Đơn vị:...................

Mẫu số 04- TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

   

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

                                                Ngày .....tháng .....năm ......                      Số: ..................

                                                                                                               Nợ:.................

                                                                                                               Có: ................

    - Căn cứ Quyết định số :..........ngày .......tháng .......năm .......Của ............................................. Về việc đánh giá lại TSCĐ

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ................Đại diện ......................Chủ tịch Hội đồng

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

S

Tên, ký mã hiệu,

qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số

Số

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị 

Chênh lệch

T

hiệu

thẻ

Nguyên

Hao

Giá trị

còn lại theo

Tăng

Giảm

T

TSCĐ

TSCĐ

Giá

mòn

còn lại

Đánh giá lại

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 "Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1,2,3.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

    Kết luận:...............................................................................................................

     ..............................................................................................................................

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Uỷ viên/người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)