1. Hợp đồng nhà thầu trọn gói sẽ được áp dụng trong trường hợp nào?

Hợp đồng nhà thầu trọn gói, theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đấu thầu 2023, được định nghĩa như sau:

Hợp đồng trọn gói:

- Hợp đồng trọn gói áp dụng cho gói thầu mà tại thời điểm chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ ràng, ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, và các điều kiện không thể dự đoán trước; gói thầu chưa thể xác định rõ ràng khối lượng và đơn giá, tuy nhiên các bên tham gia hợp đồng có khả năng quản lý rủi ro, quản lý thay đổi phát sinh, hoặc xác định các tính chất, đặc điểm của sản phẩm đầu ra, bao gồm cả hợp đồng EPC (Engineering, Procurement, and Construction) và hợp đồng chìa khóa trao tay.

- Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu được sử dụng để xét duyệt trúng thầu bao gồm cả chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và sự biến động giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, tương ứng với trách nhiệm quản lý rủi ro giao cho nhà thầu trong gói thầu. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và sự biến động giá có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, tương ứng với trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu.

Hợp đồng nhà thầu trọn gói là một hình thức hợp đồng được áp dụng trong lĩnh vực đấu thầu công cộng, theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đấu thầu 2023. Hợp đồng này được sử dụng đối với các gói thầu có tính chất sau đây:

+ Tính rõ ràng của phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và thời gian thực hiện: Tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, các yếu tố này được xác định một cách rõ ràng, không có khả năng thay đổi lớn. Đảm bảo rằng các bên tham gia hợp đồng có thể hiểu và đồng ý với phạm vi và yêu cầu cụ thể của gói thầu.

+ Không thể dự đoán trước được các điều kiện và yếu tố không xác định: Trong một số trường hợp, các điều kiện hoặc yếu tố liên quan đến gói thầu không thể được dự đoán trước. Tuy nhiên, các bên tham gia hợp đồng có khả năng quản lý rủi ro và thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

+ Khối lượng công việc và đơn giá chưa xác định rõ: Một điểm đặc biệt của hợp đồng nhà thầu trọn gói là khối lượng công việc và đơn giá chưa được xác định cụ thể từ đầu. Tuy nhiên, các bên tham gia hợp đồng có khả năng xác định các tính chất và đặc điểm của sản phẩm đầu ra, giúp định rõ giá trị và chất lượng của công việc.

Hợp đồng nhà thầu trọn gói có thể áp dụng cho cả hợp đồng EPC (Engineering, Procurement, and Construction) và hợp đồng chìa khóa trao tay. Trên cơ sở các yêu cầu và thông tin có sẵn, các bên tham gia hợp đồng phải đưa ra giá dự thầu, bao gồm cả chi phí dự phòng cho rủi ro về khối lượng công việc và biến động giá cả trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu, khi trúng thầu, sẽ chịu trách nhiệm thực hiện gói thầu và quản lý rủi ro liên quan đến công việc và giá cả.

Tổng quan, hợp đồng nhà thầu trọn gói là một hình thức hợp đồng linh hoạt, áp dụng trong các gói thầu có tính chất rõ ràng về phạm vi công việc và yêu cầu kỹ thuật, nhưng đòi hỏi khả năng quản lý rủi ro và thay đổi phát sinh.

 

2. Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu trọn gói giá hợp đồng có thay đổi không?

Hợp đồng nhà thầu trọn gói, theo quy định tại khoản 1 của Điều 64 Luật Đấu thầu năm 2023, có các điểm sau đây:

- Hợp đồng trọn gói áp dụng cho gói thầu mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và thời gian thực hiện gói thầu đã được xác định rõ ràng, ít có khả năng thay đổi về khối lượng công việc, yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện không thể lường trước. Gói thầu có thể chưa xác định rõ khối lượng công việc và đơn giá, nhưng các bên tham gia hợp đồng đã có khả năng quản lý rủi ro, quản lý các thay đổi phát sinh hoặc xác định được các tính chất, đặc điểm của sản phẩm đầu ra. Bao gồm cả hợp đồng EPC (Engineering, Procurement, and Construction) và hợp đồng chìa khóa trao tay.

- Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu được sử dụng để xét duyệt trúng thầu bao gồm cả chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và sự biến động giá cả có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đây là trách nhiệm quản lý rủi ro được giao cho nhà thầu trong gói thầu. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và sự biến động giá cả có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, tương ứng với trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu.

- Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và các điều khoản được quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp có sự bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc đã được thực hiện dẫn đến thay đổi giá hợp đồng.

- Quy trình thanh toán được thực hiện dựa trên tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng hoặc giá trị công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Quá trình thanh toán không yêu cầu xác nhận chi tiết về khối lượng công việc đã hoàn thành. 

Theo quy định nêu trên, trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu trọn gói, giá hợp đồng không thay đổi cho đến khi công việc hoàn thành, trừ khi có các trường hợp bất khả kháng hoặc thay đổi phạm vi công việc dẫn đến sự thay đổi giá hợp đồng.

Nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính ổn định và công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Khi hai bên đã thống nhất và ký kết hợp đồng, giá hợp đồng đã được xác định dựa trên phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và các điều khoản đã được quy định. Việc giữ nguyên giá hợp đồng trong suốt thời gian thực hiện giúp đảm bảo sự ổn định tài chính cho cả bên thầu và bên giao thầu.

Tuy nhiên, có những tình huống không thể kiểm soát được gây ra bởi các yếu tố bất khả kháng. Có thể bao gồm các thay đổi trong luật pháp, chính sách, quy định của cơ quan chức năng, thiên tai, chiến tranh, hoạt động khủng bố hoặc các sự kiện khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên. Trong trường hợp này, nếu có sự thay đổi phạm vi công việc, giá hợp đồng sẽ phải được điều chỉnh để phản ánh thực tế mới.

Việc thay đổi phạm vi công việc phải được thực hiện theo quy trình và thỏa thuận giữa các bên, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Thông qua việc xác định lại phạm vi công việc và đánh giá tác động của thay đổi đó đến giá trị hợp đồng, bên thầu và bên giao thầu sẽ thương lượng và đạt được một thỏa thuận mới về giá hợp đồng.

Tóm lại, trong hợp đồng nhà thầu trọn gói, giá hợp đồng không thay đổi trừ khi có các tình huống bất khả kháng hoặc thay đổi phạm vi công việc. Nguyên tắc này đảm bảo tính ổn định và công bằng cho cả hai bên tham gia hợp đồng, đồng thời tạo điều kiện cho sự thỏa thuận và thương lượng trong trường hợp xảy ra các tình huống khác nhau trong quá trình thực hiện.

 

3. Những tài liệu có trong hồ sơ hợp đồng với nhà thầu?

Theo quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu năm 2023, hồ sơ hợp đồng với nhà thầu bao gồm một số tài liệu quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cụ thể, hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau:

- Văn bản hợp đồng: Đây là tài liệu cơ bản và quan trọng nhất trong hồ sơ hợp đồng. Văn bản hợp đồng chứa các điều khoản và điều kiện mà cả hai bên tham gia hợp đồng đã thỏa thuận và ký kết. Nó xác định rõ quyền và nghĩa vụ của cả nhà thầu và bên giao thầu, bao gồm cả phạm vi công việc, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng và các điều khoản khác liên quan.

- Phụ lục hợp đồng: Phụ lục hợp đồng là một phần quan trọng của hồ sơ hợp đồng và chứa các thông tin chi tiết về các yếu tố quan trọng của hợp đồng. Bao gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, trong đó mô tả rõ ràng các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện. Ngoài ra, phụ lục hợp đồng cũng có thể bao gồm biểu giá, tức là danh sách các đơn giá cho từng mục công việc, và tiến độ thực hiện nếu đã được xác định trước.

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Đây là tài liệu chứng minh rằng nhà thầu đã được chọn làm đơn vị thực hiện công việc. Quyết định phê duyệt này thường được ban hành bởi bên giao thầu sau khi quá trình lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành. Nó xác nhận rằng nhà thầu đã đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết để tham gia hợp đồng, và được phê duyệt là nhà thầu trúng thầu.

Theo quy mô và tính chất của gói thầu, hồ sơ hợp đồng có thể bao gồm một hoặc một số tài liệu sau đây, ngoài những tài liệu đã được đề cập trước đó:

+ Biên bản hoàn thiện hợp đồng: Đây là một tài liệu quan trọng và cần thiết để chứng minh rằng hợp đồng đã được hoàn thiện và ký kết bởi cả hai bên. Biên bản này bao gồm các thông tin về ngày tháng, địa điểm ký kết hợp đồng, và danh sách các tài liệu đi kèm.

+ Biên bản thương thảo hợp đồng: Nếu trong quá trình thương thảo hợp đồng, hai bên có các cuộc đàm phán và thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện cụ thể, thì biên bản thương thảo hợp đồng sẽ được tạo ra để ghi lại những thỏa thuận đó. Đảm bảo rõ ràng và mở rộng sự hiểu biết giữa hai bên về các điều khoản đã được thương thảo.

+ Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng: Trong trường hợp có các điều kiện đặc biệt hoặc yêu cầu đặc thù mà hai bên cần thỏa thuận riêng, văn bản thỏa thuận sẽ được tạo ra để ghi lại những thỏa thuận đó. Đảm bảo rằng các điều kiện đặc biệt đã được thống nhất và được thực hiện đúng như mong muốn của các bên.

+ Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ: Trong quá trình đấu thầu, các nhà thầu có thể đã nộp hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất, trong đó chứa các thông tin chi tiết về khả năng, kinh nghiệm, thiết kế, phương pháp thực hiện công việc và các yếu tố khác liên quan. Các tài liệu này có thể được yêu cầu làm rõ trong hồ sơ hợp đồng để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ về khả năng và cam kết của nhà thầu được chọn.

+ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung: Nếu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thầu, bên giao thầu đã thực hiện các sửa đổi, bổ sung hoặc cung cấp các tài liệu mới liên quan đến gói thầu, thì các tài liệu này cũng có thể được bao gồm trong hồ sơ hợp đồng. Đảm bảo rằng cả hai bên đều có thông tin mới nhất và cần thiết để thực hiện hợp đồng một cách chính xác.

+ Tài liệu khác có liên quan: Ngoài các tài liệu đã được nêu, hồ sơ hợp đồng cũng có thể bao gồm các tài liệu khác có liên quan đến gói thầu và quá trình thực hiện hợp đồng. Có thể là các báo cáo kỹ thuật, bản vẽ kỹthuật, các tài liệu pháp lý, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, bảo hiểm và các tài liệu khác có liên quan đến đặc điểm riêng của dự án hoặc yêu cầu pháp lý.

Việc bổ sung những tài liệu trên vào hồ sơ hợp đồng giúp đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của quá trình thực hiện hợp đồng. Nó tạo ra một cơ sở thông tin đầy đủ và chi tiết về các yêu cầu, thỏa thuận và cam kết giữa hai bên. Đồng thời, việc bao gồm những tài liệu này cũng đảm bảo rằng cả nhà thầu và bên giao thầu có đủ thông tin để đánh giá và kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng theo đúng quy định và tiêu chuẩn.

Xem thêm >> Mức phạt nhà thầu khi thi công chậm tiến độ dự án xây dựng?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.