Luật sư tư vấn về chủ đề "thể chế"

thể chế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thể chế.

Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam
Đường lối đổi mới kinh tế theo hướng thị trường đã đuợc chính thức khẳng định từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), khi thông qua kế hoạch cải cách kinh tế theo hướng “đổi mới”. Đường lối này sau đó đã được thể chế hóa trong Hiến pháp (1992) và được tiếp tục phát triển trong các văn kiện của các Đại hội Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam về “phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Phân tích các hình thức thể chế nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội

Phân tích các hình thức thể chế nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội
Trên thế giới hiện nay tồn tại nhiều hình thức Thể chế nhà nước, song có thể quy thành 2 hình thức Thể chế nhà nước cơ bản là Quân chủ và Cộng hòa. Thể chế quân chủ được chia thành 2 loại: Quân chủ tuyệt đối và Quân chủ lập hiến, còn thể chế cộng hòa có nhiều hơn hai loại được trình bày dưới đây:

Ngân sách Nhà nước trong các thể chế chính trị thời kỳ phong kiến.

Ngân sách Nhà nước trong các thể chế chính trị thời kỳ phong kiến.
Thu nhập quốc gia là một phần đóng góp của mỗi công dân để đảm nền chính trị và bảo an ninh quốc gia. Thu ngân sách phải dựa vào nhu cầu của quốc gia và nhu cầu của nhân dân. Vậy, trong thời kỳ phong kiến, khi vua nắm mọi quyền lực thì ngân sách Nhà nước quy định như thế nào?

Đặc điểm nền an ninh chính trị của thể chế Cộng hòa Liên bang.

Đặc điểm nền an ninh chính trị của thể chế Cộng hòa Liên bang.
An ninh chính trị được hiểu là sự ổn định và phát triển vững chắc của chế độ chính trị trong xã hội một quốc gia. Thể chế Cộng hòa Liên bang là một Nhà nước đề cao bình đẳng của các thành viên. Vậy, với thành viên trong một liên bang nhiều như vậy thì họ bảo vệ nền an ninh chính trị như thế nào?

Thể chế pháp luật kinh tế của công hòa Liên bang Đức?

Thể chế pháp luật kinh tế của công hòa Liên bang Đức?
Về nguyên tắc, các chủ thể được tự do hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, pháp luật về đầu tư tại Đức không có sự phân biệt giữa công dân Đức và các quốc gia khác, đặc biệt là vấn đề đầu tư và thành lập công ty tại Đức. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo vệ theo pháp luật về sáng chế...

Quyền lực của vua trong thể chế Quân chủ ở Hy Lạp và Roma thời phong kiến.

Quyền lực của vua trong thể chế Quân chủ ở Hy Lạp và Roma thời phong kiến.
Nền Quân chủ lập Hiến ở Rôme và Hy Lạp được thiết lập rất sớm. Do ở đây, ý thức về dân chủ của người dân rất cao. Theo thuyết Tam quyền phân lập. Nhà nước có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vậy, thời kỳ Quân chủ ở Hy Lạp và Rôme thì nền những quyền lực này được phân chia như thế nào?

Quy định về tội “khi quân” trong thể chế Quân chủ.

Quy định về tội “khi quân” trong thể chế Quân chủ.
Thời kỳ phong kiến dưới chế độ quân chủ, quyền lực Nhà nước nằng trong tay vua. Vua có quyền lực tối cao và có quyền phát xử đối với người bị coi là tội phạm. Trong đó, tội khi quân là một trong những tội có hình phạt nặng nhất. Vậy, hiện nay tại các nhà nước Quân chủ, tội này được quy định ra sao?

Đặc điểm về con người, pháp luật và phong tục tập quán trong thể chế Quân chủ ở Trung Hoa thời phong kiến.

Đặc điểm về con người, pháp luật và phong tục tập quán trong thể chế Quân chủ ở Trung Hoa thời phong kiến.
Mỗi quốc gia dân tộc đều có nét văn hóa riêng. Văn hóa Trung Hoa là đại diện tiêu biểu của nền văn minh Phương Đông thời kỳ cổ đại. Đến nay nền văn hóa này vẫn giữ được nét rất đặc trưng trong đời sống xã hội. Vậy, về pháp luật và phong tục tập quán thời kỳ cổ đại Trung Hoa có gì đặc sắc?

Mặt tiêu cực trong nguyên tắc của thể chế Dân chủ.

Mặt tiêu cực trong nguyên tắc của thể chế Dân chủ.
Thể chế dân chủ là một thể chế tiến bộ. Mà trong đó, người dân được tự do và bình đẳng với nhau. Họ có quyền bầu cử ra những người đại điện cho mình để thực hiện các công tác quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nếu phát triển mà không có định hướng, nền dân chủ sẽ bộc lộ những hạn chế.