Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tướng Chính phủ"

Thủ tướng Chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tướng Chính phủ.

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015
Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật tổ chức Chính phủ số: 76/2015/QH13 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01năm 2016. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn luật này:

Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
Ngày 16 tháng 09 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: mô hình từ lý thuyết đến thực tiễn

Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: mô hình từ lý thuyết đến thực tiễn
Vấn đề xác định khái niệm văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là một vấn đề pháp lý truyền thống, không phải là một vấn đề mới, mặc dù việc nhận diện nó, giới hạn nó cũng có những thay đổi nhất định, đặc biệt là từ khi chúng ta có Luật Ban hành VBQPPL năm 2008. Cũng chính từ sau sự ra đời của đạo luật này - với các quy định của nó - đã phát sinh nhiều vấn đề, nhất là về hình thức và nội dung các VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận lại khái niệm nà

Kế hoặc thực hiện chỉ thị số 1556/CT-TTG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Kế hoặc thực hiện chỉ thị số 1556/CT-TTG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Ngày 6 tháng 10 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.