Cách tính lương giáo viên vùng khó khăn

Công thức

Lương giáo viên vùng khó khăn = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Chế độ phụ cấp ưu đãi được hưởng + Chế độ phụ cấp đối với người đang công tác tại vùng khó khăn + Phụ cấp thâm niên – Mức đóng Bảo hiểm xã hội

Trong đó:

 

1. Mức lương cơ sở

+ Trước 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

+ Sau 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 11/11/2022)

 

2. Phụ cấp ưu đãi được hưởng

Công thức: Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [(hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

 

3. Chế độ phụ cấp đối với người đang công tác tại vùng khó khăn

Theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các loại phụ cấp, trợ cấp cho giáo viên công tác ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cụ thể, như sau:

- Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Phụ cấp này được áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

- Được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

+ Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm.

+ Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm.

+ Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Lưu ý: Phụ cấp công tác lâu năm áp dụng với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn từ đủ 05 năm trở lên.

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó còn các khoản hỗ trợ tàu xe, phụ cấp lưu động,…theo Nghị định 76 của Chính phủ và trợ cấp 12 tháng lương theo hộ gia đình. Trợ cấp này chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Phụ cấp lưu động cho giáo viên chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục bắt buộc phải thường xuyên đi đến các thôn là 0,2 so với mức lương cơ sở.

- Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên quản lý giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số là 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Phụ cấp khu vực cho giáo viên làm việc tại vùng khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, vùng biên giới, hải đảo, đường xá đi lại khó khăn… mức phụ cấp dao động từ 10- 100% mức lương cơ sở (theo Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT).

- Ngoài tiền lương được hưởng theo quy định của Pháp luật còn được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình theo quy định. Khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng trong trong thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn.

>> Xem thêm: Bảng lương giáo viên mới ra trường là bao nhiêu?

 

4. Phụ cấp thâm niên

Ngày 01/08/2021, Nghị định 77 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo có hiệu lực Pháp luật, theo đó, giáo viên được tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Phụ cấp thâm niên của giáo viên được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp thâm niên = [Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

 

5. Mức đóng bảo hiểm xã hội

Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Theo quy định tại Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội như sau: + Người lao động là giáo viên phải đóng 10.5% mức lương được hưởng.

>> Xem thêm: Bảng lương giáo viên Trung học phổ thông mới nhất 

 

6. Hệ số lương giáo viên

6.1. Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II, giáo viên mầm non hạng I  ở vùng khó khăn

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10
Hệ số 4 4.34 4.68 5.02 5.36 5.7 6.04 6.38    
Lương trước 01/07/2023 (1,49triệu) 5.960.000 6.467.000 6.973.000 7.480.000 7.986.000 8.493.000 9.000.000 9.506.000    
Lương sau 01/07/2023 (1,8 triệu) 7.200.000 7.812.000 8.424.000 9.036.000 9.648.000 10.260.000 10.872.000 11.484.000    

Như vậy với hệ số cao nhất là 6,38 thì viên chức có thể được nhận hệ số lương nhân lên đến 27,670,124 đồng/ tháng với mức lương cơ sở 1.800.000 đồng.

 

6.2. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III, giáo viên mầm non hạng II ở vùng khó khăn

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10
Hệ số 2.34 2.67 3 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98  
Lương trước 01/07/2023 (1,49triệu) 3.487.000 3.978.000 4.470.000 4.962.000 5.453.000 5.945.000 6.437.000 6.929.000 7.420.000  
Lương sau 01/07/2023 (1,8 triệu) 4.212.000 4.806.000 5.400.000 5.994.000 6.588.000 7.182.000 7.776.000 8.370.000 8.964.000  

 Như vậy với hệ số cao nhất hiện tại là 4.98 thì viên chức có thể được nhận hệ số lương nhân với lương cơ sở lên đến 21.758.765 đồng/ tháng (trong đó Lương: 8.964.000 đồng, Phụ cấp thu hút 70%: 6.274.800 đồng , Phụ cấp thâm niên: 2.061.720 đồng, Phụ cấp ưu đãi 70%: 6.274.800, Đóng bảo hiểm xã hội 10,5%: 1.816.555 đồng) theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng.

 

6.3. Bảng lương giáo viên mầm non hạng III  ở vùng khó khăn

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10
Hệ số 2.1 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89
Lương trước  01/07/2023 (1,49triệu) 3.129.000 3.591.000 4.053.000 4.515.000 4.977.000 5.439.000 5.900.000 6.362.000 6.824.000 7.286.000
Lương sau 01/07/2023 (1,8 triệu) 3.780.000 4.338.000 4.896.000 5.454.000 6.012.000 6.570.000 7.128.000 7.686.000 8.244.000 8.802.000

Như vậy với hệ số cao nhất hiện tại là 4.89 thì viên chức có thể được nhận hệ số lương nhân với lương cơ sở lên đến 18.616.670 đồng/ tháng (trong đó Lương: 8.802.000 đồng, Phụ cấp thu hút 70%: 6.161.400 đồng, Phụ cấp thâm niên: 1.672.380 đồng , Phụ cấp ưu đãi 70%: 3.080.700 đồng ,Đóng bảo hiểm xã hội 10,5%: 1.099.810 đồng) theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng.

 

6.4. Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I ở vùng khó khăn

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10
Hệ số 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78    
Lương trước 01/07/2023 (1,49triệu) 6.556.000 7.063.000 7.569.000 8.076.000 8.582.000 9.089.000 9.596.000 10.102.000    
Lương sau 01/07/2023 (1,8 triệu) 7.920.000 8.532.000 9.144.000 9.756.000 10.368.000 10.980.000 11.592.000 12.204.000    

Như vậy với hệ số cao nhất hiện tại là 6.78 thì viên chức có thể được nhận hệ số lương nhân với lương cơ sở lên đến 29.404.928 đồng/ tháng (trong đó Lương: 12.204.000 đồng, Phụ cấp thu hút 70%: 8.542.800 đồng, Phụ cấp thâm niên: 2.562.840 đồng , Phụ cấp ưu đãi 70%: 8.542.800 đồng ,Đóng bảo hiểm xã hội 10,5%: 2.447.512 đồng) theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng.

>> Tham khảo: Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất 

Trên đây là những thông tin hữu ích nhằm giúp bạn trả lời cho nội dung Lương giáo viên vùng khó khăn là bao nhiêu? Bảng lương giáo viên vùng khó khăn. Luật Minh Khuê hy vọng rằng bài viết này giúp ích cho bạn. Trong quá trình tìm hiểu, nếu gặp phải thắc mắc hãy phản ánh trực tiếp với chúng tôi. Trân thành cảm ơn!