Luat Minh Khue

cảnh sát biển Việt Nam

cảnh sát biển Việt Nam - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cảnh sát biển Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chính của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam?

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chính của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam?
Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam là một trong những lực lượng vũ trang nhân dân của nước CHXHCN Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam.