Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện tham gia tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu?

1.    Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đau thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4.

2.    Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

3.     Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu (Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp), khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

-     Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

-     Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

-     Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

-     Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

4.     Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

 

2. Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia ?

1.     Tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu (trong trường hợp thuê tư vân thực hiện) thành lập. Thành viên tô chuyên gia phải đáp ứng điều kiện tham gia tô chuyên gia quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP như sau:

a)     Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản c và Khoản d sau đây .

b)     Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

c)      Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu (Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời Cịuan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu) khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

-     Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

-     Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

-     Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

-     Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

d)     Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Từng thành viên tổ chuyên gia phải lập Bản cam kết gửi bên mời thầu trước khi tiến hành đánh giá E-HSDT.

2.    Tổ trưởng tổ chuyên gia ban hành quy chế làm việc của tổ chuyên gia, trong đó bao gôm những nội dung chính như sau:

a)     Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên;

b)     Thời gian dự kiến hoàn thành việc đánh giá E-HSDT;

c)      Cách thức làm việc của tổ chuyên gia;

d)     Các nội dung cần thiết khác.

3.    Bên mời thầu nhập danh sách tổ chuyên gia, đính kèm quyết định thành lập tổ chuyên gia, quy chế làm việc của tổ chuyên gia lên Hệ thống.

 

3. Báo cáo đánh giá E-HSDT được thực hiện như thế nào?

1.    Hệ thống tự động trích xuất các thông tin liên quan đến gói thầu và tổng hợp kết quả đánh giá từ các mẫu đánh giá.

2.    Ngoài các nội dung về kết quả đánh giá E-HSDT, trong báo cáo đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia phải nêu rõ các nội dung sau đây:

-     Trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chuyên gia theo đúng phân công công việc;

-     Cách xử lý trong trường hợp có thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với các thành viên khác.

-     Ý kiến bảo lưu (nếu có).

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)