi nông nghiệp  thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 100m2;
 • Đối với thửa đất nông nghiệp ở vị trí số 1 tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tách thửa tối thiểu sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 300m2;
 • Đối với thửa đất tại mặt tiền đường quốc lộ , tỉnh lộ , huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành thị hoặc tại mặt mặt tiền đường cao tốc, đường dẫn cao tốc, tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh hoặc tại các thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thị xã và thành phố Mỹ Tho trừ vị trí 1 mà thuộc khu vực có quy hoạch có đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 150m2 ;
 • Đối với thửa đất tại mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ , huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành thị hoặc tại mặt tiền đường cao tốc , đường dẫn cao tốc , tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh hoặc tại các thị trấn thuộc huyện cã xã thuộc thị xã và thành phố Mỹ Tho trừ vị trí 1 mà thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải được ít nhất là 400m2.

Ngoài các vị trí nêu trên, nếu thửa đất nông nghiệp khi tách thửa thuộc khu vực có quy hoạch đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải đạt 300m2 còn thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp thì phải đạt tối thiểu 500m2 mới được phép tách thửa.

Việc xác định thửa đất thuộc khu vực quy hoạch có đất phi nông nghiệp , thửa đất thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp dựa trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Còn đối với thửa đất giáp đường giao thông kể cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định tại 3 vị trí nêu trên thì thửa đất nông nghiệp mới được hình thành và thửa đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền đường cao tốc ( bên không có đường gom dân sinh ) thì không áp dụng chiều ngang mặt tiền từ 04m trở lên.

 

3. Thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Để thực hiện thủ tục tách thửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang người có nhu cầu tách thửa đất cần thực hiện theo trình tự thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Hồ sơ để làm thủ tục tách thửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gồm những giấy tờ sau theo quy định tại Khoản 11 điều 9 thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 thông tư 09/2021/TT-BTNMT :

 • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK ;
 • Bản gốc giấy những nhận quyền sử dụng đất hoặc bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sổ đỏ, sổ hồng);

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người có nhu cầu tách thửa có thể nộp hồ sơ tách thửa theo một trong 2 phương án sau:

Phương án 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu hộ gia đình , cá nhân có cầu;

Phương án 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện (hoặc quận , thị xã , thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương với địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của uỷ ban nhân dân tỉnh.  Đối với địa phương chưa tổ chức bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có thửa đất hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đát cấp huyện nếu chưa tổ chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

 

4. Thời hạn giải quyết và trả kết quả thủ tục tách thửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Về thời hạn giải quyết : không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ, hồ sơ đầy đủ , hợp lệ, với những vùng xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. vùng có điều kiện kinh tế  - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời gian giải quyết sẽ không quá 25 ngày.

Về thời hạn trả kết quả: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết thì phải trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

 

5. Một số địa chỉ văn phòng đăng ký đất đai , chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Mỹ Tho;

Mã số thuế 1200652558.

Địa chỉ: 330 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Gò Công.

Số 12 Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Gò Công, Tiền Giang.

 • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Gò Công.

Địa chỉ : số 63 Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cái Bè.

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái  Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

 • Mã số thuế: 1200960175.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cai Lậy.

Địa chỉ: 182 Thái Thị Kiểu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

 • Văn phòng đăng ký quyền sử đụng đất huyện Châu Thành.

Địa chỉ: ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Mã số thuế: 1200601264.

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Gạo.

Địa chỉ: số 191 ô 2 khu 1, thị trấn chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Mã số thuế: 1200732210.

 • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gò Công Tây.

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Công , khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

 • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gò Công Đông.

Địa chỉ: Khu phố Hoà Thơm 3, Thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

 • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Phước.

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phuóc, tỉnh Tiền Giang.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty luật Minh Khuê về điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật miễn phí của công ty luật Minh Khuê qua số tổng đài 1900.6162. Xin chân thành cảm ơn!