Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tướng Chính phủ"

Thủ tướng Chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tướng Chính phủ.

Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020

Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Luật đầu tư năm 2020 quy định như thế nào về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ? Nhằm phổ biến tới bạn đọc quy định mới của luật đầu tư năm 2020, bài viết này Luật Minh Khuê sẽ làm rõ những thắc mắc đã đề cập ngay sau đây.

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Quyết định số 188/2007/QĐ-TTG: Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Quyết định số 188/2007/QĐ-TTG: Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Quyết định số 08/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Quyết định số 08/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Quyết định số 138/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng trọng tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khókhăn miền núi, vùng sâu, vùng xa

Quyết định số 138/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng trọng tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khókhăn miền núi, vùng sâu, vùng xa
Về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa