Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Quy định của người đại diện của doanh nghiệp ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

2. Luật sư tư vấn:

Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về vấn đề người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

" Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp."

Ngoài ra, theo quy định tại điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thì người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần nếu như trường hợp công ty cổ phần chỉ có 1 người là người đại diện theo pháp luật sẽ là: Chủ tịch HĐQT, giám đốc, tổng giám đốc (trường hợp điều lệ công ty có quy định khác thì chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty) còn nếu như trường hợp công ty có hơn 1 người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty . Quy định cụ thể như sau:

" Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty." 

Theo như thông tin bạn cung cấp thì không rõ là công ty bạn có nhiều  người đại diện theo pháp luật hay 1 người đại diện theo pháp luật nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

-Nếu công ty bạn có trên 1 người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty, trường hợp này theo quy định tại điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 về giám đốc và tổng giám đốc của công ty cổ phần như sau:

" Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty."

Theo quy định trên thì Luật không cấm giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần không được làm giám đốc, tổng giám đốc của công ty khác nên trường hơp này giám đốc, tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của công ty đương nhiên có thể được làm giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp khác (người đại diện cho doanh nghiệp khác có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên)

-Nếu như doanh nghiệp bạn chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty:

Trường hợp này, theo quy định ở trên tại điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 thì những người này hoàn toàn có thể làm giám đốc, tổng giám đốc của một công ty khác (và có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

Những điều cần lưu ý:  Như vậy, một người có thể là người đại diện theo pháp luật cho nhiều doanh nghiệp (cụ thể là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên)

Tham khảo bài viết liên quan:

Thủ tục chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

Phân biệt các loại hình doanh nghiệp theo luật đầu tư nước ngoài

Tư vấn thủ tục chia, tách , hợp nhất các loại hình doanh nghiệp

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật