Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư tưởng"

Tư tưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư tưởng.

Phan Châu Trinh – Tư tưởng & Tác Phẩm

Phan Châu Trinh – Tư tưởng & Tác Phẩm
Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20.Ông là một nhà nho yêu nước có nhiều suy nghĩ tiến bộ. Có thể xem ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ.