Luật sư tư vấn về chủ đề "Quyền lực"

Quyền lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quyền lực.

Quyền lực là gì ? Tìm hiểu về quyền lực xã hội

Quyền lực là gì ? Tìm hiểu về quyền lực xã hội
Quyền lực được xem là khả năng của cá nhân hay tổ chức có thể buộc các cá nhân hay tổ chức khác phải phục tùng ý chí của mình. Vậy, khái niệm quyền lực xã hội hoặc quyền lực nhà nước có gì khác biệt hay không ? Bài viết phân tích cụ thể:

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “quyền lực thống nhất” hay “quyền lực nhà nước thống nhất” còn có tên gọi đầy đủ là “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Giới hạn và kiểm soát quyền lực Nhà nước.

Giới hạn và kiểm soát quyền lực Nhà nước.
Khoa học về quản lí nhà nước ngày nay đã tiến bộ vượt bậc nhưng công nghệ tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước vẫn còn nhiều điều bất cập. Ở nước này hay nước khác, quyền lực nhà nước vẫn còn bị lạm dụng, trong đó có nguyên nhân không kiểm soát được đầy đủ quyền lực nhà nước

Dân chủ hóa, phân quyền hóa cơ cấu hệ thống quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng.

Dân chủ hóa, phân quyền hóa cơ cấu hệ thống quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng.
"Trước yêu cầu “Nhà nước nhỏ, xã hội lớn”, Nhà nước chuyên nghiệp, Nhà nước nhân văn và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, “Nhà nước kiến tạo sự phát triển”(1), tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của Nhà nước trước thời kỳ mới, hiện đại hóa và hội nhập ở tầng cao mới, đòi hỏi phải xem xét và đổi mới nhận thức về vấn đề quyền lực nhà nước.

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất
Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo chấp hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước phải được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước mang hình thức chủ động, sáng tạo.

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển bộ máy nhà nước tư sản thời kì cận đại?

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát  triển bộ máy nhà nước tư sản thời kì cận đại?
Những tư tưởng về quyền lực nhà nước, về việc tổ chức và thực hiện quyền lực ấy lại giữ vị trí cơ bản và trọng yếu. Nhà nước tư sản có bộ máy nhà nước phát triển khá phức tạp, nó được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, trong đó nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước là chủ yếu.

Các mô hình cấu trúc nhà nước và một số nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước?

Các mô hình cấu trúc nhà nước và một số nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước?
Mô hình cấu trúc của nhà nước là cách thức tổ chức các đơn vị hành chính lãnh thổ của nhà nước và sự xác lập mối quan hê giữa các đơn vị hành chính lãnh thổ đó với chính quyền trung ương. Nhà nước đương đại có ba hình thức cấu trúc: Nhà nước đơn nhất, nhà nước liên bang, nhà nước liên minh.

Phân tích một số nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ?

Phân tích một số nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ?
Thuật ngữ nguyên tắc là “principium” có nghĩa là cơ sở, cốt lõi, nền tảng. Khái niệm nguyên tắc trong khoa học pháp lý hiện đại được hiểu là những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng cơ bản. Như vậy có thể hiểu nguyên tắc tổ chức Quyền lực nhà nước đương đại là những tư tưởng chỉ đạo.

Thử tìm hiểu quan niệm về dân chủ, quyền lực chính trị và cơ sở kinh tế của chúng

Thử tìm hiểu quan niệm về dân chủ, quyền lực chính trị và cơ sở kinh tế của chúng
Dân chủ (democracy)[2] là đề tài của nhiều học thuyết nhưng tựu trung nói đến nguyên tắc về quyền ứng cử và bầu cử của tất cả mọi người dân đến tuổi trưởng thành nhằm tham gia chính quyền trực tiếp hoặc thông qua đại biểu được bầu chọn; về tương quan giữa thiểu số và đa số, về nhân quyền, về vai trò tối thượng của pháp luật không phân biệt đối xử về giai cấp, tầng lớp xã hội, mầu da, tôn giáo, người lãnh đạo và người bị lãnh đạo.