Đơn vị :.............

Mẫu số 03 - TSCĐ

Bộ phận:...........

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ

SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

                    Ngày ... tháng ... năm...

   Số: ......................

 

 

  Nợ: ......................

 

 

Có: ......................

Căn cứ Quyết định số: ................... ngày ... tháng ... năm ... của ..........................

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị sửa chữa

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị có TSCĐ.

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ................... .........................................

- Số hiệu TSCĐ .............................................. Số thẻ TSCĐ: ......................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: ..........................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

- Thời gian sửa chữa từ ngày ..... tháng.... năm ...... đến ngày ..... tháng .... năm .........

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận sửa chữa

Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa

Giá

dự toán

Chi phí

thực tế

Kết quả

kiểm tra

A

B

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

Kết luận: .......................................................................................................................

     .....................................................................................................................

 

      Kế toán trưởng

Đại diện đơn vị nhận

 

Đại diện đơn vị giao

     (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)