Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng thương mại"

hợp đồng thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng thương mại.

Các thiết chế thương mại khu vực trong luật thương mại quốc tế

Các thiết chế thương mại khu vực trong luật thương mại quốc tế
Một điều rõ ràng là khi NAFTA được nhìn nhân như chất xúc tác cho việc mở rông thương mại tự do cho các nhà kinh tế trên toàn bán cầu Tây thì lợi ích của sự tự do thương mại không chì thuần túy thuộc về bán cầu Tây mà một số quốc gia khác cũng có những cơ hội nhất định trong thương mại ờ khu vực này

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ
Đơn phương chấm dứt hợp đồng cung ứng dịch vụ là một bên đơn phương hủy bỏ hợp đồng mà không cần có sự đồng ý của bên kia. Việc hủy bỏ hợp đồng xảy ra trong những trường hợp bên kia vi phạm. Vậy, hậu quả pháp lý của hành vi này là gì?

Nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ là sự thoà thuận giữa các bên, theo đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Vậy, các bên trong hợp đồng này có những nghĩa vụ cụ thể như thế nào?

Quy định về nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại

Quy định về nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại
Về mặt nội dung, hợp đồng thương mại thường được phân ra thành nhiều loại như hợp đồng mua bán, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng đầu tư... Vậy, nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại là gì?

Bàn về Việt Nam trong xu hướng phát triển thương mại quốc tế

Bàn về Việt Nam trong xu hướng phát triển thương mại quốc tế
Hoạt động thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và cạnh tranh thị trường thế giới ngày càng gay gắt là tất yếu. Vì vậy, Việt nam cần đẩy mạnh phát triển thương mại và dịch vụ quốc tế là xu hướng tất yếu của tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước đã phát triển...

Quy định về đối tượng và chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Quy định về đối tượng và chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế muốn có hiệu lực phải thỏa mãn bốn điều kiện hiệu lực mà luật dân sự đã quy định chung cho mọi loại hợp đồng. Trong đó có quy định về đối tượng và chủ thể của hợp đồng.

Điều kiện về chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Điều kiện về chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó một bên là người bán có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của bên kia, là người mua, một tài sản nhất định gọi là hàng hóa - đối tượng của hợp đồng. Vậy, bên mua và bên bán cần thỏa mãn những điều kiện gì về chủ thể?

Trình tự ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trình tự ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Khi thực hiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nếu các bên thống nhất hoàn toàn về các vấn để đã nêu ra trong quá trình đàm phán trực tiếp và cùng ký vào bản dự thảo hợp đồng thì hợp đồng được coi là ký kết kể từ lúc các bên cùng ký vào hợp đồng.