Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

nào? Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định về hoạt động này như sau:

1. Đối tượng được thực hiện việc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học

Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học là tổ chức có tư cách pháp nhân. Các cơ sở đại học hiện nay được biết đến với các tên gọi như: Đại học, Trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có tên gọi khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phân loại các loại hình cơ sở giáo dục đại học, các loại hình cơ sở giáo dục đại đều bình đẳng trước pháp luật. Các loại hình cơ sở giáo dục đại học hiện nay gồm:

- Cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu;

- Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động. Loại hình này bao gồm: Cơ sở đại giáo dục học tư thục và Cơ sở đại học tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh đó, căn cứ vào năng lực và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở giáo dục đại học xác định mục tiêu phát triển, định hướng hoạt động như sau:

- Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu;

- Cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng.

Việc chuyển đối loại hình các cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

Điều 7. Cơ sở giáo dục đại học

2. Loại hình cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

[...]

Chỉ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Như vậy, đối tượng được chuyển đổi là cơ sở giáo dục tư thục  Loại hình cơ sở giáo dục được chuyển đổi sang là Cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Không có chiều chuyển đổi ngược lại hoặc chuyển từ trường đại học công lập sang tư thục hoặc trường đại học tư thục sang trường đại học công lập. 

2. Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục

Hồ sơ chuyển đổi từ cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 99/2019/NĐ-CP bao gồm:

- Tờ trình đề nghị chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học tư thục sang loại hình hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Văn bản của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đồng ý chuyển sang cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì lợi nhuận và cam kết bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục sau khi chuyển đôi.

- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động mới; dự thảo quy chế tài chính nội bộ mới của cơ sở giáo dục đại học tư thục được chuyển đổi.

- Các tài liệu khác kèm theo như: Báo cáo kết quả kiểm toán, thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục đại học tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

- Bản báo cáo, đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý;

- Quyết định thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục (ban đầu chưa chuyển đổi), quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của cơ sở giáo dục đại học tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Thủ tục chuyển đổi từ cơ sở đại học tư thục sang cơ sở đại học tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi trực tiếp hoặc qua bưu iện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến thuộc cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thời hạn thực hiện: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nếu hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục đại học tư thục và nêu rõ lý do.

3. Thủ tục chuyển đổi trường đại học sang đại học

Về khái niệm trường đại học và đại học, Luật Giáo dục đại học định nghĩa như sau:

2. Trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này.

3. Đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung.

 Việc chuyển đổi từ trường đại học sang đại học được quy định tại Điều 4 Nghị định 99/2019/NĐ-CP như sau:

Điều kiện chuyển đổi:

- Trường đại học phải là trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp;

-  Trường đại học phải có ít nhất 03 trường trực thuộc được thành lập theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 99/2019/NĐ-CP; có ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ; có quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người;

- Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp nếu là trường đại học công lập; có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp nếu là trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Hồ sơ chuyển đổi:

- Tờ trình đề nghị chuyển từ trường đại học thành đại học;

- Nghị quyết của hội đồng trường về việc chuyển đổi;

- Đề án chuyển trường đại học thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết;

- Các văn bản sau đây: Tài liệu chứng minh trường đại học đủ điều kiện chuyển đổi sang đại học; dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của đại học; các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành chuyển đổi (nếu có); đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý.

Quy trình xử lý hồ sơ:

Bước 1: Trường nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển đổi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến thuộc cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thời hạn thực hiện: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nếu hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục đại học tư thục và nêu rõ lý do.

4. Quy định về thành lập các trường trục thuộc Trường đại học

Một số khái niệm cần lưu ý:

Trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Trường là đơn vị đào tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định việc thành lập theo quy định của Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Điều kiện thành lập:

Để thành lập Trường, Trường đại học nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học nói chung phải tuân thủ các diều kiện sau:

- Có ít nhất 05 ngành thuộc cùng một lĩnh vực đào tạo từ trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 03 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, ít nhất 01 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ (trừ trường hợp thành lập trường chỉ để đào tạo các chương trình theo định hướng ứng dụng thì không cần điều kiện đào tạo đến trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)

- Có quy mô đào tạo chính quy từ 2.000 người trở lên;

- Có quy định cụ thểvề chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường thuộc cơ sở giáo dục đại học. 

*** Lưu ý: Nếu thành lập trường có quy mô đào tạo chính quy nhỏ hơn 2.000 người hoặc có số ngành thuộc cùng một lĩnh vực đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ ít hơn quy định trên thì phải có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào tính đặc thù của lĩnh vực hoặc trình độ đào tạo;

Hồ sơ thành lập:

Đề án thành lập nêu rõ sự cần thiết thành lập trường, giải pháp thực hiện đề án;

- Các tài liệu chứng minh trường đại học đủ điều kiện thành lập Trường.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Hội đồng trường hoặc hội đồng đại học có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và ra quyết định thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Bước 2: Trường đại học gửi hồ sơ đã thẩm định và quyết định thành lập Trường lên Bộ GD&ĐT để báo cáo.

5. Quy định về liên kết các trường đại học thành đại học

Theo quy định tại Điều 5 Nghị đinh 99/2019/NĐ-CP, việc liên kết các trường đại học thành Đại học được quy định như sau:

Điều kiện liên kết:

- Số lượng trường đại học liên kết: Tối thiểu có 03 trường đại học cùng loại hình công lập hoặc cùng loại hình tư thục liên kết thành đại học hoặc có ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

- Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; các nội dung khác (nếu có);

- Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp đối với trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Hồ sơ liên kết:

- Văn bản đề nghị liên kết thành đại học của các trường đại học tham gia liên kết;

- Nghị quyết của các hội đồng trường về việc tham gia liên kết;

- Đề án liên kết thành đại học.

Nội dung đề án phải nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về mục tiêu, sứ mạng của các trường tham gia liên kết; dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của đại học; các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành liên kết (nếu có).

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đại diện các trường hoặc trường đại học đại diện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ GD&ĐT hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.

Bước 2: Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 45 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận Hồ sơ, Bộ GD&ĐT gửi văn bản thông báo cho các trường đại học và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê