Ly hôn là chấm dứt quan hệ vợ chồng do toà án nhân dân công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng.

Trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tự do hôn nhân, trong đó có tự do kết hôn và tự do li hôn, pháp luật của nhà nước ta bảo đảm cho vợ chồng quyền tự do li hôn. Li hôn là mặt trái của quan hệ hôn nhân nhưng là mặt không thể thiếu khi quan hệ hôn nhân thực chất đã tan vỡ. Khi quan hệ vợ chồng mâu thuẫn đến mức vợ chồng không thể tiếp tục sống chung thì họ có quyền yêu cầu li hôn. Quyền yêu cầu li hôn chỉ thuộc về vợ, chồng. Quan điểm của nhà nước ta là cho phép vợ chồng được tự do li hôn, nhưng quyền tự do đó được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước và tuân theo các quy định của pháp luật, nhằm tránh hiện tượng vợ chồng lạm dụng gây hậu quả xấu cho gia đình và xã hội, đồng thời, cũng tránh việc giải quyết lì hôn tuỳ tiện. Toà án chấp nhận yêu cầu li hôn của vợ, chồng hoặc công nhận thuận tình li hôn của vợ chồng phải dựa vào thực chất quan hệ vợ chồng và phải phù hợp với các căn cứ li hôn mà pháp luật quy định. Khi vợ chồng li hôn, các quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng về nhân thân và tài sản, quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng đối với con cái sẽ được giải quyết theo pháp luật. Kể từ ngày bản án cho li hôn hoặc quyết định công nhận thuận tình li hôn của toà án có hiệu lực pháp luật thì quan hệ hôn nhân chấm dứt trước pháp luật.

Li hôn là giải pháp cho những cặp vợ chồng mà cuộc sống chung của họ đã mất hết ý nghĩa và họ không thể cùng chung sống để xây dựng gia đình tiên bộ, hạnh phúc và bền vững.