Luat Minh Khue

quy hoạch đô thị

quy hoạch đô thị - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy hoạch đô thị

Giới thiệu luật quy hoạch đô thị

Giới thiệu luật quy hoạch đô thị
Pháp luật hiện hành của nước ta đã có nhiều quy định về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, các quy định này còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, hiệu lực pháp lý thấp, nhiều quy định lạc hậu so với thực tế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý phát triển đô thị và hội nhập quốc tế. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự bất cập trong công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị ở nước ta hiện nay.