TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA..................

 

 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN TRẢ LẠI TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP BỊ TẠM GIỮ

           

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-......ngày........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra ...........tại..........................;

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-...ngày.......tháng.......năm ......... của ................... về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-...ngày..........tháng..........năm .......... của .................về việc xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ;

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:....................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

A. Đoàn thanh tra:

1. Ông/Bà..............................      -  Chức vụ:....................................................;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê

2.Ông/Bà.............. ..............        - Chức vụ:.....................................................;

………………………………………………………………………….................…….

B. Người có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ được hoàn trả là:

Ông (bà)/tổ chức:............................................... – Mã số thuế:........................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ...........do ............cấp ngày..........

Địa chỉ: ............................................................................................................

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

1. Ông/Bà ......................Nghề nghiệp:............................................................;

Giấy CMND/hộ chiếu số:............; Ngày cấp: ...........; Nơi cấp:..........................;

Địa chỉ thường trú:............................................................................................;

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?

2. Ông /Bà ...................... Nghề nghiệp:..........................................................;

Giấy CMND/hộ chiếu số:............; Ngày cấp: ...........; Nơi cấp:..........................;

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................;

Tiến hành lập biên bản hoàn trả tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ gồm:

STT

Tên tiền, đồ vật, giấy phép

Số lượng

Chủng loại, tình trạng tiền, đồ vật, giấy phép

    Ghi chú

1

(chi tiết theo từng loại)

 

 

 

2

............

 

 

 

....

.....

 

 

 

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tiền, đồ vật, giấy phép được trả lại. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:.........................................................................

NGƯỜI THỰC HIỆN HOÀN TRẢ TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc công an bắt người không rõ lý do?

 

 

NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP ĐƯỢC HOÀN TRẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐỊA DIỆN CHÍNH QUYỀN

         Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ (nếu có)

 

 

Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

2. Trong Bảng kê tiền, đồ vật, giấy phép trả lại cần ghi chú rõ tiền, đồ vật, giấy phép có được niêm phong không và tình trạng niêm phong. 

3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên  bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

>> Xem thêm:  Những thủ tục cần thiết khi mở một cửa hàng kinh doanh cá nhân ?