BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(Dành cho vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai mẫu số 01/HKNN)

        [01]Kỳ tính thuế: Từ ................................................ đến .....................................

        [02]Tên Hãng hàng không nước ngoài: ......................... .....................................

        [03]Nước cư    trú:……..........................................................................................

        [04]Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: ...................................................................

 

        [05]Tên văn phòng/đại lý bán vé tại Việt Nam: ............................................

        [06]Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [07]Tên đại lý thuế (nếu có): ......................................................                                                      

        [08]Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Kỳ vận chuyển

Cảng đi

Cảng đến

Tổng doanh thu

bán vé tại thị trường Việt Nam

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp đề nghị miễn, giảm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                            ..., ngày .......tháng …....năm …....

           NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

                                                                                   

Ghi chú:

- Cột (1) đến (3) ghi hành trình vận chuyển tương ứng với số liệu doanh thu vận chuyển theo quý. Đối với trường hợp được tạm miễn thuế từ đầu năm là số liệu doanh thu vận chuyển của năm nhưng tập hợp theo từng quý trong năm.

            - Cột (4) ghi doanh thu tính thuế của người trực tiếp điều hành phương tiện vận tải.