Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC.........                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                  ------------------------------
Số______/QĐ-ĐHCT.TCCB                   ............., ngày........... tháng............ năm .............

                                           

   QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
      Về việc thi hành kỷ luật cán bộ, công chức.

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC......................................


- Căn cứ quyết định số ....../QĐ.TCCB ngày........-......-20........ của ....... và ...... (nay là ......) quy định quyền hạn, trách nhiệm của ..........;
- Căn cứ Nghị định số ...../20....../NĐ-CP ngày .....-.......-20.......... của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với .........và Thông t số ......./20.........../TT-TCCP, ngày ....-.....-20........ của Hướng dẫn thực hiện.................;
- Xét đề nghị của ông ...................Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;

 

                                                                                 QUYẾT ĐỊNH


Điều I. Thi hành kỷ luật.................................................................
Ông (bà, anh, chị) ........................................................................
Sinh ngày :....................................................................................
Quê quán :....................................................................................
Trú quán :.....................................................................................
Đơn vị công tác hiện nay :.............................................................
Nghề nghiệp :...............................................................................
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ.............
Phạm các khuyết điểm :.....................
Điều II. Quyết định này thi hành kể từ ngày..........tháng ..........năm...........phổ biến đến...................
Điều III. Các đồng chí Trưởng Khoa............., phòng..........................................
và ông (bà, anh, chị) :................................................. chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./-
                                                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ......................
Nơi nhận
- Như điều III.
- Lưu TC,HC,HS.


 

----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;