Luật sư tư vấn về chủ đề "quy hoạch đô thị"

quy hoạch đô thị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy hoạch đô thị.

Các quy định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai ?

Các quy định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai  ?
Quy hoạch đất đai là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu kinh tế-xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, từng ngành sản xuất.

Lập quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030

Lập quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030
Quy hoạch tổng thể quốc gia phải phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Xác định tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, định hướng, phương án phát triển và sắp xếp, phân bổ không gian phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm phát triển bền vững quốc gia, các ngành, các vùng và các địa phương trong thời kỳ tới.

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch

Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch
Quy hoạch thường được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của một vùng lãnh thổ hay một ngành, một lĩnh vực theo thời gian và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn. Việc xây dựng quy hoạch phải dựa trên những ý đồ chiến lược rõ ràng; sự tính toán khoa học, hợp lí

Phê duyệt là gì ? Quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai

Phê duyệt là gì ? Quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai
Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và triệt để thì nhà nước phải đưa ra các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất sao cho việc quy hoạch, kế hoạch này được thực hiện một cách có hiệu quả. Bài viết xoay quanh vấn đề về phê duyệt và thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai hiện hành.

Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật

Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật
Theo Từ điển tiếng Việt, khái niệm “đô thị” được định nghĩa là “nơi dân cư đông đúc, là trung tâm thương nghiệp và có thể cả công nghiệp; thành phổ hoặc thị trấn. Vậy, dưới góc nhìn pháp lý thì khái niệm, cách hiểu và phân loại đô thị được quy định thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook