1. Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

>> Tải ngay: Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất

[TÊN CƠ QUAN
CHỦ ĐẦU TƯ]
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án: [ghi tên dự án]

Kính gửi: [ghi tên người có thẩm quyền]

Căn cứ [Luật đấu thầu];

Căn cứ [Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ [ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

- Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Các văn bản pháp lý liên quan].

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án;

- Tổng mức đầu tư;

- Tên chủ đầu tư;

- Nguồn vốn;

- Thời gian thực hiện dự án;

- Địa điểm, quy mô dự án;

- Các thông tin khác (nếu có).

II.  Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

Văn bản phê duyệt(4)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT

Nội dung công việc(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

Ghi chú:

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].

Bảng số 3

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

STT

Nội dung

Giá trị

1

 

 

2

 

 

3

 

 

...

 

 

n

 

 

Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT

Nội dung

Giá trị

1

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện

 

2

Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

 

3

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

4

Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

 

Tổng giá trị các phần công việc

 

Tổng mức đầu tư của dự án

[ghi tổng mức đầu tư của dự án]

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: [ghi tên dự án].

Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức thẩm định;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số 123 ngày 20 tháng 4 năm 2024)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự án__

Bản chụp

2

Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự toán___

Bản chụp

 

Các văn bản phê duyệt tại Bảng số 1

Bản chụp

 

 

 

n

 

 

 

2. Các nội dung trong mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ các nội dung sau đây:

- Phần công việc đã hoàn thành phải bao gồm các nội dung, công việc liên quan đến chuẩn bị dự án và thực hiện các gói thầu trước đó, kèm theo giá trị và căn cứ pháp lý.

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu dưới đây:

   + Các hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, và trả lãi vay.

   + Các công việc do chủ đầu tư tự tiến hành, bao gồm việc lập và thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, và hồ sơ yêu cầu.

   + Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, và hồ sơ đề xuất.

   + Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và các công việc khác không thuộc các hình thức lựa chọn nhà thầu với giá trị tương ứng.

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải mô tả rõ số lượng và nội dung của từng gói thầu, kèm theo giải trình về cơ sở chia dự án thành các gói thầu. Cấm chia dự án thành các gói thầu vi phạm quy định của Luật Đấu thầu 2013 để chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi và loại hợp đồng trọn gói, không cần giải trình lý do áp dụng.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) phải mô tả chi tiết và giá trị của các công việc đó tại thời điểm lập kế hoạch.

- Tổng hợp giá trị của các phần công việc phải tuân thủ các điều khoản từ (a) đến (d) của Khoản 3, Điều 4 trong Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT và không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

- Cuối cùng là phần kiến nghị.

 

3. Nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dựa theo quy định của Điều 128 trong Nghị định 24/2024/NĐ-CP, việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm kiểm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến về các điều khoản sau đây dựa trên quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan:

- Xác định tính phù hợp và đầy đủ của cơ sở pháp lý cho việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đưa ra các lưu ý cần thiết nếu có. Đối với gói thầu đấu thầu trước, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được hoàn thành trước khi ký kết các thỏa thuận quốc tế hoặc thỏa thuận về vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ nhà tài trợ nước ngoài theo quy định tại Điều 42 của Luật Đấu thầu.

- Đánh giá việc phân chia dự án và dự toán mua sắm thành các gói thầu, đảm bảo tính phù hợp của việc phân chia dựa trên các yếu tố như tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và dự toán mua sắm, cũng như sự hợp lý về quy mô gói thầu.

- Xem xét nội dung của văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan, cũng như yêu cầu của dự án và dự toán mua sắm. Đồng thời, kiểm tra tính phù hợp của tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, và phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với tổng mức đầu tư của dự án và dự toán mua sắm. Đối với dự toán mua sắm, trong trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện kéo dài hơn 01 năm, cũng cần xem xét sự phù hợp của tổng giá trị các phần công việc so với dự toán mua sắm của năm ngân sách, năm tài chính và dự kiến của các năm tiếp theo.

Bài viết liên quan: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!