TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (hoặc THANH TRA)

ĐOÀN KIỂM TRA(hoặc THANH TRA)

 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu là cuộc thanh tra); 

Căn cứ Quyết định số........./QĐ-........ngày..........tháng..........năm ...... của ..(tên cơ quan ra quyết định)... về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) .......tại........ .......(tên người nộp thuế)...; 

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:.........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế:

- Ông (bà)..................................        - Chức vụ.....................................- Trưởng đoàn;

>> Xem thêm:  Các thỏa thuận loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong ASEAN, APEC và WTO ? Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO ?

- Ông (bà)..................................        - Chức vụ......................................- Thành   viên;

- Ông (bà)..................................        - Chức vụ......................................- Thành   viên;

II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):

Ông (bà): .................................................................................................................

CMND/hộ chiếu số: ...................................................................................................

Chức vụ: .......................... đại diện cho ............................... ...................................

Ông (bà): .................................................................................................................

CMND/hộ chiếu số: .................................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................................

Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) đã được nghe Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) công bố nội dung Quyết định số ...........ngày..........tháng..........năm .......... của…(tên cơ quan ra quyết định)..... về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) ................ tại...(tên người nộp thuế)............................

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao người nộp thuế.  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ……………………………

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                             

Ghi chú: Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép tách hội (Mẫu số 5)