1. Tài sản công là gì?

Theo Điều 3, Khoản 1 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, tài sản công được định nghĩa là những tài sản thuộc sở hữu của toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đây bao gồm các loại tài sản sau:

- Tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức và đơn vị;

- Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng;

- Tài sản có quyền sở hữu toàn dân đã được xác lập;

- Tài sản công tại doanh nghiệp;

- Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, cũng như dự trữ ngoại hối của nhà nước;

- Đất đai và các loại tài nguyên khác.

 

2. Công khai tài sản công được hiểu là gì?

Công bố thông tin về tài sản công, hay còn được gọi là công khai tài sản công, là quá trình tiết lộ thông tin về tài sản của cơ quan, tổ chức và đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Hành động này nhằm mục đích tăng cường độ minh bạch, chống tham nhũng, và xây dựng lòng tin của người dân đối với cơ quan, tổ chức và đơn vị đó. Thông tin công bố bao gồm danh sách tài sản, giá trị, nguồn gốc, quyền sở hữu và quản lý tài sản.

Việc công bố tài sản công có tác dụng nâng cao tính minh bạch, trung thực và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý tài sản công và đối phó với tham nhũng. Đồng thời, nó còn giúp người dân theo dõi và kiểm tra việc sử dụng tài sản công của các cán bộ, công chức, đảm bảo sự công bằng trong phân phối tài sản công. Hành động này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự đồng thuận và tin tưởng của người dân đối với chính quyền, đồng thời góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và minh bạch.

 

3. Quy định về nội dung công khai và hình thức công khai tài sản công

Trong Điều 8, Khoản 2 và Khoản 3 của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017, có quy định rõ về công bố tài sản công như sau:

- Việc công bố tài sản công phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không thực hiện công bố hoặc công bố không đầy đủ, kịp thời, chính xác, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Nội dung của công bố bao gồm:

+ Văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính về tài sản công;

+ Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công;

+ Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.

- Hình thức công bố bao gồm:

+ Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Niêm yết công bố tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Các hình thức công bố khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, thông tin về tài sản công được công khai bao gồm các nội dung sau:

- Các văn bản liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, và các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý tài sản công.

- Thông tin về quá trình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi chức năng, bán, thanh lý, tiêu hủy, và các biện pháp xử lý khác đối với tài sản công.

- Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.

Cách công khai thông tin về tài sản công bao gồm:

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan tại trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản công.

- Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản công.

- Các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

 

4. Quy định về cơ quan có trách nhiệm công khai tài sản công

Tại điều 8, khoản 4 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, quy định về trách nhiệm công khai tài sản công như sau:

- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm công khai thông tin về tài sản công trên toàn quốc.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cùng các cơ quan tại trung ương và Ủy ban nhân dân ở mọi cấp phải chịu trách nhiệm công khai thông tin về tài sản công trong phạm vi quản lý của mình.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản công phải chịu trách nhiệm công khai thông tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý và sử dụng của họ.

- Cơ quan Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm công khai kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng tài sản công và mọi hoạt động liên quan theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Do đó, các tổ chức và cơ quan sau đây chịu trách nhiệm công khai thông tin về tài sản công:

- Bộ Tài chính: Chịu trách nhiệm công khai thông tin về tài sản công trên toàn quốc.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở trung ương, và Ủy ban nhân dân ở mọi cấp: Chịu trách nhiệm công khai thông tin về tài sản công nằm trong phạm vi quản lý của họ.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản công: Phải chịu trách nhiệm công khai thông tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý và sử dụng của họ.

- Kiểm toán Nhà nước: Có trách nhiệm công khai kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng tài sản công và mọi hoạt động liên quan theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

 

5. Nội dung giám sát của cộng đồng đối với tài sản công bao gồm những gì?

Tại điều 9 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, quy định về giám sát của cộng đồng đối với tài sản công như sau:

- Quản lý và sử dụng tài sản công phải chịu sự giám sát của cộng đồng, trừ những tài sản thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật quốc gia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức việc giám sát của cộng đồng đối với tài sản công.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mọi cấp hoặc thông qua các thành viên của Mặt trận sẽ tiếp nhận thông tin và đề xuất giám sát của Nhân dân; chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát đối với tài sản công theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

- Phạm vi giám sát bao gồm:

+ Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Theo dõi tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi chức năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các biện pháp xử lý khác đối với tài sản công;

+ Xem xét tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công;

+ Đảm bảo quá trình công khai thông tin về tài sản công.

- Các hình thức giám sát bao gồm:

+ Nghiên cứu và xem xét văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài sản công liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân để có ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Tổ chức đoàn giám sát;

+ Tham gia giám sát cùng với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập ở cấp xã.

Vậy, phạm vi giám sát của cộng đồng đối với tài sản công bao gồm các điều sau:

- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

- Theo dõi tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi chức năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các biện pháp xử lý khác đối với tài sản công;

- Xem xét tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công;

- Đảm bảo quá trình công khai thông tin về tài sản công.

Bài viết liên quan: Tài sản công là gì? Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!